hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร Professional Selling Skills (26 เม.ย. 62)

หลักสูตร Professional Selling Skills (26 เม.ย. 62)

หลักสูตรสัมมนา Professional Selling Skills
(ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ) 
(สินค้าอุตสาหกรรม, ลูกค้าราชการ, ลูกค้าธุรกิจ, B to B, B to G)

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

26 เมษายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          หลักสูตรการขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนของ (Sales) พนักงานขายนั้นจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าในเสี้ยวเวลาของการขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขาย

          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จใจงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การระดมสมองทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการขายพร้อมลูกล่อลูกชนกับลูกค้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1. บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานขาย – สร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องทำ   
2. ขั้นตอนการขายอย่างเป็นระบบ – สร้างให้นักขาย ขายอย่างมืออาชีพ พร้อมยกตัวอย่างคำพูด ท่าทางประกอบ          
   (ทุกขั้นตอน จะเน้นเทคนิคและลูกล่อลูกชนอย่างรายละเอียด พร้อมตัวอย่างจริงในการปฏิบัติ)
    • การเตรียมตัวของพนักงานขาย- เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกสนามรบ มีชัยไปกว่าครึ่ง
    • การเปิดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพร้อมระหว่างพนักงานกับลูกค้า ก่อนการขาย
    • การวิเคราะห์โอกาสการขาย และการสร้างโอกาสในการขาย – โอกาสการขายคืออะไร ทำไมต้องวิเคราะห์   วิเคราะห์อย่างไร
    • การนำเสนอผลิตภัณฑ์- นำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ ให้ลูกค้าตาสว่าง
    • การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง - จัดการและรับมือกับข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ
    • การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครื่องมือลูกค้า
    • การปิดการขาย- ปิดการขายเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order
3. ข้อควรปฏิบัติในขณะขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า (สิ่งที่นักขายต้องทำเพื่อให้เป็นนักขายมืออาชีพ
    ที่ลูกค้าเกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่น)   
4. การทบทวนการขาย – ขายได้ หรือ ไม่ได้ มาจากสาเหตุอะไร เรียนรู้ไว้จะได้ไม่พลาดอีก   
5. กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย...ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น    
6. สรุป คำถามและคำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 26 เมษายน 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 11 มีนาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

 

 PROFESSIONAL INSTRUCTOR                 อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร  

ประวัติการศึกษา                                                                                                                                    

ปริญญาโท                     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA)

                                       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรี                      เภสัชศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                        

การทำงานในปัจจุบัน                                                                                        

ทำงานในตำแหน่ง General Manager ให้กับบริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด เป็นวิทยากรและ
ที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ  ตัวอย่าง เช่น
