HIPO Training

ดูบทความหลักสูตรอบรม การตลาดเพื่อความสำเร็จของงานขาย

หลักสูตรอบรม การตลาดเพื่อความสำเร็จของงานขาย

หมวดหมู่: Sales & Marketing Courses

หลักสูตรอบรม การตลาดเพื่อความสำเร็จของงานขาย
(Marketing for the Success of Sales)
“งานขายคือส่วนหนึ่งของการตลาด ทีมขายต้องเรียนรู้และเข้าใจการตลาด”

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 25 ปี

17-18 ธันวาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
     ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี พนักงานขายหลายคนไม่ประสบความสำเร็จหรือตกม้าตายเนื่องจากยังไม่เข้าใจในแนวคิดการตลาดอย่างถ่องแท้ โดยลืมหันมามองถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของทั้งลูกค้าและคู่แข่งขันอื่นๆ ปล่อยให้คู่แข่งแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากเราไปเรื่อยๆ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเริ่มเรียนรู้ “การตลาด” อย่างเข้าใจ เพื่อจะได้ช่วยกันสร้างกลยุทธ์ที่จะปกป้องและแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดให้กับธุรกิจ โดยทำความเข้าใจในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ส่วนประสมทางการตลาด  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า การสร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้า การให้ความสำคัญกับบริการและสินค้า ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ทางการตลาดที่จะพิชิตความได้เปรียบในการแข่งขันในสายตาของลูกค้า สิ่งเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่นักการตลาดต้องเรียนรู้และเข้าใจเพื่อประยุกต์ให้เหมาะกับธุรกิจอย่างได้ผล และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการเป็นที่หนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดนั่นเอง  หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการนำหลักการและแนวคิดด้านการตลาดมาใช้ในงานขายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสกับกรณีตัวอย่างทางด้านการตลาด เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการตลาดที่สามารถนำไปประยุกต์ในงานขายได้อย่างเป็นแบบแผน
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา  (วันที่หนึ่ง)
     1. ความหมายและความสำคัญของ การตลาด ในยุคศตวรรษที่ 21 
     2. สภาพแวดล้อมทางการตลาด และ SWOT Analysis
     3. กิจกรรม Workshop: สภาพแวดล้อมทางการตลาด
     4. พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อการตลาดและการขาย
     5. กิจกรรม Workshop: ค้นหาพฤติกรรมของลูกค้า
     6. ส่วนประสมทางการตลาด
         • ผลิตภัณฑ์
         • ราคา
         • ช่องทางการจัดจำหน่าย
         • การส่งเสริมการตลาด และ IMC (Integrated Marketing Communication)
     7. กิจกรรม Workshop: ส่วนประสมทางการตลาดในโลกธุรกิจ
     8. กิจกรรม Workshop: วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด
(วันที่สอง)
     9. ส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ที่จำเป็นต่องานขาย
     10. การวางตำแหน่งทางการตลาด
     11. การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย 
     12. กรณีศึกษา: การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย การวางตำแหน่ง และการกำหนดส่วนประสมทางการตลาด  
     13. การสร้างความแตกต่าง
     14. แบรนด์ และ การสร้างแบรนด์
     15. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
     16. กิจกรรม Workshop: สร้างผลิตภัณฑ์ และ แบรนด์ ให้ตรงใจลูกค้า
     17. สรุป คำถามและคำตอบ- การนำความรู้ทางการตลาดไปประยุกต์ใช้กับองค์กร

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

7,900.00

553.00

237.00

8,216.00

8,453.00

สมาชิก HIPO

7,700.00

539.00

231.00

8,008.00

8,239.00

พิเศษ! ชำระภายใน 2 ธันวาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

7,700.00

539.00

231.00

8,008.00

8,239.00

สมาชิก HIPO

7,400.00

518.00

222.00

7,696.00

7,918.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

23 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 669 ครั้ง

Engine by shopup.com