HIPO Training

ดูบทความหลักสูตรอบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (Speak to Win Service by Phone)

หลักสูตรอบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (Speak to Win Service by Phone)

หมวดหมู่: Services Courses

ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์

Speak to Win Service by Phone

 

 

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง

ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
  ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
   บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
    - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
  และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 

31 มกราคม 2562

09.00 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

 

ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นนี้ บริการให้ลูกค้าประทับใจ เป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการแย่งชิงและรักษาลูกค้าไว้ การบริการให้ดีเลิศจนสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงเป็นอาวุธที่สำคัญในการสร้างความเป็นเลิศให้ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการทางโทรศัพท์ ลูกค้าจะประทับใจหรือไม่ประทับใจ เริ่มต้นที่นี่!!!!! สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการทางโทรศัพท์ รวมทั้งผู้บริหาร คือ จะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า “Service Excellence” หลักสูตรนี้มีคำตอบให้กับผู้เข้าอบรมแน่นอน

 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างการบริการที่ดีเลิศให้กับลูกค้า โดยหนักเน้นในเรื่องคำพูดและน้ำเสียง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างประทับใจอย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้โทรศัพท์ในธุรกิจ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการติดต่อสื่อสาร โดยใช้โทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมฝึกทักษะใช้โทรศัพท์ในการบริการและสร้างภาพพจน์ให้กับองค์กรได้อย่างดี

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

      1. ทำไมจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์1. ทำไมจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์
      2. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเมื่อต้องใช้โทรศัพท์กับการให้บริการลูกค้า
      3. การสื่อสารกับการบริการด้วยการใช้โทรศัพท์ในงานอย่างเป็นรูปธรรม
           เตรียมพร้อมก่อนรับโทรศัพท์
           กระบวนการติดต่อในการรับโทรศัพท์ลูกค้า
           ติดตาม และทบทวนความเข้าใจลูกค้าก่อนจบสนทนา
           ตรวจสอบความคาดหวังของลูกค้า
       4. การวิเคราะห์ และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
       5. 5 ขั้นตอนการบริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ                 
                WORKSHOP : ฝึกทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
            การใช้โทรศัพท์แบบทั่วไป (Formal Approach Presentation)
            การการใช้แบบมีความยุ่งยาก (Difficult Approach Situations)
       6. เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ให้เกิดความประทับใจ
            การใช้ถ้อยคำในการสนทนา
            หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการพูด การฟังและการเจรจาโต้ตอบ
            ข้อความ และน้ำเสียงที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้โทรศัพท์
            จิตวิทยาในการรับฟังคำบ่นของลูกค้า
        7. ภาษาที่ต้องใช้ เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการสนทนา(Customer Handling Situations) 
        8. การพัฒนาตนเองสำหรับการเป็นพนักงานให้บริการลูกค้าที่ดี  
            ทักษะการสื่อสาร (Communication)
            การหว่านล้อมโน้มน้าว (Persuasiveness)
            การสร้างความมั่นใจ (Confidence)
            ความกระตือรือร้น (Enthusiasm)
            การสร้างมิตรภาพต่อการบริการ (Friendliness)
            ความรู้ในตัวสินค้า (Product Knowledge) 
            ทักษะการขาย (Selling Skills)
          9. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 31 มกราคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 16 มกราคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

a

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

15 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 32 ครั้ง

Engine by shopup.com