    •  สำนักงานประกันสังคม สมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา สถาบันวิจัย             และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงาน         เศรษฐกิจการคลัง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทดุสิตพัฒนาเพื่อผู้บริหาร จำกัด (เครือโรงแรมดุสิตธานี) โรงแรมดาราเทวี           เชียงใหม่
    •  บมจ. ปตท. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  บมจ.คริสเตียลนีและนีลเส็น(ไทย) บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร     บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา บมจ.Central Food Retails บจ. Toshiba                 Carrier  บจ. Panasonic Management บจ. CPF Training Center บมจ. CP Land  บมจ. CP All บมจ.TCC Land         บมจ.เบทาโกร บมจ.ปัญญธารา บมจ.ดีแทค         บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บมจ.ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป                 ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.เกียรตินาคิน ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.ซูมิโตโม มิตซุย คอร์ปอเรชั่น  ธ.เพื่อ               การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ทหารไทย บมจ.กรุงศรีออโต้
    •  บมจ. Property Perfect บมจ. มั่นคงเคหะการ บมจ.NC Housing Group บจ. UniThai Shipyard and Engineering บมจ.CDG Group บมจ. หอแว่น บจ. โอทิส เอ             ลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. ไทยยาซากิ บจ. IT One บจ.Affinity Solution บมจ.หาญเอ็นจิเนียริ่ง บมจ.เตียวฮงสีลม          บจ. คาเนโบ (ประเทศไทย) บจ.ยัสปาล               บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป บมจ.กระจกไทยอาซาฮี       บมจ.ค้าเหล็กไทย บมจ.น้ำตาลมิตรผล บจ. สิทธิพร แอสโซซิเอท บจ.Nippon Express
    •  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บมจ. ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ บจ. บางกอก ฟอร์ซ บจ. วิศวกรรมเคมี บจ. Hafele บจ.                   Jardine Engineering บจ. Diebold (Thailand) บจ. Kodak (Thailand) บจ.Thai Glico บมจ.SB Furniture บมจ. ไทยประกันชีวิต  บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ. ไทย             ประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.AEGON Direct & Affinity Marketing Services บจ.บูพาประกันภัย บจ.GMM O-Shopping บจ.Jagota บจ.SEIKO
    •  บจ. Blackmores บจ.Novo Nordisk บจ. Thai Otsuka บจ.General Hospital Products บจ. Takeda (Thailand) บจ.Boehringer Ingelheim (Thai) บจ.Sanofi               Aventis บจ.Fresenius Kabi บจ. Ferring Pharmaceuticals บจ.Great Eastern Drugs โรงพยาบาลในเครือ BDMS โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์           รังสิต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สภากาชาดไทย) โรงพยาบาลบางโพ        โรงพยาบาลเวชธานี บจ.Royal Canin บจ.ดีทแฮล์ม บมจ.ไชโย เอ เอ บมจ.เธียรสุรัตน์                 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) บจ. Schenker (Thai) บจ. บมจ. BEC Tero บจ.โตโยต้ามอเตอร์           บจ.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ บจ.สยามนิสสัน บจ.เชฟโลเรต            เซลส์ บจ.ฮอนด้า ออโตโมบิล บจ.เอพี ฮอนด้า เป็นต้น
    •  เป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกอบรมให้หลักสูตร สำหรับผู้สนใจทั่วไป (Public Training) ทางด้านการขาย การตลาด การบริการ การบริหาร และ การพัฒนาทรัพยากร                มนุษย์ เช่น หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ การขายและการเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์ การจัดการกับข้อร้องเรียนและความไม่                พอใจของลูกค้า การวางแผนการขายและการตลาด การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้สูงสุด เป็นต้น
    •  อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการตลาด และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ

