HIPO Training

ดูบทความหลักสูตรอบรม TEAM SPIRIT

หลักสูตรอบรม TEAM SPIRIT

หมวดหมู่: Others

หลักสูตรอบรม TEAM SPIRIT

 

วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

1 ตุลาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล 

          “ทีมเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมากในการบริหารงาน องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยทีมที่รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น แม้คนเก่งเพียงใดย่อมสร้างผลงานได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่อาศัยทีมที่ดี แต่หลายคนมองว่า การอยู่เป็นฝ่ายเป็นแผนกคือการทำงานเป็นทีมแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง ดังนั้น สิ่งที่ทุกองค์กรต้องเร่งทำ คือสร้างคนให้สร้างทีม ..เพื่อให้ทีมนั้นเร่งสร้างผลงาน พร้อมกับทัศคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้องค์กรของเราได้พัฒนาต่อไป 

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างทีมให้สร้างผลงาน ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องทีม การพัฒนาทีม การมุ่งเน้นองค์กรมากกว่าเพียงคำว่า ฝ่าย รวมทั้งการทำกิจกรรม เกมส์ Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสกับกรณีตัวอย่าง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริงได้อย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและกลยุทธ์การสร้างทีมงานในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดแรงบันดาลใจ ในการทำงาน  สนุกกับการทำงาน สร้างสรรค์งานตลอดจนปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนมุ่งมั่น และมีความคิดเชื่อในด้านบวก  โดยรู้จักกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่กำหนด
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา 

Module 1: ปลุกจิต กระตุ้นต่อม เรื่อง “Team Spirit”

 1. ความหมาย และ องค์ประกอบ ของทีม
 2. เรียนรู้....การเป็นผู้นำทีมที่ดี 
 3. หยั่งลึก....การเป็นสมาชิกทีมที่ดี
 4. กิจกรรม : ดึงเส้นผมออกจากภูเขา
 5. ความจริงที่ต้องรู้....การเข้าใจในพื้นฐานความแตกต่างของสมาชิกในทีม
 6. กิจกรรม ฝ่าฟันอุปสรรค ...กระตุ้นต่อม กระแทกกึ๋น
 7. แก้ปัญหาโลกแตก..........การสื่อสารและประสานงานในทีม

 

Module 2: มุ่งสู่ ทีมแห่งความเป็นเลิศ

 1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วย...การพัฒนาทีม
 2. ร่วมกันขจัด.....อุปสรรคของทีม
 3.  เป้าหมายแห่งชัยชนะ ......สร้างทีมให้เป็น Champion
 4.  กิจกรรม อุโมงค์ปริศนา
 5.  เป้าหมายหลักของ Team Spirit ......องค์กร”  
 6.  ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม
 7.  กิจกรรม Workshop: ร่วมใจ ...สานฝัน...สร้างบ้าน สร้างองค์กร
 8.  การปรับทัศนคติในการคิดเชิงบวก (Attitude)
 9.  สรุป คำถามและคำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 16 ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

21 เมษายน 2561

ผู้ชม 336 ครั้ง

Engine by shopup.com