HIPO Training

ดูบทความหลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคล อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคล อย่างมืออาชีพ

หมวดหมู่: Supervisor / Manager

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ

 

 

วิทยากร: อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี , เป็นผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง

เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน,จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน,เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน

เป็นอนุกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี,เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด,เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกฎหมายแรงงาน / กฎหมายประกันสังคม

เป็นวิทยากรบรรยาย การป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

 

2 พฤษภาคม 2562

09.00 16.00 น.

        ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

 สถานประกอบกิจการของนายจ้างเป็นองค์กรหนึ่งที่มีผู้ใช้แรงงานอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากๆ การมีกฎหรือระเบียบวินัย เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติตามนั้นเป็นเรื่องที่ผู้บริหารงานบุคคลจะต้องเป็นผู้เข้ามากำกับดูแล ปัญหาการทำผิดวินัยใน    การทำงานนั้นถ้าผู้บริหารงานรู้เทคนิคในการแก้ปัญหาระงับข้อพิพาทแรงงานได้ก็จะไม่มีเหตุผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหรือต่อซื่อเสียงขององค์กร  ดังนั้นผู้บริหารงานบุคคลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลายๆด้าน อีกทั้งการเรียนรู้ข้อกฎหมายที่อัพเดตใหม่ๆก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อนำไปบริหารการจัดการในองค์กรให้เกิดประโยชน์

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานจริงต่อการสรรค์หาว่าจ้าง ให้องค์กรได้มีบุคคลากรที่ดี
    มีคุณภาพเข้ามาทำงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กร
2. เพื่อให้เข้าใจและเรียนรู้ถึงวิธีการ เสริมสร้างขีดความสามารถเมื่อต้องประเชิญกับปัญหาและอุประสรรค์ในด้านต่างๆ
    และการแก้ปัญหาในกรณีมีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในองค์กร
3. เพื่อให้ทราบถึงก่อนเลิกจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างปลาปิดหรือตามสัญญาจ้างปลายเปิดสิ่งที่จะต้องตรวจสอบให้ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับมีอะไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ภายหลัง

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
1. การสรรหาว่าจ้าง-   แหล่งที่มาของแรงงาน / การสัมภาษณ์งาน / การพิจารณาคนให้ตรงกับงาน /   กำหนดค่าตอบแทนสวัสดิการ /
    การทำสัญญาจ้าง / การประถมนิเทศ
2. การจ้างผ่านบริษัทรับเหมา (Outsource )- การสัมภาษณ์งาน / ทำสัญญาจ้าง / กำหนดค่าตอบแทน / สวัสดิการ / การเลิกจ้าง
3. การสร้างสิ่งโน้มน้าวจิตรใจให้อยู่กับองค์กรนานๆ- การเพิ่มค่าจ้าง / เพิ่มสวัสดิการ / เลื่อนตำแหน่งงาน / ย้ายตำแหน่งงาน
4. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน- การทำกิจกรรมต่างๆ / กิจกรรม 5ส. / กิจกรรมไคเซ็น
5. การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง- การทำกิจกรรมภายใน / การทำกิจกรรมภายนอก / นันทนาการต่างๆ
6. การประชุมเพื่อออกนโยบาย- ประชุมระกับบริหาร / ประชุมกรรมการสวัสดิการ / ประชุมกรรมการลูกจ้าง
7. การบริหารการลา- ลาตามกฎหมายกำหนด / ลาติดต่อกันหลายวัน / ลาไม่ถูกระเบียบ
8. การบริหารค่าตอบแทนในการทำงานและสิทธิตามกฎหมายกำหนด- การจ่ายค่าจ้าง / ป่วยในงาน / ป่วยนอกงาน / คลอดบุตร / ตรวจครรภ์
9. การบริหารค่าตอบแทนเรื่องสวัสดิการ- สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด / สวัสดิการตามที่บริษัทกำหนดให้ / โบนัสประจำปี
10. การบริหารวันหยุด- วันหยุดประจำสัปดาห์ / หยุดตามประเพณี / หยุดพักผ่อนประจำปี
11. การพิจารณากำหนดโทษทางวินัย- เป็นความผิดเพียงเล็กน้อย / เป็นความผิดร้ายแรง
12. เทคนิคการระงับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กร- ระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา / ชุมนุมในเวลางานเพื่อกดดันการจ่ายโบนัส
      ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
13. การนำกฎหมายมาบังคับใช้กับงาน HR.- กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ / กฎหมายจัดตั้งศาลแรงงาน
14. การกระทำอันไม่เป็นธรรม- การเลือกปฏิบัติต่างๆ / การย้ายไม่เป็นคุณยิ่งกว่า / การพิจารนาความชอบ
15. การออกระเบียบปฏิบัติ- ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่งต่างๆ / การเขียนระเบียบเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัส
16. การใช้อำนาจตามหน้าที่- การอนุญาต -ไม่อนุญาต / การสอบสวนการทำผิด / ลงโทษทางวินัย / การออกหนังสือเลิกจ้าง
17. การตรวจสอบกรณีเลิกจ้าง- เลิกจ้างที่ไม่มีความผิด / เลิกจ้างที่มีความผิด / เลิกจ้างตามสัญญาจ้าง
18. การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม- ไม่มีเหตุแห่งการเลิกจ้าง / ไม่แจ้งล่วงหน้า / ไม่จ่ายตามสิทธิ์
19. กรณีมีการร้องทุกข์ไปถึงหน่วยงานภาครัฐผู้บริหารงาน HR จะต้อง...?- สถานีสำรวจ / แรงงานจังหวัด / กระทรวงแรงงาน / หรือฟ้องศาลรงงาน
20. กรณีนายจ้างปิดกิจการ- ต้องแจ้ง-ต้องจ่าย...?  เพื่อปิดกิจการ / ย้ายกิจการ / ยุบหน่วยงาน / โอนกิจการ / 
21. คำพิพากษาฎีกา 70 คดีที่ผู้บริหารงาน HR. ควรรู้มีอะไรบ้างถาม - ตอบ - แนะนำ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 17 เมษายน 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก
ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

a

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 17 เมษายน 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

a

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

28 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 88 ครั้ง

Engine by shopup.com