HIPO Training

ดูบทความหลักสูตรสัมมนา ทักษะการวิเคราะห์ และ การวางแผนการขาย

หลักสูตรสัมมนา ทักษะการวิเคราะห์ และ การวางแผนการขาย

หมวดหมู่: Sales & Marketing Courses

หลักสูตรสัมมนา ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย
(Analytical Sales Planning-Sales Road-mapping)

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

18 ตุลาคม 2561
9.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)


*สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล    

 

การขายในโลกธุรกิจทุกวันนี้ ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยากที่จะคาดเดา คู่แข่งแต่ละรายต่างสร้างกลยุทธ์มาต่อสู้แข่งขัน การขายยิ่งยากขึ้นเป็นทวีคูณ ดังนั้น การขายจำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายการขาย   การจัดทำแผนการขายที่ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ  การวิเคราะห์และวางแผนการขายที่ดีย่อมสร้างความมั่นใจในการขายทั้งแก่ผู้บริหาร ผู้จัดการขายและพนักงานขายทุกคน เนื่องจากแผนการขายจะทำให้การกำหนดทิศทางการขายเป็นไปอย่างชัดเจน มุ่งสู่เส้นทางเดียวกัน ในทางตรงข้าม หากผู้จัดการมีการวางแผนที่ไม่เป็นระบบระเบียบ ย่อมสร้างปัญหาตามมาอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการวัดผลที่ไม่ได้ผล และการขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ หัวหน้าพนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย และพนักงานขาย ได้เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์และวางแผนด้านการขายอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ได้สัมผัสเทคนิคและประสบการณ์จริงจากวิทยากร เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะการวิเคราะห์ และ การวางแผนการขายอย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และ การวางแผนการขายให้ประสบความสำเร็จ อย่างเหมาะกับตนเองในงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

 

 1. กรอบแนวคิด: ความสำคัญและประโยชน์ของแผนการขาย
 2. ส่วนประกอบของแผนการขาย
 3. ขั้นตอนการวิเคราะห์และวางแผนการขาย (Sales Planning )
 • การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (SWOT Analysis)
 • การเข้าใจและการประยุกต์ใช้ “Five Forces of Competition”
 • การพยากรณ์การขาย (Sales Forecasting)
 • การกำหนดเป้าหมายการขาย (Sales Goal Setting) สำหรับพนักงานขาย
 1. กิจกรรม Workshop: การวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจเพื่อการขาย
 2. กิจกรรม Workshop: การวางแผนการขาย (Sales Road-mapping)
 3. การนำเสนอแผน Sales Road-mapping จากผู้เข้าสัมมนา
 4. ข้อมูลการวางแผน
 5. การประยุกต์ใช้แผนการขาย- แผนปฏิบัติการสำหรับพนักงานขาย
 6. การติดตามและการควบคุมแผนการขาย
 7. เครื่องมือสนับสนุนแผนการขาย
 8. ข้อควรระวังในการวิเคราะห์และจัดทำแผนการขาย
 9. สรุป คำถาม และ คำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 3 ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

06 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 618 ครั้ง

Engine by shopup.com