HIPO Training

ดูบทความหลักสูตรอบรม เทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงานและติดตามงานอย่างชาญฉลาดด้วย MS-Project

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงานและติดตามงานอย่างชาญฉลาดด้วย MS-Project

หมวดหมู่: Supervisor / Manager

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงานและ
ติดตามงานอย่างชาญฉลาดด้วย MS-Project

 

วิทยากร: อาจารย์สุเทพ โลหณุต
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,
งานกราฟิก ในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ

19 ธันวาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
**โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
     หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงาน การวางแผน เทคนิคการจูงใจ เทคนิคการสั่งงาน เทคนิคการมอบหมายงาน เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ตลอดจนวิธีการติดตามและควบคุมผลงานจนนำไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร และง่ายต่อการจัดการอย่างเป็นระบบด้วย Microsoft Project

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจบทบาทและหน้าที่ความสำคัญของผู้บริหาร รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะเทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีเหมาะสมต่อหน้าที่
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการใช้ไอทีบริหารมาปรับใช้กับการทำงานและประสานงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงกระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ที่อาจจะเกิดความผิดพลาดจากความซ้ำซ้อนที่สั่งการออกไปของผู้บริหาร หากขาดซึ่งการวางแผนงานที่ดี

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Session 1: หลักพื้นฐานและแนวทางการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีคุณภาพ

 1. เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการสั่งงาน มอบหมายงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 2. เรียนรู้หลุมพราง และอุปสรรคที่ทำให้การสั่งงาน มอบหมายงานเกิดความล้มเหลว
 3. เรียนรู้การสร้างแรงจูงใจและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำกระบวนการแนวคิดการวางแผน และการคัดเลือกตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงานที่มอบหมาย
 4. เรียนรู้ขั้นตอนการมอบหมายงาน การประเมินสถานการณ์ การติดตามและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Session 2: แนวปฏิบัติการกำหนดเป้าหมาย เทคนิคการติดตามผ่านการใช้ MS-Project (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน)

 1. เรียนรู้วิธีการปรับใช้ MS-Project ในรูปแบบการสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามงาน ควรปรับแต่งอย่างไรก่อนการใช้งาน
 2. เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร
 3. เรียนรู้วิธีการมอบหมายงานผ่าน MS-Project และวิธีการแก้ไขปัญหาจัดการทรัพยากรไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับมอบหมายภายใต้ข้อจำกัด
 4. เรียนรู้วิธีการติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อประเมินสถานการณ์และตรวจสอบผลสำเร็จของงานหรือที่เกิดอุปสรรคจนทำให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย

Session 3: แนวปฏิบัติเทคนิคกาประเมินสถานการณ์ การตรวจสอบงาน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพของตัวบุคคลที่ได้รับมอบหมายผ่านการใช้ MS-Project (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน)

 1. เรียนรู้วิธีการติดตามและตรวจสอบค่าใช้จ่ายของงาน ในกรณีที่งานนั้นมีค่าใช้จ่ายระหว่างการดำเนินการเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายในงานนั้นเกินงบประมาณหรือไม่ และควรปรับแก้ไขอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของงาน
 2. เรียนรู้วิธีการปรับแต่งประเภทของงานที่กำหนดไว้ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริงขององค์กร
 3. เรียนรู้วิธีการจำลองสถานการณ์ เพื่อตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปผลของงาน
 4. เก็บตกปัญหาการประยุกต์ใช้งาน “เทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน และติดตามงานอย่างชาญฉลาดด้วย MS-Project”

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

7,900.00

553.00

237.00

8,216.00

8,453.00

สมาชิก HIPO

7,700.00

539.00

231.00

8,008.00

8,239.00

พิเศษ! ชำระภายใน 4 ธันวาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

7,700.00

539.00

231.00

8,008.00

8,239.00

สมาชิก HIPO

7,400.00

518.00

222.00

7,696.00

7,918.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

24 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 677 ครั้ง

Engine by shopup.com