        เคยทำงานในตำแหน่ง Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  ผ่านงานในตำแหน่ง Product Manager ฝ่ายการตลาด บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จากฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังเคยผ่านงานฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำจากเยอรมนี รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการกว่า 30 ปี

 

หัวข้อการบรรยาย
    •  การขาย การตลาด และการบริการ (Sales, Marketing and Services)
    •  การบริหารและการจัดการสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (Management)
    •  การพัฒนาความคิดและทัศนคติ (Thinking and Attitude)

 

ตำราวิชาการ       
    1.  การบริหารงานขาย (Sales Management) กับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
    2.  รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management) กับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

หลักสูตรที่สอน
    1.หมวดการขายและการตลาด
        •  หลักสูตร นักขาย 360 องศา
        •  หลักสูตร Professional Selling Skills
        •  หลักสูตร เจราจาต่อรองการขายและโน้มน้าวใจอย่างมืออาชีพ
        •  หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอย่างได้ผล
        •  หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
        •  หลักสูตร ขายและให้บริการอย่างที่ปรึกษา Consulting Sales
        •  หลักสูตร การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า
        •  หลักสูตร Professional TeleSelling
        •  หลักสูตร Key Account Management
        •  หลักสูตร Sales Planning
        •  หลักสูตร การขาย การบริการอย่างที่ปรึกษาและการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
        •  หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ DISC
        •  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างได้ผล
        •  หลักสูตร เทคนิคและศิลปะในการเจรจาต่อรองในการขาย
        •  หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ และการจัดระบบการประเมินผลพนักงานขาย
        •  หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ และการใช้สคริปต์เพี่อเพิ่มยอดขาย
        •  หลักสูตร ปลุกขวัญ สร้างพลังจุดไฟหัวใจพนักงาน
        •  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างได้ผล
        •  หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าราคาสูง
        •  หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ
        •  หลักสูตร การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
        •  หลักสูตร เจาะลึกกลเม็ด...การขายตามสถานการณ์ลูกค้า
        •  หลักสูตร พลิกวิธีคิด...พิชิตยอดขาย
        •  หลักสูตร การวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
        •  หลักสูตร PC มืออาชีพ
        •  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ
        •  หลักสูตร ทักษะการเป็นนักขายมือทอง
        •  หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก
        •  หลักสูตร การวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
    2.หมวดบริการ
        •  หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
        •  หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM
        •  หลักสูตร Professional Customer Service
        •  หลักสูตร Customer Complaint Management
        •  หลักสูตร Customer insight
        •  หลักสูตร Service Maketing
        •  หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
        •  หลักสูตร Effective Communication & Service mind
        •  หลักสูตร Customer Focus
        •  หลักสูตร ศิลปะการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
        •  หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าให้อยู่หมัด CCM
        •  หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM
        •  หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ
        •  หลักสูตร นักบริการ 360 องศา
        •  หลักสูตร เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและความไม่พอใจของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
        •  หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
        •  หลักสูตร ศิลปะการใช้โทรศัพท์เพื่อสร้างความประทับใจ
        •  หลักสูตร การรับโทรศัพท์และการประชาสัมพันธ์
        •  หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง
        •  หลักสูตร การบริหารลูกค้ารายสำคัญ KAM
        •  หลักสูตร มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานบริการระดับมืออาชีพ
        •  หลักสูตร Service Mind and Service Excellence
        •  หลักสูตร Super Servicer Excellence
    3.  หมวดหัวหน้างาน
        •  หลักสูตร Coaching Communication
        •  หลักสูตร Supervisor Skill Development
        •  หลักสูตร First Step Manager
        •  หลักสูตร Project Management
        •  หลักสูตร Supervisor Skill for Supervisor
        •  หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager
        •  หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมือใหม่
        •  หลักสูตร Super Leadership
        •  หลักสูตร Call Center Supervisor
        •  หลักสูตร หัวหน้าที่เก่งงาน เก่งคน เก่งบริหาร
        •  หลักสูตร จิตวิทยาบริหารงานขายและจูงใจพนักงานขาย
        •  หลักสูตร Mindset Change Manager
        •  หลักสูตร People Management
        •  หลักสูตร หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการและบริษัทเชิดชู
        •  หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ (ระดับหัวหน้า)
        •  หลักสูตร Coaching Mentor
        •  หลักสูตร Effective Communication and the art of teamwork
        •  หลักสูตร การบริหารงานขายสำหรับผู้บริหารทีมขาย
        •  หลักสูตร Supervisor Leadership
        •  หลักสูตร ผู้นำและภาวะผู้นำในยุคศตวรรษที่ 21
        •  หลักสูตร 8 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ
        •  หลักสูตร ศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน
        •  หลักสูตร Management Skills for Sales Manager
        •  หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ
    4.  หมวดความคิดและทักษะอื่นๆ
        •  หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
        •  หลักสูตร เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุข
        •  หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
        •  หลักสูตร Competency & KPI
        •  หลักสูตร finance for Non Finance
        •  หลักสูตร Happy @ Workplace
        •  หลักสูตร Systematic Thinking
        •  หลักสูตร Team Spirit
        •  หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
        •  หลักสูตร Positive Thinking
        •  หลักสูตร พนักงานผู้มีหัวใจเป็นเจ้าของธุรกิจ
        •  หลักสูตร Problem Solving and Decision Making
        •  หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงงาน
        •  หลักสูตร การพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สูตร ABC
        •  หลักสูตร การทำงานเชิงรุก เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
        •  หลักสูตร ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน
        •  หลักสูตร บริหารคนเพื่อมุ่งสู่...ความสำเร็จขององค์กร
        •  หลักสูตร Mindset Change to Success
        •  หลักสูตร Can Do Attitude
        •  หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

 

  การติดต่อ       02-615-4499, 086-318-3151-2

 

 

 PROFESSIONAL INSTRUCTOR                 อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร  

ประวัติการศึกษา                                                                                                                                    

ปริญญาโท                     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA)

                                       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรี                      เภสัชศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                        

