hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (13 พ.ค. 62)

หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (13 พ.ค. 62)

การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

(Directing Delegation and Monitoring Skills)

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

13 พฤษภาคม 2562

9.00 – 16.00

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

หลักการและเหตุผล 

เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน ได้แก่การนำ ซึ่งเป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายที่ต้องดำเนินการจัดการอย่างไม่มีวันจบสิ้น หัวหน้าที่ดีจะต้องเข้าใจพื้นฐานความเป็นมาของคน เพราะคนเท่านั้นที่จะรับคำสั่งได้ ทำได้ และตามได้ จากนั้นจึงต้องเข้าใจว่าจะสั่งอย่างไร จะมอบหมายงานอย่างไร จะควบคุมติดตามงานอย่างไร จึงจะทำให้ลูกน้อง เข้าใจและทำตามสิ่งที่องค์กรปรารถนาได้ ซึ่งได้แก่ การสั่งงาน(Directing) การมอบหมายงาน (Delegation of Authority) และการติดตามงาน (Monitoring) หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน มีหลักของการเป็นผู้บริหารในการรู้จักโอนถ่ายข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นที่สัมฤทธิ์ผล เข้าใจ การกระจายความรับผิดชอบไปสู่ส่วนงานรองลงมา เพื่อลดเวลาที่สูญเสียโดยไร้ประโยชน์ รู้จักติดตามงาน รับผิดชอบต่อคำสั่งในการที่ถ่ายทอดสู่ระดับล่างมั่นใจในติดตามงานสามารถพัฒนาสู่ผู้บริหารในลำดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน
3. เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน
4. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน
5. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1 : Qualification &  Rules of Managerial Skills              

                    -   คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่

                    -   เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่เก่ง

                    -   การวิเคราะห์ประเภทลูกน้องเพื่อเลือกวิธีสั่งงาน มอบหมายงาน

                    ***Workshop : ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (Problem)

Module 2 : Learning  in Action for Directing  Skills 

                    -   ความแตกต่างของการสั่งงานและมอบหมายงาน

                    -   เทคนิคและขั้นตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่วม

                    -   การสั่งงานที่ดี และปัญหาการสั่งงาน

                    -   สาเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร

                    ***Workshop : Directing Case Study            

Module 3 : Learning  in Action for  Delegation Skills

                    -    ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน

                    -    เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

                    -    สาเหตุที่หัวหน้าไม่มอบหมายงาน และที่ลูกน้องไม่รับมอบหมาย

                    -    งานอะไรบ้างที่มอบหมายได้ และงานใดที่มอบหมายไม่ได้

                    ***Workshop : Delegation Case Study

Module 4 : Learning  in Action for Monitoring  Skills 

                  -   เทคนิคการควบคุมงานงานที่สั่งให้ได้ตามเป้าหมาย

                    -   การกำหนดมาตรฐานงาน  

                    -   ขั้นตอนการติดตามงาน

                    ***Workshop : ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (Solution)

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา  หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา และฝึกอบรม  และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 28 เมษายน 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

a

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

23 มกราคม 2562

ผู้ชม 193 ครั้ง

Engine by shopup.com