hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร กลยุทธ์การขายสินค้าราคาสูง (9 ธ.ค.62)

หลักสูตร กลยุทธ์การขายสินค้าราคาสูง (9 ธ.ค.62)

หลักสูตร กลยุทธ์การขายสินค้าราคาสูง
Strategies of Selling Premium Products


วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ 
ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี


9 ธันวาคม 2562
09.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                                                                                                                *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
คุณเคยเจอสถานการณ์ต่อไปนี้หรือไม่
     • ลูกค้า...โต้แย้งว่าสินค้าของเราไม่ต่างจากสินค้าอื่น แถมราคาก็แพงกว่าด้วย
     • ลูกค้า...บอกว่าสินค้าของเราก็น่าสนใจ แต่ราคาที่เสนอมามันสูงไป
     • พนักงานขาย...มองว่าสินค้าราคาสูง ขายยาก ลูกค้าไม่ซื้อหรอก
     • พนักงานขาย...เกิดอาการอึดอัดทำอะไรไม่ถูกเวลาลูกค้าบอกว่า ของแพงแบบนี้ใครจะซื้อ
     • และที่น่ากลัวที่สุดคือ พนักงานขาย...กลายเป็นตัวแทนของลูกค้า มาขอราคาพิเศษเพื่อให้ขายให้ได้

ถ้าปล่อยสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับลูกค้าหรือพนักงานขายทุกราย บริษัทจะได้ยอดขายตามเป้าหมายได้อย่างไร หรือต่อให้ยอดขายได้ แต่ที่สำคัญ...กำไรที่จะมาหล่อเลี้ยงธุรกิจและพนักงานทุกคนจะมีเพียงพอแบบยั่งยืนได้อย่างไร ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องหันมาตั้งคำถามใหม่ว่า เหตุผลที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้า คืออะไรกันแน่ เป็นเรื่องของ “ราคา” เท่านั้นหรือไม่ หรือ ยังมีปัจจัยอื่นอีกที่ลูกค้าใช้ประกอบการพิจารณา     
     หลักสูตรนี้จะเป็นประตูเปิดทางให้ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดและฝ่ายบริการ ได้มองเห็นแนวทางของคำตอบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะ การปรับมุมมองความคิดของพนักงานฝ่ายต่างๆใหม่ในเรื่อง ทำไมสินค้าราคาสูง และ ทำไมลูกค้าต้องตัดสินใจซื้อสินค้าของเรา จากนั้น คัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการนำเสนอและโน้มน้าวลูกค้า ซึ่งหลักสูตรนี้มีคำตอบที่ได้ผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม


วัตถุประสงค์:  
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับวิธีคิดใหม่ในการขายสินค้าราคาสูง
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆ ในการนำเสนอขายสินค้าราคาสูงให้กับลูกค้าที่หลากหลาย
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนความคิดของลูกค้าและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจซื้อ           สินค้า
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และกลยุทธ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการขายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
Module 1: Selling Mindset – Challenge beyond Success
     1. สินค้าราคาสูง...ขายยากจริงหรือไม่
     2. ลูกค้าจะซื้อสินค้าด้วยเหตุผลอะไรบ้าง
     3. พนักงานขาย...สำคัญต่อการขายเพียงใด
     4. คิดและมองอย่างไร...จึงจะเกิดความท้าทายในการขาย
     5. ต้องรู้และมั่นใจเรื่องอะไรที่ช่วยให้ขายได้
Module 2: Selling Strategies to Premium Products
     6. Personal Selling Strategy
         • เปิดการขายอย่างไรไม่ถูกปฏิเสธ (Opening)
         • ค้นหาปัญหาและความต้องการให้เจอ (Identifying Needs and Pains)
         • นำเสนอสินค้าให้ตรงจุดและโดนใจ (Presenting Customer Gains)
         • เสริมความเชื่อมั่นด้วยการโน้มน้าว (Handling Objections)
     7. Premium Product Strategy
         • จุดขายของสินค้า (Key Selling Points)
         • F.A.B.E. – สร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้กับสินค้า
         • สินค้าและบริการ...แยกกันไม่ขาด
         • ราคาและโปรโมชั่น...ควรทำอย่างไร
     8. Customized Strategy
         • ลูกค้าต่างกลุ่ม...การซื้อต่างกัน (Classify Your Customers)
         • ขายอย่างไรกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Different Techniques)
         • จับคู่สินค้ากับลูกค้าให้ได้ (Mix and Match)
         • กล้าได้ กล้าเสีย...กับลูกค้าบางราย (Give and Take)
     9. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขายสินค้าราคาสูง (Key Success Factors)
    10. สรุป คำถามและคำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่  9 ธันวาคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

-

-

-

-

-

พิเศษ! ชำระภายใน 24 พฤศจิกายน 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

-

-

-

-

-

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

18 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 277 ครั้ง

Engine by shopup.com