hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร ศิลปะการพูดเพื่อจูงใจในงานขายและบริการ (26 เม.ย. 62)

หลักสูตร ศิลปะการพูดเพื่อจูงใจในงานขายและบริการ (26 เม.ย. 62)

หลักสูตรสัมมนา ศิลปะการพูดเพื่อจูงใจในงานขายและบริการ

 

วิทยากร: อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล
(MBA., B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce)
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ได้รับรางวัลนักพูดดีเด่นสโมสรฝึกพูด, เป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์, เจ้าของเว็บไซต์ และ Webmaster
เป็นวิทยากรสำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, ฯลฯกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่, อนุกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

4 เมษายน 2562 
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)


*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          การพูดเป็นความสามารถพื้นฐานของคนทุกคน หลายคนมีความสามารถในการพูด แต่เป็นการพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง ไม่สามารถจูงใจผู้ฟังให้เห็นคล้อยตาม จัดลำดับหัวข้อเรื่องที่จะพูดไม่เป็น พูดได้ไม่น่าสนใจ หรือพูดวกไปวนมา  ทำให้สูญเสียโอกาสที่ดีไปทั้งๆที่จะเป็นโอกาสที่ได้โน้มน้าวผู้ฟังให้เห็นด้วยกับความคิดของตน  ซึ่งอาจเป็นการชักจูงให้เห็นด้วยกับโครงการ เห็นดีเห็นงามกับแนวคิด กระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดกำลังใจ กระตุ้นทีมงานให้เกิดความกระตือรือร้น ให้ผู้ฟังอยากซื้อสินค้า การต่อรองให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เป็นต้น

หลักสูตรศิลปะการพูดเพื่อการจูงในในงานขายและบริการ จึงได้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะในการพูดขั้นสูง คือการพูดเพื่อจูงในผู้ฟังให้เห็นคล้อยตามในสิ่งที่ผู้พูดสื่อออกมา การพูดเพื่อการต่อรองถึงสิ่งที่ตนต้องการ การจูงใจในการขาย และ การบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจในตนเอง และประสบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและในชีวิตต่อไป

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการของการพูดเพื่อการจูงใจในงานขายและบริการ
2. เพื่อฝึกฝนทักษะการพูดเพื่อการจูงในและการต่อรองให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการพูดเพื่อจูงใจผู้อื่นและต่อรองเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ
    นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างได้ผลดีเลิศ จนบรรลุเป้าหมายของตนเอง

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1. หลักการพูดพื้นฐาน 
2. การเตรียมตัวในการพูดเพื่อการจูงในงานขายและบริการ
3. การสร้างความน่าเชื่อถือ
4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่สนทนา หรือกลุ่มผู้ฟัง
5. การค้นหาความต้องการหรือความสนใจของคู่สนทนา หรือกลุ่มผู้ฟัง
6. การเกริ่นเรื่องที่มีประสิทธิภาพในการจูงใจคน
7. การใช้ข้อมูลประกอบการอธิบาย
8. การจัดโครงเรื่องและลำดับหัวข้อ ที่จะพูด
9. สารพัดเทคนิคในการพูดจูงใจในการขาย และบริการ
10. การกระตุ้นผู้ฟังให้สนใจ คล้อยตาม ตลอดเวลาในการพูด
11. สรุป ถาม-ตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 24 เมษายน 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 9 เมษายน 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

28 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 607 ครั้ง

Engine by shopup.com