hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ (Leadership Development) (28 มี.ค. 62)

หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ (Leadership Development) (28 มี.ค. 62)

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ 
(Leadership Development)

 

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 


28 มีนาคม 2562
9.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)


*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อให้เกิดมุมมองแนวคิดต่อการพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน้องให้สามารถเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และเทคนิควิธีการจูงใจลูกน้องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก และกระบวนการในการพัฒนาทักษะการบริหารคนและทักษะการเป็นผู้นำของตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน
    อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำที่เหมาะสมได้


หัวข้อการฝึกอบรม
1. ภาวะผู้นำและคุณลักษณะของผู้นำ
     บทบาทหน้าที่ของผู้นำ
     การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน
     ประเภทและคุณลักษณะของผู้นำแบบต่างๆ
     แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง
     เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำ
2. ผู้นำกับการสื่อสารในงาน
     กระบวนการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ (Transactional Analysis – TA)
     แบบของการสื่อสารที่บรรลุผล
     11 วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
     กรณีศึกษา การสื่อสารในงาน

3. ผู้นำกับการมอบหมายงาน
     การพิจารณางานที่ควรมอบหมาย
     หลักการมอบหมายงาน
     ขั้นตอนการมอบหมายงาน
     เทคนิคการมอบหมายงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ประเภทต่างๆ แบบ 4 M
4. การบริหารผลงาน : ทักษะการควบคุม ติดตาม และประเมินงาน
     แนวคิด การบริหารผลงาน
     หลักการควบคุม ติดตามงาน
     ขั้นตอนการควบคุม ติดตามงาน
     แบบ Balance Sheet กับการควบคุม ติดตามงาน
5. ผู้นำกับการจูงใจ
     หลักสำคัญของการจูงใจ
     ปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิผลของการจูงใจ
     การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา

     การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 13 มีนาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

23 มกราคม 2562

ผู้ชม 772 ครั้ง

Engine by shopup.com