HIPO Training

ดูบทความหลักสูตรอบรม การจัดทำแผนธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจขาลง

หลักสูตรอบรม การจัดทำแผนธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจขาลง

หมวดหมู่: Sales & Marketing Courses

หลักสูตรอบรม การจัดทำแผนธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจขาลง
(Business Plan in Economic Downturn Situation)

 

วิทยากร: อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล
(MBA, B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce)
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ได้รับรางวัลนักพูดดีเด่นสโมสรฝึกพูด, เป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์, เจ้าของเว็บไซต์ และ Webmaster
เป็นวิทยากรสำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, ฯลฯ
กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่, อนุกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

17-18 ธันวาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

**สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
     ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน แผนธุรกิจที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะชี้นำธุรกิจให้อยู่รอดและรุ่งเรือง เนื่องจากผู้บริหารจะสามารถเห็นแนวทางที่ธุรกิจจะดำเนินไป มีเป้าหมายล่วงหน้า รู้ว่าจะทำอะไรต่อไป แต่ทว่าการจัดทำแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลจริงในทางปฏิบัติ ยังมีผู้ที่สามารถทำได้จริงไม่มากนักโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจ SMEมีหลายรายไม่เคยจัดทำแผนธุรกิจ มีหลายรายจัดทำแต่ใช้จริงในทางปฏิบัติไม่ได้ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจขาลงซึ่งการวางแผนอย่างรอบคอบเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ 
     หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้บริหาร หรือ เจ้าของธุรกิจ รู้จักการจัดทำแผนธุรกิจที่ดี แนะนำจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่อยู่ในภาคธุรกิจซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดทำแผนธุรกิจ อีกทั้งเป็นผู้บริหารองค์กรธุรกิจเอกชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้ถึงหลักการจัดทำแผนธุรกิจที่ดี
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือจัดทำแผนธุรกิจของตนเอง

หัวข้อการอบรม

 1. ความหมาย ความสำคัญ และขั้นตอน ของการทำแผนธุรกิจ
 2. การสำรวจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ การวิเคราะห์ SWOT
  S = Strength, W = Weakness, O= Opportunity, T=Threat
 1. การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision), ภารกิจ (Mission), วัตถุประสงค์ (Objective)
 2. 5 Force Model
 3. วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์/บริการ (Product/Service Life Cycle) และกลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงของวงจรชีวิต
 4. STP Marketing (Segmentation, Targeting, Positioning)
 5. การวางตำแหน่งของสินค้า/บริการในใจผู้บริโภค
 6. แผนการตลาด 4 P’s และ 7 P’
  (Product, Price, Place, Promotion)
  (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical appearance)
 7. การสร้าง Brand
 8. การเลือกทำเล หรือที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ
 9. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
 10. แผนการเงิน (Financial plan)

           1) ประมาณการเงินลงทุน

           2) ประมาณการงบกำไรขาดทุน

           3) ประมาณการงบดุล

           4) ประมาณการงบกระแสเงินสด

           5) NPV (Net Present Value)

           6) IRR (Internal Rate of Return)

           7) Break-even Point (จุดคุ้มทุน)

           8) Payback Period (ระยะเวลาคืนทุน)
      13. คำถามและคำตอบ (เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาได้สอบถามคำถามทุกเรื่องที่อยากรู้)

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

7,900.00

553.00

237.00

8,216.00

8,453.00

สมาชิก HIPO

7,700.00

539.00

231.00

8,008.00

8,239.00

พิเศษ! ชำระภายใน 2 ธันวาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

7,700.00

539.00

231.00

8,008.00

8,239.00

สมาชิก HIPO

7,400.00

518.00

222.00

7,696.00

7,918.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

23 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 660 ครั้ง

Engine by shopup.com