HIPO Training

ดูบทความหลักสูตรอบรม การบริหารจัดการคนเก่ง

หลักสูตรอบรม การบริหารจัดการคนเก่ง

หมวดหมู่: Supervisor / Manager

หลักสูตรอบรม การบริหารจัดการคนเก่ง

 

วิทยากร: อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
ปริญญาโทการตลาด ม.รามคำแหง, ปริญญาตรี โทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีมหานคร
เป็นอาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลัง, ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ,
TOT, CAT Telecom และเป็นที่ปรึกษาให้กับทั้งภาครัฐและเอกชนด้านบุคคล งานขายการตลาด บริการ
อาทิ บจก. เมืองไทยเมเนจเม้นท์, บจก. สมมาตร คอร์เปอเรท แอนส์ เซอร์วิส, บจก. น้ำนมไทย,
บจก. เอ็นเค ปริ้นติ้ง เทคโนโลยี, บจก. ปั้งง่วนหลี มีความชำนาญมากด้วยประสบการณ์ตรง

14 ธันวาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                                                                                                                                           *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
     โลกของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในสมัยก่อนมีคำกล่าวที่ว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” มาในยุคปัจจุบันและอนาคต คำกล่าวในอดีตได้ถูกเปลี่ยนไปแล้ว “ปลาที่เร็วกว่า(แม้จะตัวเล็ก) ย่อมกินปลาที่ช้ากว่า(แม้จะตัวใหญ่)” ความเร็วในยุคปัจจุบันถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จที่จะนำพาธุรกิจให้อยู่รอด และนั่นก็หมายความว่า ธุรกิจที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้นจะต้องมีคนเป็นตัวขับเคลื่อน องค์กรต้องมีคนเก่งที่จะเป็นหัวจักรในการขับเคลื่อนดำเนินงานขององค์กรให้สอดรับกับการผันผวนต่อการแข่งขันในเศรษฐกิจโลก
     ดังนั้น คนเก่งที่องค์กรต้องมี ต้องเป็นคนที่มีทักษะเทคนิคในหลายๆด้าน ความรู้ในเรื่องงาน,เรื่องคน,เรื่องข่าวสาร,เรื่องการรับมือ,เรื่องการวางระบบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ไหวพริบเฉพาะทาง และความรวดเร็วที่จะรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น บริหารความเสี่ยง บริหารความสำเร็จในระยะสั้น,กลาง,ยาว คนเก่งต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารทั้งในเรื่องคน,เรื่องงาน,เรื่องเทคโนโลยี อีกทั้งคนเก่งจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการอัพเกรดในแขนงงานต่างๆ ทั้งการอัพเกรดตนเองและเป็นผู้สอนการอัพเกรดให้กับผู้อื่น
     ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้การวางระบบ คัดสรร ปรับเปลี่ยน พัฒนา สร้างสรรค์ รักษา ต่อยอด สืบทอด เพื่อให้ได้คนเก่งเข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดศักยภาพที่สูงกว่าคู่แข่ง คนเก่งหนึ่งคนอาจจะไม่ได้มีความสามารถมากกว่าคนปกติทั่วไปนัก แต่คนเก่งหนึ่งคน(หรือคนที่กำลังจะเก่ง)จะต้องรู้วิธีในการอัพเกรดตนเองและผู้อื่น นั่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างคนๆหนึ่งให้เก่งขึ้นมา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจภาพรวมการบริหารคนเก่ง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางระบบ คัดสรร ปรับเปลี่ยน พัฒนา สร้างสรรค์ รักษา ต่อยอด สืบทอด อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่แน่ชัด
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการคนเก่งได้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีต้นแบบคนเก่งที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

 1. เรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการคนเก่ง
 2. เรียนรู้ภาพรวมของการวางกลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่ง
  • วางระบบ
  • คัดสรร
  • ปรับเปลี่ยน
  • พัฒนา
  • สร้างสรรค์
  • รักษา
  • ต่อยอด
  • สืบทอด
 3. สิ่งที่คนเก่งต้องมี
 4. สิ่งที่คนเก่งต้องเปลี่ยน/ยอมรับ
 5. คนเก่งต่างจากคนทั่วไปอย่างไร
 6. ขั้นตอนการบริหารจัดการคนเก่ง
 7. การวางสถานะปฏิบัติให้คนเก่งขององค์กร
 8. การวางแผนเส้นทางเติบโตในสายงานให้กับคนเก่ง
 9. ฝึกประยุกต์ให้คนเก่งนำศักยภาพที่สูงไปใช้ขับเคลื่อนองค์กร
 10. เรียนรู้แนวทางในการประเมินคนเก่ง
 11. Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ
  • ให้โจทย์การบริหารคนเก่ง
  • วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
  • ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
  • วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
 12. สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 29 พฤศจิกายน 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

23 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 439 ครั้ง

Engine by shopup.com