HIPO Training

ดูบทความหลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างและการรักษาฐานลูกค้า

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างและการรักษาฐานลูกค้า

หมวดหมู่: Sales & Marketing Courses

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างและการรักษาฐานลูกค้า 
(Customer Retention) 

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต ผู้บริหารฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี เป็นต้น


28 ธันวาคม 2561
09.00 – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล 
     การแข่งขันทางด้านการบริการของธุรกิจการสื่อสาร ณ ปัจจุบันนี้มีความรุนแรงมากขึ้น เพราะ แต่ละค่ายต่างก็จะพยายามที่จะเพิ่มฐานจำนวนลูกค้าให้มากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญของการบริการ ที่ธุรกิจไม่ควรจะมองข้าม คือ การรักษาฐานลูกค้าให้อยู่กับเราได้นานที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละ องค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการรักษาฐานลูกค้าไว้ได้นั้น ย่อมได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน แต่เราจะสามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างไร นี่คือ คำถามที่ทุกองค์กรต้องคิด  
หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ ทักษะและเทคนิคในการเข้าถึงและรับรู้ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนจะได้รับเทคนิคในการโน้มน้าวใจลูกค้าให้อยู่กับเราได้นานที่สุด โดยรู้จัก การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และที่สำคัญผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ระบบวิธีในการ ติดตามลูกค้าให้อยู่กับเราได้นานที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นโอกาสขององค์กรเราต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราได้นานๆ 
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นวิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

หัวข้อการบรรยายและ Workshop 
     1. กิจกรรม Workshop ทำไมลูกค้าจึงเปลี่ยนใจ 
     2. เหตุผลในใจที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง 
     3. ขั้นตอนการเข้าถึงความรู้สึกลูกค้า 
     4. การถามลูกค้าเพื่อค้นหาความในใจที่แท้จริง 
     5. กิจกรรม บทบาทสมมติ การถามและการค้นหาความในใจลูกค้า 
     6. การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นทันทีขณะสนทนา 
     7. กิจกรรม Workshop วิธีการสนทนากับประเภทลูกค้าต่างๆ 
     8. วิธีการโน้มน้าวใจลูกค้าด้วยคำพูด 
     9. การติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิด 
     10. การจัดกลุ่มลูกค้าเพื่อการรักษาฐาน 
     11. สีสันหรือกิจกรรมของการสร้างสัมพันธ์ลูกค้า 
     12. สรุปและตอบคำถาม

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 13 ธันวาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

23 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 675 ครั้ง

Engine by shopup.com