hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร ภาวะผู้นำกับการจัดการปัญหาและความขัดแย้ง (25 ก.พ.62)

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการจัดการปัญหาและความขัดแย้ง (25 ก.พ.62)

ภาวะผู้นำกับการจัดการปัญหาและความขัดแย้ง


วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)และ
ผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี


25 กุมภาพันธ์ 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                                                                 *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
      ในปัจจุบันนี้ ปัญหาระหว่างหัวหน้า กับ ลูกน้อง มีให้ประสบพบเห็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจกัน การแบ่งงานที่ไม่ชัดเจน การทะเลาะกัน เหตุทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาจาก การเกิดช่องว่างระหว่างหัวหน้า และ ลูกน้อง ผลกระทบที่ตามมาคือ บรรยากาศในการทำงานที่ไม่ดี การแตกแยกสามัคคี การลาออกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และในที่สุด ย่อมกระทบต่อผลงานขององค์กร  
      หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่เข้าใจลูกน้อง และ ลดช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างตน กับ ลูกน้องได้ โดยผ่านการทำ กิจกรรม เกมส์ และ Workshop เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดช่องว่างระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง  
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหาร    ลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
     1. Module 1:  ประเภทของช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง (เรียนรู้ประเภทของช่องว่างที่เกิดขึ้น)
         Tool :  Workshop 
     2. Module 2:  การลดช่องว่างที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้ลูกน้อง ระดมสมองหาปัญหาลูกน้อง ที่เกิดขึ้นจากช่องว่าง (เรียนรู้การลดช่องว่างที่เกิดขึ้น พร้อมแก้ปัญหาในชีวิตจริง)
         Tool :   Workshop & Role Play
     3. Module 3: การใช้ ภาวะผู้นำ 4 รูปแบบ ในการบริหารลูกน้อง (ศึกษา ภาวะผู้นำ 4 รูปแบบ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน)
         Tool :  Workshop
     4. Module 4:  จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง โดยผ่าน เครื่องมือต่างๆ (ศึกษา การนำจิตวิทยามาใช้ในการบริหารลูกน้อง)
         Tool :  Role Play
      5. Module 5: การสร้างสรรค์ผลงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ศึกษา วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยอาศัยเกมส์)
         Tool:  Game
      6. Module 6: การสร้างบรรยากาศในการทำงาน (ร่วมระดมสมอง การสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงาน)
         Tool :  Workshop  
      7. สรุป คำถามและคำตอบที่ต้องการเรียนรู้

  

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

-

-

-

-

-

พิเศษ! ชำระภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

-

-

-

-

-

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

08 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 14 ครั้ง

Engine by shopup.com