hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร ครบเครื่องเรื่องหัวหน้างานยุค 4.0 (14-15 มี.ค. 62)

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องหัวหน้างานยุค 4.0 (14-15 มี.ค. 62)

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องหัวหน้างานยุค 4.0

วิทยากร: อาจารย์อุดมเดช  บูรพ์ภาค
นิติศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิต
อาสาสมัครพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ROOSEVELT UNIVERSITY, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A. Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,
ประกอบธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจภัตตาคาร ณ CALIFORNIA, U.S.A., 
ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด  (มหาชน),
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิมทอมป์สัน), ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหาร
บริษัท คอมพิวเนทคอร์ปอเรชั่น จำกัด, (บริษัทสื่อสารข้อมูล โดยใช้สัญญาณดาวเทียม) (บริษัทร่วมทุนไทย - อังกฤษ), 
ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่สายบุคคลกลาง, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)รวมประสบการณ์วิทยากรกว่า 30 ปี


14-15 มีนาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                                                                                                                   *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

หลักการและเหตุผล
       ในสภาวการณ์ยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเผชิญกับสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะต่างๆตลอดเวลาเช่นนี้ องค์การต่างๆที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จและความอยู่รอดได้นั้นจำเป็นต้องมีผู้บริหารทุกๆ ระดับที่มีทักษะความรู้ ความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กรพร้อมทั้งสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้บริหารเองนอกจากมีทักษะในการบริหารงานแล้วยังต้องมีทักษะในด้านการบริหารคนประกอบไปด้วย การมีภาวะผู้นำ ทักษะในการสร้างแรงจูงใจลูกน้อง การทำให้ลูกน้องรักและศรัทธาจึงจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนจึงจะนับได้ว่าเป็นผู้บริหารงานที่ประสบความสำเร็จขึ้นชื่อว่าเป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ”
      ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าสัมมนาที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและประสบการณ์ในการบริหารงาน บริหารคน มีมุมมองในด้านการบริหารจัดการที่กว้างไกลเป็นมาตรฐานสากล เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้า ผู้จัดการทราบถึงความคาดหวังขององค์กร การปรับตัวให้สอดคล้องกับองค์กร สภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงมีทักษะในการสื่อสารที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือในการทำงานและเพิ่มพูนทักษะที่เป็นพื้นฐานในด้านการบริหารงานที่ใช้ในการทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอาทิเช่น ทักษะในการสั่งงาน มอบหมายงาน การสอนงาน การ coaching การติดตามงาน เทคนิคการให้คำปรึกษา การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีศักยภาพ ตลอดจนการทำกิจกรรมอภิปราย สัมมนา ระดมสมอง กรณีศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านการบริหารการจัดการ ทำให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำประสบการณ์เหล่านี้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์ 
1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจแนวความคิดของการเป็นผู้จัดการ รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ  ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานและการบริหารคน
2. เพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาทีมงานให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม เกิดบรรยากาศของการร่วมมือร่วมใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคเป็นบรรยากาศของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การได้วางไว้ ให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหาร การจัดการที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตลอดจนความคาดหวังที่องค์กรในยุคปัจจุบันมีต่อผู้จัดการ
4. รู้วิธีในการบริหารและจัดการกับลูกน้องแบบต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
5. เพิ่มพูนและพัฒนาผู้จัดการที่มีความสามารถและทักษะในการทำงานให้มีทักษะในการบริหารคน และมีภาวะผู้นำควบคู่กันไป
6. เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบริหารงานที่จะทำให้ลูกน้องทำงานได้สำเร็จอาทิเช่นกลยุทธ์การสั่งงาน การมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงาน การcoaching การให้คำปรึกษา( counseling) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ฯลฯ


