HIPO Training

ดูบทความความเป็นเลิศสู่การสื่อสารอย่างมีทักษะด้วยภาษาอังกฤษ

ความเป็นเลิศสู่การสื่อสารอย่างมีทักษะด้วยภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: Others

ความเป็นเลิศสู่การสื่อสารอย่างมีทักษะด้วย
ภาษาอังกฤษ

Smart English Communication Skills Towards AEC

 

วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
ประสบการณ์ทำงานในอดีต ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
เลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด
เลขานุการบริหาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายจัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขานุการ ฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
ปัจจุบัน เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายและฝึกอบรมให้กับสถาบันภาครัฐและเอกชนชั้นนำมากมาย

24-25 ตุลาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

 

          เนื่องจากปัจจุบัน “ภาษาอังกฤษ” เป็นภาษาที่จำเป็นต้องใช้กันอย่างกว้างขวางในการประกอบธุรกิจและติดต่อสื่อสารกันทั้งภายในและองค์กรต่างชาติ ดังนั้น  เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพการสื่อสาร “ภาษาอังกฤษ” ในการทำงานเพื่อความสำเร็จไปสู่ระดับสากล  จึงจำเป็นต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล

          หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับผู้บริหารงานในองค์กรต่างชาติหรือภายในประเทศที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ  ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความพร้อม “ศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ”  โดยพร้อมที่จะติดต่อสื่อสารไปสู่ในระดับมาตรฐานสากล ทั้งในด้าน  “การพูด / การฟัง” “การอ่าน / การเขียน”  ให้เกิดประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

 1. ผู้อบรมสามารถนำ “ทักษะภาษาอังกฤษ” ไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกับการทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 2. ผู้อบรมสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ได้ตรงตามวัฒนาธรรม
 3. ผู้อบรมได้มีโอกาสฝึกทักษะ “การพูด / การฟัง” จากกรณีศึกษาต่าง ๆ และ ฝึกปฏิบัติจริง (Role Play)
 4. ผู้อบรมได้มีโอกาสฝึกทักษะ “การอ่าน” ด้วยหลักการที่ชัดเจน พร้อมการฝึกทักษะ “ การเขียน”  เกิดประสิทธิผลที่ประทับใจด้วยกระบวนการเขียนที่เกิดผล

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

 

วันที่หนึ่ง

 1. มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • การเรียนรู้ความสำคัญด้านวัฒนธรรม
 • การเสริมสร้างมารยาทที่ประทับใจ
 • การพัฒนาความพิเศษด้านธรรมเนียมปฏิบัติ
 • องค์ประกอบสู่การสื่อสารที่เกิดผล
 • แนวทางการพัฒนาด้วยตนเอง
 1. กลยุทธสู่ความเป็นเลิศ
 • ศิลปะการสื่อสาร 4 ทักษะ
 • ความเป็นเลิศการใช้วาจา และ  ทางโทรศัพท์
 • เทคนิคการเป็น “นักพูด” และ  “นักฟัง”)
 • ฝึกปฏิบัติ

วันที่สอง

 1. สู่ความเป็นเลิศด้านการอ่านและการเขียน
 • เทคนิคการเป็น “นักอ่าน” และ “นักเขียน” อย่างประทับใจ
 1. ฝึกปฏิบัติกลุ่ม
 2. ประเมินผลงานกลุ่ม
 3. สรุป ถาม-ตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

8,000.00

560.00

240.00

8,320.00

8,560.00

สมาชิก HIPO

7,800.00

546.00

234.00

8,112.00

8,346.00

พิเศษ! ชำระภายใน 9 ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก
ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

7,800.00

546.00

234.00

8,112.00

8,346.00

สมาชิก HIPO

7,400.00

518.00

222.00

7,696.00

7,918.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

22 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 244 ครั้ง

Engine by shopup.com