hipotraining.co.th

ดูบทความการประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อการวางแผน และควบคุมการผลิต

การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อการวางแผน และควบคุมการผลิต

 

การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต
(MS-Excel for Production Planning)

 วิทยากร: อาจารย์สุเทพ  โลหณุต
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,งานกราฟิก
ในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ

 

30 มกราคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                                                                               *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
     การวางและควบคุมต้นทุนทางการผลิต ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ กลยุทธ์ที่องค์กรทางธุรกิจให้ความสำคัญ ไม่ว่าคุณจะเป็นเพียงกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก จนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเพื่อสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณก่อนถึงมือกลุ่มเป้าหมายนั่นคือ การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ตลดอจนการติดตามพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนถึงขั้นส่งมอบสินค้าสู่ลูกค้า จะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดต้นที่ต่ำ และควรทำอย่างไรหาเครื่องมือมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ในการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ผู้บริหารโรงงาน, วิศวกร และหัวหน้างานต้องการได้อย่างแม่นยำ เที่ยงตรง โดยที่คุณไม่ต้องสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ราคาแพง แถมยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการในองค์กรธุรกิจของคุณ
    หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel  (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) นำมาใช้ออกแบบพัฒนาวางแผนงานและควบคุมการผลิต ด้วยสูตรฟังก์ชันง่ายๆ ที่คุณเองสามารถใช้วางแผนการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า, การบริหารจัดการควบคุมสินค้าคงคลัง, การออกแบบตารางและแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์สินค้า เพื่อใช้สำหรับสายงานการผลิตจนถึงการส่งมอบงานให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญในการจัดทำแผนและควบคุมการผลิตผ่านการใช้
  โปรแกรม Microsoft Excel  (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการสนับการตัดสินใจสำหรับงานบริหารจัดการวางแผนและควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการวางแผนการผลิต, การพยากรณ์และควบคุมการผลิต ผ่านฟังก์ชันของโปรแกรม Microsoft Excel ตลอดจนการปรับแต่งรูปแบบรายงานตามสายงานได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดสรรทรัพยากรการผลิต ผ่านการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่าง Linear Programming ได้อย่างง่ายดาย
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถสร้าง Module ตารางผลิตวัสดุ และนำ Module ระดับย่อยมาใช้งานร่วมกัน ตามโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ (BOM: Bill of Material)

หัวข้อการบรรยายและ Workshop 

 1. เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต
 2. เรียนรู้การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนด้วย GOAL SEEK และ DATA TABLE
 3. เรียนรู้การสร้างสูตรฟังก์ชัน และการเขียนเงื่อนไขพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการผลิต
 4. เรียนรู้วิธีการสร้าง Bill of Material แบบตารางและแบบผังโครงสร้างผลิตภัณฑ์
 5. เรียนรู้การกำหนดกลุ่มสินค้าตามหลัก ABC ผ่านวิธีการบริหารแม่แบบอัจฉริยะด้วย Microsoft Excel
 6. เรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรและแก้ไขปัญหาการผลิตด้วย SOLVER
 7. เรียนรู้การสร้างและจัดทำแม่แบบการพยากรณ์สำหรับงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต
 8. Workshop และเก็บตกปัญหาการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับการพัฒนาวางแผนและควบคุมการผลิต

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 30 มกราคม 2561

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

15 มกราคม 2562

ผู้ชม 228 ครั้ง

Engine by shopup.com