HIPO Training

ดูบทความปลุกพลังองค์กรสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน

ปลุกพลังองค์กรสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน

หมวดหมู่: Others

ปลุกพลังองค์กรสร้างสรรค์
สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน

 

วิทยากร: อาจารย์สุเทพ โลหณุต
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,งานกราฟิก
ในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ

26 ตุลาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนอย่างรวดเร็ว ความพร้อมของบุคลากรและผู้บริหารทางธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์เพื่อแย่งชิงโอกาสทางการตลาดหรือธุรกิจมากยิ่งขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ ความไม่พร้อมของบุคลากรและทีมงานที่ขาดความกระตือรือร้น ทำงานแต่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพียงอย่างเดียวไม่สนใจนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ต่อองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ถามว่าผลกระทบที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากบุคลากรขององค์กรขาดซึ่งแรงจูงใจในการทำงาน อย่างเช่น

 • มีค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองอันเกิดจากความไม่ชัดเจนของงานที่รับผิดชอบ เพราะพนักงานขาดจิตสำนึกที่ดีในการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ในการคิดช่วยหาวิธีให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ
 • งานบริการหรืองานขายประสิทธิภาพการทำงานจะต่ำลงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซ้ำร้ายลูกค้าอาจจะมีร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการจนทำให้องค์กรเสียชื่อเสียง
 • ผลการดำเนินการขององค์กรตกต่ำ ผลพวงที่ตามมาพนักงานขาดความเชื่อมั่นและความเคารพในตัวของผู้บริหาร รวมถึงความร่วมมือที่ควรจะได้จากพนักงานก็ได้อย่างไม่เต็มที่ขาดการทุ่มเท

หลักสูตรนี้จึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยปลดล็อกพันธนาการที่เป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานและองค์กรเพื่อให้หลุดพ้นจากกรอบความคิดเดิมๆ จะดีแค่ไหนหากเราสามารถปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์จากไอเดียใหม่ๆ ของคุณและบุคลากรในองค์กรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น เพราะทุกคนมีศักยภาพมากเพียงพอที่จะรังสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่องค์กร

 

วัตถุประสงค์

 

 • เพื่อสร้างศักยภาพการดึงขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนนำออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อทุกสถานการณ์
 • เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อผู้บริหารและบุคลากรรวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานที่จะช่วยรังสรรค์ความคิดดีๆ ในการนำมาปรับใช้งานได้จริงกับองค์กร
 • เพื่อเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรในองค์กร อีกทั้งยังช่วยเสริมจุดแข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิตที่ดีขึ้นสำหรับองค์กร
 • เพื่อให้รู้จักและเข้าใจถึงการบริหารความคิด (Mind-set) อารมณ์ (Mood) ขั้นตอนวิธีปฏิบัติจากแนวคิดใหม่สู่การนำไปใช้งานจริง รวมถึงแรงขับเคลื่อน (Momentum) เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในระยะยาวต่อองค์กร

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

 • ทำไมถึงต้องปลุกพลังองค์กรสร้างสรรค์?
 • พลังแห่งองค์กรสร้างสรรค์คืออะไร? และมีประโยชน์อย่างไรต่อผู้บริหาร บุคลากรขององค์กร?
 • ตัวอย่างธุรกิจจริงที่มีการปรับใช้พลังแห่งองค์กรสร้างสรรค์
 • บทเรียนที่ได้รับจากการเรียนรู้องค์กรสร้างสรรค์
 • Workshop (1): ทลายข้อจำกัดด้วยวิธีคิดแล้วเขียน
 • หลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพมีผลกระทบต่อผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรอย่างไร?
 • ค้นหาวิธีการป้องกันและเอาชนะหลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพได้อย่างไร?
 • อดีต ปัจจุบันและอนาคตสำคัญอย่างไรต่อการสร้างพิมพ์เขียวองค์กรสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน?
 • วิธีก่อร่างสร้างองค์กรสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืนด้วย 3C และเสาค้ำยัน 4M สู่การปฏิบัติ
 • กุญแจ 8 ดอกสู่ความสำเร็จกับการพัฒนาองค์กรสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืนจากแนวคิดสู่วิธีปฏิบัติจริง
 • Workshop (2): ใครคือจุดอ่อน
 • บทสรุปที่ผู้บริหารและบุคลากรจะได้รับจากหลักสูตร “ปลุกพลังองค์กรสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 11 ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

12 ธันวาคม 2560

ผู้ชม 233 ครั้ง

Engine by shopup.com