hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 22 ต.ค.62)

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 22 ต.ค.62)

 

ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
 Professional Training Officer Skillsวิทยากร
: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
 ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 

22 ตุลาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
 
                                                                                                                    *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์
1.มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร
2.เพื่อให้ให้ทราบถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม
3.เพื่อให้ทราบและเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครงการและประเมินผลการอบรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ประเด็นการสัมมนา
    1.  บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับแนวทางการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    2.  ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรม
    3.  การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ด้วยวิธีการต่างๆ
    4.  เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
         •  การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม
         •  การกล่าวเปิดการอบรม
         •  การกล่าวแนะนำวิทยากร
         •  การกล่าวขอบคุณวิทยากร
         •  การกล่าวปิดการอบรม
    5.  การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ
    6.  การเลือกใช้สื่อและเกมเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการฝึกอบรม
    7.  การวางแผนโครงการและการคำนวณงบประมาณการฝึกอบรม
    8.  การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
    9.  การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น
    10. การคัดเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
    11. การขอคำแนะนำ คำปรึกษาและการนำเสนอโครงการต่อวิทยากร
    12. การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)
         •  การเตรียมการก่อนการอบรม
         •  การอำนวยการระหว่างอบรม
         •  การจัดการหลังการฝึกอบรม
    13. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)
         •  ความสำคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
         •  วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
         •  เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
         •  แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
         •  สถิติขั้นพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการประเมินผลการฝึกอบรม
         •  รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร
    14. ปัญหาข้อควรระวัง และการแก้ปัญหางานอบรมในองค์กร

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

-

-

-

-

-

พิเศษ! ชำระภายใน 7 ตุลาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

-

-

-

-

-

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

12 กันยายน 2562

ผู้ชม 277 ครั้ง

Engine by shopup.com