HIPO Training

ดูบทความก้าวล้ำทันภาษากับ English For AEC

ก้าวล้ำทันภาษากับ English For AEC

หมวดหมู่: Others

ก้าวล้ำทันภาษากับ English For AEC 
(Asean Economic Community by the Cross Techniques)


“เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
(สงวนลิขสิทธิ์โดย HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.)

 


วิทยากร: ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการฝ่ายงานด้านต่างประเทศมหาวิทยาลัย เอกชน
วิทยากรฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลวัยทำงานและผู้บริหาร

เจ้าของผลงาน“คิดไทยพูดอังกฤษ” 

24–25 ตุลาคม 2561
09.00 – 17.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)


                                                                    * สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

 

          ประเทศไทยจะต้องเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนภายใต้ AFTA  (เขตการค้าเสรีอาเซียน) กับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ทำให้จะเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราต้องมีการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เราคงไม่อาจปฏิเสธว่าเรายังมีข้อเสียเปรียบทางด้านภาษาอังกฤษเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกในกลุ่ม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องพัฒนาศักยภาพด้านสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเปิดตลาดค้าเสรีได้อย่างทัดเทียมประเทศอื่น

 

           หลักสูตร “ English For AEC”จึงพัฒนาขึ้นเพื่อขจัดจุดอ่อนทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษรวมทั้ง ยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีมาตรฐานแบบมืออาชีพ เพื่อให้เราก้าวเข้าสู่การแข่งขันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: Asean Economic Community) ได้อย่างมั่นใจ ด้วยเทคนิคง่าย ๆ    แต่ได้ผลภายในระยะเวลาอันสั้น ด้วยสุดยอดเคล็ดลับ  “ The Cross”  ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย และจับต้องได้เป็นรูปธรรม 

 

 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบรรลุถึงวิธีการพื้นฐานในการพูดและเขียนสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมี                                                        ประสิทธิภาพ โดยจะสามารถพูดและเขียนประโยคซับซ้อนเช่นนี้ได้ภายในเวลา 7 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economic Community)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการจัดระบบความคิดเพื่อผลิตประโยคในการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างไม่รู้จบ ผ่านทางเครื่องมือการจัดระบบความคิดที่เรียกว่า “The Cross”
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักวิธีการสร้างคลังคำศัพท์ขึ้นอย่างเป็นระเบียบและสามารถเรียกมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงเคล็ดลับรวมทั้งสูตรสำเร็จในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษที่สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่รู้จบ

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

 

วันที่หนึ่ง (ฝึกพูด+อ่าน)

 

Module 1 Mindset Change ทะลายกรอบความคิด ไม่ยึดติดรูปแบบเดิม

 1. ทบทวนและจัดระบบความรู้เดิม
 2. ลองฝึกสร้างประโยคพื้นฐานทั่วไป เพื่อความเข้าใจอย่างถึงแก่น
 3. กิจกรรม : แบบฝึกหัด การสร้างประโยคพื้นฐานทั่วไป
 4. เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบพื้นฐาน
 • ฝึกขยายประโยคพื้นฐานด้วยตัวขยายต่างๆ แบบง่ายๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
 1. กิจกรรม: แบบฝึกหัด การฝึกขยายประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 

Module 2 ฟุตฟิต ฟอไฟ อย่างไรให้ง่ายนิดเดียว

 1. เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (เน้นการพูดและการเขียน)
 • ฝึกการใช้กลุ่มคำและประโยคย่อยมาเป็นตัวขยายเพิ่มเติม
 • ฝึกการพูดและเขียนประโยคยาวๆอย่างถูกต้อง และเป็นธรรมชาติ
 1. กิจกรรม: แบบฝึกหัดการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
 2. เทคนิคการขจัดความซับซ้อนทางภาษาอังกฤษ
 • ฝึกจัดการกับข้อความที่ซับซ้อน โดยทำความรู้จักกับประโยคชนิด

     พิเศษที่นำเอาประโยคย่อยมาทำเป็นส่วนหลัก

 1. กิจกรรม : แบบฝึกหัดการทำความเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ซับซ้อน

 

Module 3 TENSE กุญแจสื่อสารภาษาแห่งความสำเร็จ 

 1. เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้ความหมายลึกซึ้ง ด้วย Tense ต่าง
 • ความรู้จักกับ Tense ต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร    
 • ฝึกการพูดประโยคภาษาอังกฤษแบบย้อนกลับ เพื่อความเข้าใจ ภาษาอังกฤษ อย่างถ่องแท้
 1. กิจกรรม : แบบฝึกหัดเรื่อง Tense และการพูดประโยคภาษาอังกฤษแบบย้อนกลับ
 2. สรุปสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหมด
 • สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมดลงในอุปกรณ์พิเศษ (ทางวิทยากรจัดเตรียม) เพื่อง่ายแก่การจดจำและสะดวกต่อการนำไปฝึกหัดต่อด้วยตนเอง
 1. สรุปคำถาม และคำตอบ

 

 

 

วันที่สอง (ฝึกเขียน)

Module 4 เตรียมพร้อม และ ฝึกฝน Yes You can do!!!

 1. เรียนรู้และฝึกฝนหลักในการสื่อสารความคิดเป็นภาษาอังกฤษด้วยการเขียน รวมทั้งการเตรียมตัวตาม

ขั้นตอนต่างๆของการเขียนเชิงธุรกิจ

 

 1. กิจกรรม : ฝึกเขียนจดหมาย, อีเมล์เชิงธุรกิจในโอกาสต่างๆ
 • ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์แจ้งความประสงค์และการตอบการแจ้งความประสงค์
 • ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์เสนอราคา
 • ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์แจ้งให้ชำระค่าสินค้าและบริการ
 • ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์ตอบรับเมื่อผู้เขียนมาร้องเรียน (การปฏิเสธหรือการยอมรับข้อร้องเรียนและแจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

 

 1. กิจกรรม :ฝึกเขียนเอกสารทางธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ
 • ฝึกเขียนใบแจ้งลักษณะงาน (Job Description)
 • ฝึกเขียนข่าวแจกสื่อมวลชน (Press Release)
 • ฝึกเขียนจดหมายเชิญ (Invitation)
 • ฝึกเขียนระเบียบวาระ และ รายงานการประชุม

 

Module 5 Write like a Pro 

 1. เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเขียนเชิงธุรกิจ
 • ฝึกเทคนิคการเขียนให้ตรงประเด็น
 • ฝึกเทคนิคการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ เพื่อให้ขายดี
 • ฝึกเทคนิคการเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรทำต่างๆ ในการเขียนเชิงธุรกิจ
 •  สรุปคำถาม และคำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

7,900.00

553.00

237.00

8,216.00

8,453.00

สมาชิก HIPO

7,700.00

539.00

231.00

8,008.00

8,239.00

พิเศษ! ชำระภายใน 9-10 ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

7,700.00

539.00

231.00

8,008.00

8,239.00

สมาชิก HIPO

7,400.00

518.00

222.00

7,696.00

7,918.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

02 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 226 ครั้ง

Engine by shopup.com