HIPO Training

ดูบทความหลักสูตรสัมมนา การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรสัมมนา การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

หมวดหมู่: Sales & Marketing Courses

หลักสูตรสัมมนา การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
(Productive Negotiation Skills and Techniques)

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

11 ธันวาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                                                                                                                                                                                                   *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

 

ในชีวิตประจำวันของโลกของธุรกิจปัจจุบัน หากพิจารณาทั้งภายในและภายนอกองค์กรจะพบว่า ทุกคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ของการเจรจาต่อรองไม่มากก็น้อย ไม่ว่าขณะที่มีการประชุมทีมงาน การตกลงกับลูกค้า การปรึกษาหารือกับหัวหน้า การร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างฝ่ายงานเพื่อให้ทุกฝ่ายพอใจและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ รวมถึงกรณีที่มีปัญหาความขัดแย้ง กล่าวได้ว่า การเจรจาต่อรองเกิดขึ้นตลอดเวลาของการทำงาน เนื่องจาก เราจำเป็นต้องพึ่งคนอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา อย่างไรก็ตาม แต่ละคนต่างมีความต้องการและลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ การเจรจาต่อรองโดยอาศัยทักษะและเทคนิครูปแบบเดียวสำหรับบุคคลที่แตกต่างกัน ย่อมไม่ได้ผล หรือ ได้ผลไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น พนักงานจะต้องมีเทคนิค ทักษะ ลูกล่อลูกชน รวมทั้งยุทธวิธีที่แตกต่างกันในการสร้างความสนใจให้กับอีกฝ่าย ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เพื่อให้การเจรจาต่อรองประสบความสำเร็จ  

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงาน ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการเจรจาต่อรองอย่างมั่นใจ ตั้งแต่การเข้าใจหลักการเจรจาต่อรองและการวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปใช้ในการเจรจาต่อรอง   การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเจรจา กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการเจรจาต่อรอง ได้ด้วยด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เทคนิคการต่อรองให้เหมาะกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop


       1. หลักการเจรจาต่อรอง
           (เรียนรู้เรื่องหลักการพื้นฐานการเจรจา ทำไมต้องเจรจาต่อรอง เจรจาอย่างชนะทั้งสองฝ่าย Win-Win คืออะไร)
       2. การวิเคราะห์ปัจจัยในการเจรจาต่อรอง
           (เรียนรู้เรื่องปัจจัยในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงในการเจรจา)
       3. การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง- สถานการณ์ของคู่เจรจา- การเตรียมตัวเอง
       4. ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง
           (เรียนรู้เรื่องขั้นตอนการเจรจาอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคู่เจรจา และ บรรลุเป้าหมายทั้งสองฝ่าย)
       5. กลยุทธ์การเจรจา
            - การสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของคู่เจรจา
            - การพิจารณาข้อเสนอ
            - การแลกเปลี่ยนข้อตกลง
            - รูปแบบการเจรจา             
              (เรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การเจรจาอย่างเป็นระบบ)
       6. การจูงใจและการเจรจาต่อรอง(เรียนรู้เรื่องการจูงใจในระหว่างการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ)
       7. กิจกรรม Workshop: การคาดเดากลยุทธ์คู่เจรจา (พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม)
       8. กิจกรรม Workshop: การเจรจาต่อรองระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร
       9. การสื่อสารในระหว่างการเจรจา
       10. การสร้างบรรยากาศการเจรจาต่อรอง
             (เรียนรู้เรื่องการสร้างบรรยากาศที่ดีในระหว่างการเจรจาต่อรองซึ่งจะทำให้เรื่องที่ซับซ้อนจบลงอย่างไม่สร้างความตึงเครียด)
              สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการเจรจาต่อรอง
       11. ทัศนคติที่ดีในการเจรจาต่อรอง
       12. การยุติการเจรจาต่อรอง
            (เรียนรู้เรื่องการยุติการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้การเจรจาจบลงด้วยข้อสรุปที่ตรงกัน และ
            จบภายในเวลาที่เหมาะสมไม่ยืดเยื้อ)
       13. คำถามและคำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 26 พฤศจิกายน 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

21 เมษายน 2561

ผู้ชม 566 ครั้ง

Engine by shopup.com