hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตรอบรม พลิกกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่...ง่ายกว่าที่คิด (22 ม.ค. 62)

หลักสูตรอบรม พลิกกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่...ง่ายกว่าที่คิด (22 ม.ค. 62)


หลักสูตรอบรม พลิกกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่...ง่ายกว่าที่คิด 

“Wanted Dead or Alive ประกาศจับ...ลูกค้าหน้าใหม่”

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

22 มกราคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไป!!! โดยเฉพาะเรื่องความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ของผู้บริโภคหาได้ยากยิ่งนัก ดังนั้นหากนักขายไม่รู้จักขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ ในขณะที่ลูกค้าเก่าในมือเราเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกค้าใหม่ของคู่แข่ง ประกอบกับปริมาณการซื้อลดลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยเช่นนี้ เมื่อนั้นความสำเร็จในงานขายอาจไม่ง่ายนัก  ดังนั้นนักขายที่ดีต้องตระเตรียมกลยุทธ์และช่องทางการแสวงหาลูกค้าใหม่ที่คู่แข่งคาดไม่ถึง   เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบเทคนิคและช่องทางการค้นหาลูกค้าใหม่ ๆ 
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการนำเสนอสำหรับลูกค้าใหม่ให้ตรงใจ
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารประยุกต์ใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆเพื่อพัฒนางานขาย เพื่อเพิ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ ให้กับองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
    1. ขุมทรัพย์จากลูกค้าใหม่ 
    2. ลูกค้า (ใหม่) อยู่หนใด...ค้นพบ 7 เคล็ดลับ การค้นหาลูกค้าในรูปแบบใหม่ ๆ
    3. กิจกรรม :  ลูกค้า(ใหม่)หายไปไหน
    4  ขั้นตอนการเปลี่ยนผู้มุ่งหวังมาเป็นลูกค้า (Prospect to Customer)
    5. เทคนิคเปิดศึก...12 ราศี ช่วงชิงลูกค้าจากคู่แข่ง
    6. สร้างความความพร้อมในการติดต่อลูกค้ารายใหม่ 
    7. จริตในการนัดหมายลูกค้าใหม่อย่างได้ผล
    8. กิจกรรม : ใช้จริตพิชิตนัดหมาย
    9. เทคนิคการเปิดใจและสร้างความจริงใจ...ต่อลูกค้าใหม่ 
    10. ขายลูกค้ารายใหม่....ง่ายอย่างที่คิด
         • เฉลยข้อสอบ…พิชิตโจทย์ลูกค้า(ใหม่) 
         • ข้อแนะนำในการสร้างลูกค้าใหม่   
    11. สรุปคำถามและคำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 22 มกราคม 2562

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

15 มกราคม 2562

ผู้ชม 681 ครั้ง

Engine by shopup.com