การทำงานในปัจจุบัน                                                                                        

ทำงานในตำแหน่ง General Manager ให้กับบริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด เป็นวิทยากรและ
ที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ  ตัวอย่าง เช่น
    •  สำนักงานประกันสังคม สมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา สถาบันวิจัย             และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงาน         เศรษฐกิจการคลัง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทดุสิตพัฒนาเพื่อผู้บริหาร จำกัด (เครือโรงแรมดุสิตธานี) โรงแรมดาราเทวี           เชียงใหม่
    •  บมจ. ปตท. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  บมจ.คริสเตียลนีและนีลเส็น(ไทย) บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร     บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา บมจ.Central Food Retails บจ. Toshiba                 Carrier  บจ. Panasonic Management บจ. CPF Training Center บมจ. CP Land  บมจ. CP All บมจ.TCC Land         บมจ.เบทาโกร บมจ.ปัญญธารา บมจ.ดีแทค         บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บมจ.ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป                 ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.เกียรตินาคิน ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.ซูมิโตโม มิตซุย คอร์ปอเรชั่น  ธ.เพื่อ               การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ทหารไทย บมจ.กรุงศรีออโต้
    •  บมจ. Property Perfect บมจ. มั่นคงเคหะการ บมจ.NC Housing Group บจ. UniThai Shipyard and Engineering บมจ.CDG Group บมจ. หอแว่น บจ. โอทิส เอ             ลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. ไทยยาซากิ บจ. IT One บจ.Affinity Solution บมจ.หาญเอ็นจิเนียริ่ง บมจ.เตียวฮงสีลม          บจ. คาเนโบ (ประเทศไทย) บจ.ยัสปาล               บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป บมจ.กระจกไทยอาซาฮี       บมจ.ค้าเหล็กไทย บมจ.น้ำตาลมิตรผล บจ. สิทธิพร แอสโซซิเอท บจ.Nippon Express
    •  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บมจ. ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ บจ. บางกอก ฟอร์ซ บจ. วิศวกรรมเคมี บจ. Hafele บจ.                   Jardine Engineering บจ. Diebold (Thailand) บจ. Kodak (Thailand) บจ.Thai Glico บมจ.SB Furniture บมจ. ไทยประกันชีวิต  บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ. ไทย             ประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.AEGON Direct & Affinity Marketing Services บจ.บูพาประกันภัย บจ.GMM O-Shopping บจ.Jagota บจ.SEIKO
    •  บจ. Blackmores บจ.Novo Nordisk บจ. Thai Otsuka บจ.General Hospital Products บจ. Takeda (Thailand) บจ.Boehringer Ingelheim (Thai) บจ.Sanofi               Aventis บจ.Fresenius Kabi บจ. Ferring Pharmaceuticals บจ.Great Eastern Drugs โรงพยาบาลในเครือ BDMS โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์           รังสิต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สภากาชาดไทย) โรงพยาบาลบางโพ        โรงพยาบาลเวชธานี บจ.Royal Canin บจ.ดีทแฮล์ม บมจ.ไชโย เอ เอ บมจ.เธียรสุรัตน์                 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) บจ. Schenker (Thai) บจ. บมจ. BEC Tero บจ.โตโยต้ามอเตอร์           บจ.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ บจ.สยามนิสสัน บจ.เชฟโลเรต            เซลส์ บจ.ฮอนด้า ออโตโมบิล บจ.เอพี ฮอนด้า เป็นต้น
    •  เป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกอบรมให้หลักสูตร สำหรับผู้สนใจทั่วไป (Public Training) ทางด้านการขาย การตลาด การบริการ การบริหาร และ การพัฒนาทรัพยากร                มนุษย์ เช่น หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ การขายและการเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์ การจัดการกับข้อร้องเรียนและความไม่                พอใจของลูกค้า การวางแผนการขายและการตลาด การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้สูงสุด เป็นต้น
    •  อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการตลาด และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ

        เคยทำงานในตำแหน่ง Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  ผ่านงานในตำแหน่ง Product Manager ฝ่ายการตลาด บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จากฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังเคยผ่านงานฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำจากเยอรมนี รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการกว่า 30 ปี

 

หัวข้อการบรรยาย
    •  การขาย การตลาด และการบริการ (Sales, Marketing and Services)
    •  การบริหารและการจัดการสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (Management)
    •  การพัฒนาความคิดและทัศนคติ (Thinking and Attitude)

 

ตำราวิชาการ       
    1.  การบริหารงานขาย (Sales Management) กับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
    2.  รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management) กับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

