hipotraining.co.th

ดูบทความ4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (27 ก.พ.62)

4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (27 ก.พ.62)

หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ


วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)และผ่านงานด้านการขายและการตลาด
จาก Marriott Royal Garden Resorts Groupรวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี


27 กุมภาพันธ์ 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                                                           *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
ในการเป็น “หัวหน้า หรือ ผู้บริหาร” นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก หัวหน้ามีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำหนดทิศทาง และ กำหนดความอยู่รอดขององค์กร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ทุกธุรกิจกำลังเผชิญกับภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงเช่นนี้ ดังนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะของหัวหน้างานในทุกๆด้านจึงเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมสร้างอยู่เสมอ  หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ในระดับหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในระดับหัวหน้างาน
2. เพื่อปรับเปลี่ยนและสร้างมุมมองใหม่ในการเป็นหัวหน้างานที่ดี
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะ และความสามารถในการสร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 พัฒนามุมมองและองศาแห่งความคิด (Integrated Thinking)
1. ค้นพบ..ทักษะสุดยอดของหัวหน้างาน
2. การพัฒนาทักษะการคิดแบบบูรณาการ
    • การคิดภาพใหญ่ และ การคิดในเชิงรายละเอียด
    • การพัฒนาความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ
    • การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
    • การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์
3. กิจกรรม: ประลองความคิด พิชิตปัญหา

Module 2 พัฒนาทักษะการรับรู้ของผู้นำ (Perception)
4. การพัฒนา การฟัง การอ่าน และ การวิเคราะห์
    • การพัฒนาทักษะการฟัง
    • การพัฒนาทักษะการอ่าน
    • การพัฒนาการวิเคราะห์
    • การสรุปประเด็น
5. กิจกรรม: ฟัง คิด ถาม ทำ ทวน

Module 3 พัฒนากระบวนการ และ วิธีการทำงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (Process)
6. การพัฒนาวิธีการทำงานแบบ Work Smart
    • การวางแผนที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
    • การเห็นความสำคัญของเป้าหมาย และ ผลลัพธ์ 
    • ตระหนักถึง...การลดต้นทุน ลดทรัพยากร และ ลดการเสียเวลา
    • ช่วงชิงด้วย...การทำงานเชิงรุก
7. กิจกรรม: WORK  LIKE  A  PRO
8. ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาทางออก

Module 4 พัฒนาทักษะแห่งการสื่อสาร (Communication)
9. เคล็ดลับ....ของสุดยอดแห่งทักษะการสื่อสาร 
    • การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
    • การพัฒนาทักษะการนำเสนองานอย่างมาดผู้นำ
    • การพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างเข้าใจ...กับลูกน้องในโอกาสต่างๆ 
10. กิจกรรม: สื่อสารอย่างเข้าใจในจิตวิญญาณและความคิดของลูกน้อง
11. สรุป คำถามและคำตอบ เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

-

-

-

-

-

พิเศษ! ชำระภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

-

-

-

-

-

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

07 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 16 ครั้ง

Engine by shopup.com