hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ (อบรม 31 ต.ค. 62)

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ (อบรม 31 ต.ค. 62)

เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ

(Effective Presentation Skills)

 

 

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง

ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
 ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 

31 ตุลาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการมีบุคลิกภาพด้านต่างๆ สำหรับการนำเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติ ให้เป็นที่ยอมรับต่อบุคคลที่อยู่หน้าอย่างมืออาชีพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะวิธีการนำเสนอระดับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ต่อกลุ่มผู้ฟังต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจต่อการนำเสนอผลงาน ข้อมูลต่างๆ หรือโครงการ อย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

 1. การเสริมสร้างและการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และภายนอก
 • การฝึกปฏิบัติการยืน การนั่ง การไหว้อย่างมืออาชีพ
 • การใช้มือสำหรับบอกทิศทาง
 • การใช้สายตากับบุคลที่สนทนา
 • การใช้น้ำเสียงแบบต่างๆ อย่างมืออาชีพ

Workshop 1 การพูดหน้าห้องคนละ 3 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอที่ถูกวิธี

 1. หลักการและศิลปะการพูด เพื่อการนำไปใช้กับการทำงาน
 • การเตรียมเรื่องพูด (The Preparation)
 • การจัดเรื่อง (The Structure of Speech)
 • การกล่าวปฏิสันถารกับผู้ฟัง (Greeting the Audience)
 • การฝึก-การซ้อมพูด (Rehearsal)
 1. ลำดับขั้นตอนของการเตรียมตัวในการนำเสนออย่างถูกวิธี
 • การเตรียมตัว (Preparation)
 • การวางเนื้อหาการนำเสนอ (Putting Content and Structure)
 • การนำเสนอ (Presentation in Practice)
 • การสรุปจบการนำเสนอ (Closing the Presentation)
 1. การวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยการสังเกตองค์ประกอบต่างๆ ในการนำเสนอ
 • การสังเกตสถานที่ที่กำลังนำเสนอ
 • การสังเกตการแต่งกายผู้เข้าฟัง
 • การสังเกตเครื่องมือ เครื่องใช้ ของประดับต่างๆ
 • การใช้ท่าทางต่างๆ ของผู้ฟัง
 1. การออกแบบการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสม
 2. การประเมินวิธีการจัดการนำเสนอ
 • การจัดการนำเสนอ (เกริ่นนำ, เนื้อหา, สรุป)
 • สื่อในการนำเสนอ (เนื้อหาเอกสาร, ความต่อเนื่องในการนำเสนอ)
 • เน้นจุดที่สำคัญของการนำเสนอ
 • มีความเป็นเหตุ เป็นผล (ตลอดการนำเสนอ, ให้ข้อแนะนำที่ดี)
 • การนำเสนอชัดเจน สมบูรณ์ (มีความต่อเนื่องในการลำดับเนื้อหา)
 • การควบคุมเวลา

Workshop 2 ฝึกการนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมบริหารรายบุคคลคนละ 10 นาที

 1. การแก้ไขและแก้ปัญหาระหว่างการนำเสนอ
 • หลักการพูดและการนำเสนอ
 • การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง
 • การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง
 • การดูแลบุคลิกภาพ
 • การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการนำเสนอ และจบการนำเสนอในแต่ละครั้ง
 • การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้ฟัง

สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา               

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 16 ตุลาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

13 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 86 ครั้ง

Engine by shopup.com