หลักสูตรที่สอน
    1.หมวดการขายและการตลาด
        •  หลักสูตร นักขาย 360 องศา
        •  หลักสูตร Professional Selling Skills
        •  หลักสูตร เจราจาต่อรองการขายและโน้มน้าวใจอย่างมืออาชีพ
        •  หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอย่างได้ผล
        •  หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
        •  หลักสูตร ขายและให้บริการอย่างที่ปรึกษา Consulting Sales
        •  หลักสูตร การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า
        •  หลักสูตร Professional TeleSelling
        •  หลักสูตร Key Account Management
        •  หลักสูตร Sales Planning
        •  หลักสูตร การขาย การบริการอย่างที่ปรึกษาและการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
        •  หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ DISC
        •  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างได้ผล
        •  หลักสูตร เทคนิคและศิลปะในการเจรจาต่อรองในการขาย
        •  หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ และการจัดระบบการประเมินผลพนักงานขาย
        •  หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ และการใช้สคริปต์เพี่อเพิ่มยอดขาย
        •  หลักสูตร ปลุกขวัญ สร้างพลังจุดไฟหัวใจพนักงาน
        •  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างได้ผล
        •  หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าราคาสูง
        •  หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ
        •  หลักสูตร การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
        •  หลักสูตร เจาะลึกกลเม็ด...การขายตามสถานการณ์ลูกค้า
        •  หลักสูตร พลิกวิธีคิด...พิชิตยอดขาย
        •  หลักสูตร การวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
        •  หลักสูตร PC มืออาชีพ
        •  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ
        •  หลักสูตร ทักษะการเป็นนักขายมือทอง
        •  หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก
        •  หลักสูตร การวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
    2.หมวดบริการ
        •  หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
        •  หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM
        •  หลักสูตร Professional Customer Service
        •  หลักสูตร Customer Complaint Management
        •  หลักสูตร Customer insight
        •  หลักสูตร Service Maketing
        •  หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
        •  หลักสูตร Effective Communication & Service mind
        •  หลักสูตร Customer Focus
        •  หลักสูตร ศิลปะการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
        •  หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าให้อยู่หมัด CCM
        •  หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM
        •  หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ
        •  หลักสูตร นักบริการ 360 องศา
        •  หลักสูตร เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและความไม่พอใจของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
        •  หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
        •  หลักสูตร ศิลปะการใช้โทรศัพท์เพื่อสร้างความประทับใจ
        •  หลักสูตร การรับโทรศัพท์และการประชาสัมพันธ์
        •  หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง
        •  หลักสูตร การบริหารลูกค้ารายสำคัญ KAM
        •  หลักสูตร มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานบริการระดับมืออาชีพ
        •  หลักสูตร Service Mind and Service Excellence
        •  หลักสูตร Super Servicer Excellence
    3.  หมวดหัวหน้างาน
        •  หลักสูตร Coaching Communication
        •  หลักสูตร Supervisor Skill Development
        •  หลักสูตร First Step Manager
        •  หลักสูตร Project Management
        •  หลักสูตร Supervisor Skill for Supervisor
        •  หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager
        •  หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมือใหม่
        •  หลักสูตร Super Leadership
        •  หลักสูตร Call Center Supervisor
        •  หลักสูตร หัวหน้าที่เก่งงาน เก่งคน เก่งบริหาร
        •  หลักสูตร จิตวิทยาบริหารงานขายและจูงใจพนักงานขาย
        •  หลักสูตร Mindset Change Manager
        •  หลักสูตร People Management
        •  หลักสูตร หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการและบริษัทเชิดชู
        •  หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ (ระดับหัวหน้า)
        •  หลักสูตร Coaching Mentor
        •  หลักสูตร Effective Communication and the art of teamwork
        •  หลักสูตร การบริหารงานขายสำหรับผู้บริหารทีมขาย
        •  หลักสูตร Supervisor Leadership
        •  หลักสูตร ผู้นำและภาวะผู้นำในยุคศตวรรษที่ 21
        •  หลักสูตร 8 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ
        •  หลักสูตร ศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน
        •  หลักสูตร Management Skills for Sales Manager
        •  หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ
    4.  หมวดความคิดและทักษะอื่นๆ
        •  หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
        •  หลักสูตร เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุข
        •  หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
        •  หลักสูตร Competency & KPI
        •  หลักสูตร finance for Non Finance
        •  หลักสูตร Happy @ Workplace
        •  หลักสูตร Systematic Thinking
        •  หลักสูตร Team Spirit
        •  หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
        •  หลักสูตร Positive Thinking
        •  หลักสูตร พนักงานผู้มีหัวใจเป็นเจ้าของธุรกิจ
        •  หลักสูตร Problem Solving and Decision Making
        •  หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงงาน
        •  หลักสูตร การพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สูตร ABC
        •  หลักสูตร การทำงานเชิงรุก เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
        •  หลักสูตร ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน
        •  หลักสูตร บริหารคนเพื่อมุ่งสู่...ความสำเร็จขององค์กร
        •  หลักสูตร Mindset Change to Success
        •  หลักสูตร Can Do Attitude
        •  หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

 

  การติดต่อ       02-615-4499, 086-318-3151-2

 

01 เมษายน 2562

ผู้ชม 751 ครั้ง

Engine by shopup.com