HIPO Training

ดูบทความหลักสูตรอบรม ผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ (4 ม.ค. 62)

หลักสูตรอบรม ผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ (4 ม.ค. 62)

หมวดหมู่: Services Courses

 

หลักสูตรอบรม ผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

4 มกราคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
     ท่ามกลางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง  องค์กรจึงต้องเร่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ธุรกิจเติบโต และมีผลกำไร และสามารถแข่งขันต่อไปได้ กลไกสำคัญหนึ่ง คือการปรับปรุงการให้บริการลูกค้า โดยเฉพาะบุคลากรภายในองค์กรให้มีขีดความสามารถสูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์แข่งขัน 
     หลักสูตรนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของการให้บริการ และสามารถพัฒนาทักษะในการให้บริการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด   

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทราบถึง Key Success Factors ของงานบริการลูกค้าและกระบวนการสร้างมาตรฐาน  และคุณภาพอย่างสม่ำเสมอให้กับลูกค้า
     2. เสริมสร้างทัศนคติที่จำเป็นอย่างถูกต้องและเหมาะสม
     3. สามารถจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 หัวข้อการบรรยายและ Workshop

  1. วิวัฒนาการของการให้บริการต่อธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง
  2. ทำไมต้องบริการ  เรามีส่วนสำคัญอย่างไรต่อการให้บริการ
  3. รู้ได้อย่างไร ? ว่าเราบริการดีหรือไม่ดี (ด้วยแบบทดสอบ)
  4. ทำความเข้าใจ “ลูกค้า “ ได้อย่างถ่องแท้ (วิเคราะห์สถานการณ์)
  5. มาตรฐานการให้บริการที่ลูกค้าต้องการพื้นฐานของมืออาชีพ (RATER)
  6. การให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
  7. เทคนิคการให้บริการกับลูกค้าที่ไม่พอใจ (CARE)
  8. การวัดและประเมินผลการให้บริการ และ Feedback
  9. สรุป คำถาม-คำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 4 มกราคม 2561

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
 โทรสาร  02-615-4479
 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

13 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 428 ครั้ง

Engine by shopup.com