hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่แบบง่ายๆ (28 ม.ค. 62)

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่แบบง่ายๆ (28 ม.ค. 62)หลักสูตรอบรม เทคนิคการจัดทำ Job Description 

สมัยใหม่แบบง่ายๆ 


วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานี
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำกว่า 24 ปี


28 มกราคม 2562
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
          เครื่องมือการจัดการในการที่จะมอบหมายและติดตามงาน รวมทั้งเป็นเข็มทิศในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร นั่นก็คือ ใบกำหนดหน้าที่ งาน (Job Description: JD) หรือรายละเอียดลักษณะงาน แต่หลายองค์กรมักจะพบอุปสรรคในการจัดทำ JD หลายประการ อาทิ

          1)  บริษัทมีการจัดทำ JD แล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยง Competency ที่มีไปสู่ Training Road Map ของแต่ละ
               ฝ่ายงานได้อย่างไร?

          2)  แบบฟอร์ม JD ฝ่าย HR ก็ออกแบบให้แล้วนะ แต่หัวหน้างานต้นสังกัดไม่รู้จะเขียนหน้าที่และความ
               รับผิดชอบอย่างไรดีถึงจะเหมาะสม?

          3)  บริษัทมีกำหนด Competency ของแต่ละตำแหน่งงานแล้ว แต่ทำไมเวลา ISO/TS 16949: 2009 หรือ
               ISO 9001:2008 Audit ทีไร โดน NC เรื่อง Competency ทุกทีเลย แบบนี้จะทำอย่างไรดีล่ะ จะได้ไม่
               ต้องแก้ NC กันบ่อย ๆ?

          4)  ใน JD ก็มีการกำหนด KPI แล้ว แต่ KPI ของ JD มันจะสอดคล้องกับ Corporate KPI และ Department
               KPI ได้อย่างไร? แล้วมันเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติประจำปีอย่างไรดี ?

          5)  เวลาประเมินผลทดลองงานจะนำ JD ที่มีอยู่ไปใช้ประเมินได้อย่างไร?
JD ที่ดีมีประสิทธิภาพ ต้องตอบโจทย์ปัญหาการจัดการต่าง ๆ ข้างต้นได้
หลักสูตรฝึกอบรมนี้จึงได้รับการออกแบบและพัฒนานี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านพัฒนาทักษะของผู้บริหารทุกระดับ ให้สามารถ กำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD ของพนักงานในหน่วยงานของตนได้อย่างเหมาะสม โดยที่ท่านไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาแพง ๆ

วัตถุประสงค์

 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ JD ขั้นตอนการ
  จัดทำ JD แนวทางการนำ JD ไปใช้งานในด้านต่างๆ
 2. สามารถความรู้ไปใช้ในปรับปรุง JD ให้สอดคล้องกับแนวทางการ Audit
 3. สามารถกำหนด JD สมัยใหม่ให้มี Functional competency และ Managerial
  competency  ในการพัฒนาขีดความสามารถพนักงาน และเชื่อมโยงไปสู่
       Training Road Map ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD หน่วยงานของตน
  ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบทบาทหน้าที่งานที่เปลี่ยนไป
       ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
 5. สามารถเชื่อมโยง JD KPI ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในอนาคตได

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
ส่วนที่ 1:  สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Job Description

 1. ความหมายของใบกำหนดหน้าที่งาน (JD : Job description)
 2. ความสำคัญและประโยชน์ของ JD?
 3. อุปสรรคที่มักพบในการจัดทำ JD
 4. Workshop 1: การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดทำ JD ขององค์กร
 5. ความสัมพันธ์ของใบกำหนดหน้าที่งาน (JD : Job description) กับการวิเคราะห์งาน (JA : Job Analysis)
        และคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน (JS : Job Specification)
 6. HR, ผู้ปฏิบัติงาน, ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร ใครบ้างที่ควรเป็นผู้กำหนด JD?

ส่วนที่  2:  ขั้นตอนในการจัดทำ Easy Modern Job Description                     

 1. 7 องค์ประกอบสำคัญที่ Easy Modern JD สมัยใหม่ควรจะมี
 2. การทบทวนขอบเขตหน้าที่หลักของหน่วยงานกับตำแหน่งงานด้วย Function Matrix
 3. การเขียน Easy Modern JD
 4. Workshop 2: การกำหนด / ทบทวน หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงาน
 5. ตัวอย่างคำที่นิยมเขียนในรายละเอียด/กิจกรรมของงาน

ส่วนที่  3:  การจัดทำ Job Competency ของตำแหน่งงาน

 1. ความหมาย และประเภทของ Competency
 2. ขั้นตอนการวิเคราะห์หา Job Competency ของตำแหน่งงาน
 3. Workshop 3: การกำหนด Job Competency ของแต่ละตำแหน่งงานใน JD ให้สอดคล้องกับบทหน้าที่
  และความรับผิดชอบ

ส่วนที่  4:  การจัดทำ Training Road Map จาก Job Competency ใน Job Description

 1. ความสัมพันธ์ของ Job Description และ Job Competency กับ Training Road Map
 2. การจัดทำ Training Road Map บนพื้นฐานของ Job Competency
 3. การจัดทำ Job Competency Mapping ของหน่วยงาน

ส่วนที่  5:  การเชื่อมโยง JD กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 1. ความสัมพันธ์ของ Job KPI, Department KPI และ Corporate KPI กับการประเมินผลการปฏิบัติประจำปี
 2. ขั้นตอนการวิเคราะห์หา Job KPI ของตำแหน่งงาน
 3. แนวทางการกำหนดปัจจัยและน้ำหนัก Corporate KPI และ Department KPI และ Job KPI ในการประเมินผล
  ปฏิบัติงานประจำปี
 4. การประเมินผลทดลองงานจาก Job KPI

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 28 มกราคม 2562

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

15 มกราคม 2562

ผู้ชม 336 ครั้ง

Engine by shopup.com