HIPO Training

ดูบทความหลักสูตรอบรม กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Development (17 ธ.ค. 62)

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Development (17 ธ.ค. 62)

หมวดหมู่: Supervisor / Managerกลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ 
(Leadership Development)
 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 
17 มกราคม 2562
9.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
      หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อให้เกิดมุมมองแนวคิดต่อการพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน้องให้สามารถเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และเทคนิควิธีการจูงใจลูกน้องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก และกระบวนการในการพัฒนาทักษะการบริหารคนและทักษะการเป็นผู้นำของตนเอง
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน
         อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำที่เหมาะสมได้

หัวข้อการฝึกอบรม
     1. ภาวะผู้นำและคุณลักษณะของผู้นำ
         -  บทบาทหน้าที่ของผู้นำ
         -  การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน
         -  ประเภทและคุณลักษณะของผู้นำแบบต่างๆ
         -  แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง
         -  เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำ
      2. ผู้นำกับการสื่อสารในงาน
         -  กระบวนการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ (Transactional Analysis – TA)
         -  แบบของการสื่อสารที่บรรลุผล
         -  11 วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
         -  กรณีศึกษา การสื่อสารในงาน
     3. ผู้นำกับการมอบหมายงาน

         -  การพิจารณางานที่ควรมอบหมาย
         -  หลักการมอบหมายงาน
         -  ขั้นตอนการมอบหมายงาน
         -  เทคนิคการมอบหมายงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ประเภทต่างๆ แบบ 4 M
      4. การบริหารผลงาน : ทักษะการควบคุม ติดตาม และประเมินงาน
         -  แนวคิด การบริหารผลงาน
         -  หลักการควบคุม ติดตามงาน
         -  ขั้นตอนการควบคุม ติดตามงาน
         -  แบบ Balance Sheet กับการควบคุม ติดตามงาน
     5. ผู้นำกับการจูงใจ
         -  หลักสำคัญของการจูงใจ
         -  ปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิผลของการจูงใจ
         -  การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
         -  การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 


อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 17 มกราคม 2562

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

13 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 557 ครั้ง

Engine by shopup.com