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
วันที่หนึ่ง
1. การบริหารการจัดการยุคใหม่
2. องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) HPO
3. บทบาทของผู้บริหารยุคใหม่ที่ต้องมีสมรรถนะในการบริหารงาน การวางแผนกลยุทธ์และการมีภาวะผู้นำ
4. หน้าที่ที่สำคัญของผู้บริหารที่องค์กรมุ่งหวัง
5. ปัญหาและอุปสรรคของการเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ/ ข้อที่พึงระวังเมื่อก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารใหม่
6. แนวโน้มความคาดหวังต่อผู้นำยุคใหม่ 
7. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ (การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ โดยการเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และเก่งครองชีวิต)
8. สไตล์การเป็นผู้นำแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์
9. กลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาวะผู้นำ
10. กลยุทธ์การปกครองบังคับบัญชาลูกน้องแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
11. สรุป ตอบข้อซักถาม
วันที่สอง
1. การพัฒนาทักษะในการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน
2. เทคนิคในการสั่งงาน กระบวนการและขั้นตอนในการสั่งงาน ลักษณะการสั่งงานที่ดีข้อที่ควรระวังในการสั่งงาน
3. เทคนิคการมอบหมายงาน ประเภทและวิธีในการมอบหมายงานขั้นตอนในการมอบหมายงาน ปัจจัยที่ส่งผลที่ทำให้การมอบหมายงานประสบผลสำเร็จ
4. เทคนิคในการสอนงาน ความจำเป็นที่ต้องมีการสอนงาน กระบวนการและขั้นตอนในการสอนงานจิตวิทยาการเรียนรู้ การเตรียมการสอนงาน
5. การ coaching ความหมายและความสำคัญของการcoachingที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานขั้นตอนการ coach คุณสมบัติที่ดีของผู้ที่จะเป็น coach
6. การติดตามงานกลยุทธ์และรูปแบบในการติดตามงานขั้นตอนในการติดตามงาน เทคนิคในการให้ข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) ผู้ใต้บังคับบัญชาในเชิงสร้างสรรค์
7. เทคนิคการให้คำปรึกษา (counseling techniques) ความหมายและความสำคัญของการให้คำปรึกษาคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษา จรรยาบรรณของผู้ที่ทำหน้าที่ที่ปรึกษา ขั้นตอนในการให้คำปรึกษาการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แนวทางและกระบวนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา การวางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาตลอดจนวิธีการที่สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรในยุค 4.0
8. สรุป ตอบข้อซักถาม


สิ่งที่ได้จากการสัมมนา
1. ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการเป็นผู้จัดการ ที่สอดคล้องกับองค์การยุคปัจจุบันที่ปรับตัวตามสภาวะการบริหาร การจัดการสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ผู้อบรมมีทักษะในการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจโดยอาศัยปัจจัยต่างๆ นอกจากผลตอบแทนที่เป็น “ตัวเงินและสวัสดิการ” เพื่อให้ลูกน้องร่วมมือทำงานไปสู่เป้าหมายขององค์การ โดยมีบรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย
3. ผู้เข้าอบรมรู้หลักการในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการกับพนักงานเป็นไปด้วยดี ลดข้อพิพาทด้านแรงงานสัมพันธ์ทั้งฝ่ายจัดการฝ่ายพนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อกันก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความร่วมมือสมานฉันท์
4. ผู้เข้าอบรมรู้วิธีในการเป็นผู้นำแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
5. ผู้เข้าอบรมรู้วิธีในการปกครองบังคับให้เหมาะสมกับลูกน้องประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
6. ได้รับการปูพื้นฐานความรู้ และทักษะในการเป็นผู้นำ รู้วิธีจูงใจลูกน้องในภาวการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการก้าวขึ้นไปสู่ผู้บริหารระดับสูงต่อไป
7. มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการ เช่นเทคนิค การสั่งงานมอบหมายงาน การสอนงานการติดตามงานฯลฯ เพื่อสามารถไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารงานจากหลากหลายหน่วยงาน

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 14 -15 มีนาคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

-

-

-

-

-

พิเศษ! ชำระภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

-

-

-

-

-

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

14 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 21 ครั้ง

Engine by shopup.com