hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขาย

หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขาย

หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขาย

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 25 ปี

 

30 สิงหาคม 2562
09.00 16.00 น.
        ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

 

ปัจจุบันงานขายเป็นงานที่มีความสำคัญกับทุกองค์กร เป็นเรื่องยากที่พนักงานขายจะประสบความสำเร็จในอาชีพการขายได้ทุกคน การเป็นนักขายที่ดีควรที่จะ คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พนักงาน    ทุกคนควรมี นอกจากนี้ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ต่องานขาย การสื่อสารที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และสามารถลงมือปฏิบัติการขายได้ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในที่สุด ย่อมจะช่วยให้พนักงานปิดการขายได้เร็วขึ้น หรือ กล่าวโดยย่อได้ว่า “คิดสร้างสรรค์ สื่อสารเข้าใจ ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานขาย  ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง สามารถสื่อกับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งสามารถขายและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบวิธีและเทคนิค การคิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขาย
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ในงานขาย
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1 คิดเป็น

 1. สร้างสรรค์ ความคิดในการขาย
 2. การวางแผนในงานขายที่มีประสิทธิภาพ
 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ และ ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
 4. กิจกรรม คิดเป็น เพื่อสร้างสรรค์งานขาย

Module 2 พูดเป็น 

      5. วิธีการและเทคนิคการพูดเพื่อเปิดการขาย อย่างประทับใจ
      6. ลักษณะการใช้คำพูดในการนำเสนอและตอบคำถาม รวมถึงข้อโต้แย้งของลูกค้า
      7. การเจรจาต่อรอง เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย
      8. เทคนิคการพูดเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ และ เทคนิคการปิดการขาย
      9. กิจกรรม พูดเป็น .. พูดเพื่อเพิ่มยอดและสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

Module 3 ทำเป็น   

      10. เทคนิคอื่น ๆ ในการขาย

  • การใช้ สื่อต่าง ๆ เพื่อประกอบการนำเสนอขายและบริการ
  • การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มีต่อสินค้าของเรา

      11. กิจกรรม การเปิดการขาย อย่างประทับใจ
      12. 
กิจกรรม การนำเสนอขาย การตอบคำถาม และข้อโต้แย้ง
      13. 
กิจกรรม การเจรจาต่อรอง และ การปิดการขาย อย่างมืออาชีพ
      14. 
สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

 

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 15 สิงหาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

a

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

25 มกราคม 2562

ผู้ชม 218 ครั้ง

Engine by shopup.com