HIPO Training

ดูบทความหลักสูตรอบรม กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาดยุค 4.0 (3 ม.ค. 62)

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาดยุค 4.0 (3 ม.ค. 62)

หมวดหมู่: Sales & Marketing Courses

 

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาดยุค 4.0

 

      วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

3 มกราคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

  *สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม          

                      

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันการตลาดดิจิตอลได้มีบทบาทมากขึ้นต่อธุรกิจเนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคนิยมใช้

สื่อดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารและค้นหาข้อมูลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อวางแผนการซื้อ การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และราคาของผู้ขายแต่ละรายและการซื้อขายรวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์หลังใช้ผลิตภัณฑ์ จะเห็นว่าสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ จึงหันมาใช้การตลาดและกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อแบบใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นแนวโน้มการตลาดที่จำเป็นสำหรับโลกยุคดิจิตอลแทนรูปแบบเดิมๆเนื่องจากต้นทุนที่ต่ำแต่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีการทำการตลาดดิจิตอลเริ่มจากการตลาดผ่านเว็บไซต์ คือการเพิ่มการยอดเข้าดูเว็บไซต์รวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดธุรกรรมผ่านช่องทางเว็บไซต์ในการขายสินค้าและบริการผ่านเว็บโดยตรง

วัตถุประสงค์
     1. เรียนรู้เทคนิคการจัดการช่องทางการตลาด ในยุค 4.0
     2. เข้าใจพฤติกรรมและเทรนด์ของกลุ่มเป้าหมายก่อนทำธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ 
     3. ปัญหาและความเสี่ยงของธุรกิจในยุคดิจิทัล (Risk of Digital Business)
     4. เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆในการทำ Digital Marketing ผ่าน Social Media, Mobile, Content Marketing 
     5. รวบรวมตัวอย่างของการทำ Digital marketing ที่ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อดีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. พฤติกรรมการซื้อและความคาดหวังของลูกค้าเป้าหมาย
     2. ขอบเขตการตลาด 4.0
     3. Customer Journey และ กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying Decision Process)
     4. ประสบการณ์ของลูกค้า หรือ Moment of Truth สำคัญอย่างไร
     5. กิจกรรม: วิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
     6. ช่องทางการตลาดยุคใหม่ (Marketing Place 4.0)...เลือกเพื่อตอบโจทย์อะไรบ้าง?       
     7. OMNI Channel คืออะไร เกี่ยวข้องกับการตลาด 4.0 อย่างไร        
     8. Online และ Offline … ช่องทางไหน work กว่า หรือ ทั้งคู่
     9. จัดการช่องทางการตลาดอย่างไร• ให้โดนใจลูกค้า• ให้คุ้มค่าใช้จ่าย       
   10.  แนวทางการประยุกต์ช่องทางการตลาด 4.0 สำหรับ• ธุรกิจ B to C (Business to Consumer)• ธุรกิจ B to B (Business to Business)       
   11.  สรุป คำถามและคำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 3 มกราคม 2562

ราคาค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

3,500.00

245.00 105.00 3,640.00 3,745.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

13 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 128 ครั้ง

Engine by shopup.com