hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตรอบรม การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการบริหารงานขาย

หลักสูตรอบรม การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการบริหารงานขาย

หลักสูตรอบรม การประยุกต์ใช้ MS-Excel
สำหรับการบริหารงานขาย

(MS-Excel Application for Sales Support Documentations)

วิทยากร: อาจารย์สุเทพ โลหณุต
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,งานกราฟิก
ในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ

13 พฤศจิกายน 2562
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                                                                                                                                   *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
ไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจประเภทใดก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่างานฝ่ายขายถือว่ามีบทบาทสำคัญที่สุดสำหรับองค์กร และถือว่ามีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ แต่ความสำเร็จที่ได้มานั้นย่อมต้องอาศัยปัจจัยและการสนับสนุนของหน่วยงานอย่าง การจัดเตรียมข้อมูลในการขาย หรือแม้แต่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ราคาขาย ประวัติการสั่งซื้อ การรับคำสั่งซื้อต่างๆ ซึ่งหากได้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับระบบงานและมีความแม่นยำย่อมนำมาถึงประสิทธิภาพของการทำงานที่ดีด้วย
หนึ่งในศักยภาพของเครื่องมืออย่าง MS-Excel จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับงานฝ่ายขาย ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการขาย และการบริหารจัดการงานขายภายในองค์กรธุรกิจของท่านจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะในหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นถึงการใช้ฟังก์ชันด้านงานขาย การจัดทำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า สินค้า เช่น การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า, การสร้างรายงานการขายประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ และการหาจุดคุ้มทุนยอดขายสินค้า ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคการสร้างแบบฟอร์มอย่าง ใบส่งสินค้า, ใบเสนอราคา, การจัดทำหมวดหมู่ไฟล์ และการค้นหาข้อมูล รวมถึงการเก็บตกปัญหาการใช้งาน MS-Excel สำหรับการบริหารงานขาย

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

1. เรียนรู้การสร้างสูตรฟังก์ชัน เพื่อรองรับการทำงานด้านระบบการจัดการบริหารงานขายทางธุรกิจสำหรับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เรียนรู้การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า และการสร้างรายงานการขายประเภทต่างๆ
3. เรียนรู้การวิเคราะห์ และการหาจุดคุ้มทุนยอดขายสินค้า
4. เรียนรู้การสร้างแบบฟอร์ม เช่น ใบส่งสินค้า, ใบเสนอราคา เป็นต้น
5. เรียนรู้การจัดทำหมวดหมู่ไฟล์ และการค้นหาข้อมูล
6. เรียนรู้การสร้างแม่แบบงานอัจฉริยะ เพื่อสร้างสูตรคำนวณเฉพาะทาง
7. เก็บตกปัญหาการใช้งาน MS-Excel สำหรับการบริหารงานขาย


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่  13 พฤศจิกายน 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก
ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 29 ตุลาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก
ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

a

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

25 มกราคม 2562

ผู้ชม 270 ครั้ง

Engine by shopup.com