HIPO Training

ดูบทความหลักสูตรสัมมนา Service Attitude & Service Mind

หลักสูตรสัมมนา Service Attitude & Service Mind

หมวดหมู่: Services Courses

หลักสูตรสัมมนา Service Attitude & Service Mind
ทัศนคติการบริการด้วยหัวใจ

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

15-16 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.
*โรงแรม โกลด์ออร์คิด วิภาวดีฯ-สุทธิสาร กรุงเทพฯ

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นนี้ บริการให้โดนใจลูกค้า เป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการแย่งชิงและรักษาลูกค้าไว้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจให้บริการหรือธุรกิจขายสินค้า ลูกค้าในยุคนี้มีความต้องการมากขึ้น สินค้าในท้องตลาดก็ไม่แตกต่างกันมากนัก สิ่งที่จะเป็นอาวุธสร้างความเป็นเลิศให้ธุรกิจ คือ การบริการให้โดนใจลูกค้าแต่การบริการให้โดนใจลูกค้านั้น ต้องเริ่มจากการมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการก่อน คิดดี พูดดี ทำดี โดยเฉพาะเริ่มต้นจากลูกค้าภายในองค์กรก่อน

          หลักสูตร ทัศนคติการบริการด้วยหัวใจ (Service Attitude & Service Mind)” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีม Customer Service ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของบทบาทและหน้าที่ของตนเอง มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ ฝึกฝนเรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าทั้งภายในและภายนอกให้มากขึ้น มีการสื่อสารประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอก ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจเพื่อสร้างความประทับใจ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการยุทธวิธีและเทคนิคด้านการบริการอย่างมืออาชีพทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 Service Attitude พระเอกตัวจริง

  1. ย้อนเวลาหาที่มาของ... Service Attitude
  2. Service Attitude พระเอกของงานบริการ
  3. Service Attitude ที่พนักงานให้บริการ...พึงควรมี

 

Module 2 สร้าง DNA สายพันธุ์ใหม่ในงานบริการ

  1. การสร้าง DNA ของ Service Attitude  ด้วยการเรียนรู้ธรรมชาติและพฤติกรรมของลูกค้า
  2. กิจกรรม การสร้าง DNA ของ Service Attitude ให้พนักงานบริการ
  3. กระตุก กระตุ้น และ ปรับเปลี่ยน Service Attitude  
  4. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

วันที่สอง (9.00-16.00)
Module 3 บริการด้วยหัวใจ .............ใคร ใครก็รักคุณ
       8. องค์ประกอบการบริการ(เรียนรู้องค์ประกอบของงานบริการ เพื่อสร้างงานบริการให้ตรงใจลูกค้า-ภายในและภายนอก)
       9. สุดยอดบริการให้โดนใจลูกค้า-ภายในและภายนอก เพื่อสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม
           • ตัวต่อตัว
           • ทางโทรศัพท์
       10. ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า –รวมถึงทักษะการฟัง เน้นในเรื่องการฟังลูกค้าจบ และให้เข้าใจก่อนตอบ
             ไม่ทึกทักคำถามและตอบไปแบบผิดๆ
        11. ตัวอย่างคำพูดที่ควรใช้ในการให้บริการลูกค้าภายในและภายนอก – ฝึกฝนคำพูดด้วยจริต
        12. บริการกระชับมิตร สร้างความรู้สึกเพื่อนบริการเพื่อน
        13. กิจกรรม “เข้าอกเข้าใจลูกค้า”- เน้นการปฏิบัติอย่างเข้าใจลูกค้า-ภายในและภายนอก  
              (ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างดีเลิศ)

Module 4 ก้าวสู่....นักบริการมืออาชีพ
         14. คุณสมบัติ บุคลิกภาพ EQ ผู้ให้บริการ – เรียนรู้เพื่อปรับปรุงตนเอง
         15. เรียนรู้มารยาทและลักษณะท่าทางในการให้บริการ (Posture)
         16. ปรับตัวผู้ให้บริการ บริการด้วยใจ (“Service Mind”) 

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

7,900.00

553.00

237.00

8,216.00

8,453.00

สมาชิก HIPO

7,700.00

539.00

231.00

8,008.00

8,239.00

พิเศษ! ชำระภายใน 31 ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

7,700.00

539.00

231.00

8,008.00

8,239.00

สมาชิก HIPO

7,400.00

518.00

222.00

7,696.00

7,918.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

14 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 501 ครั้ง

Engine by shopup.com