hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 15 พ.ย.62)

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 15 พ.ย.62)

เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS

 

 

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร

 บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 

15 พฤศจิกายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม-สัมมนาเรียนรู้หลักการสื่อสารด้วยรูปแบบต่างๆ ที่มีผลต่อการไหลของข่าวสารอย่างเป็นรูปธรรม
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะการสื่อสารในระดับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้วยกระบวนการจัดการเชิงบริหารการสื่อสารภายในสำนักงาน
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเตรียมการสื่อสาร การนำเสนอเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่มได้อย่างมั่นใจ มีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์จากการสื่อสารที่ดี

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารทีมีประสิทธิภาพ
     2. วัตถุประสงค์การติดต่อและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ ICME
         - Inform Communication
         - Control Communication
         - Motivation Communication
         - Emotional Communication
     3. อุปสรรคและผลกระทบจากตัวแปรต่างๆ สู่ความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพต่อการสื่อสาร
         WORKSHOP 1 กิจกรรมการเรียนรู้ ระดมสมองกลุ่มย่อยจากกรณีศึกษา เพื่อหาความรู้และทักษะ                การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบรายบุคคล และกระบวนการกุล่มย่อย
         WORKSHOP 2 ทำแบบทดสอบ 30 ข้อ

       - แบบทดสอบตนเองภาวะผู้นำ (Leadership Assessment) 7 ด้าน
         1. ภาวะผู้นำ (Leadership)
         2. การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
         3. ทักษะการสื่อสาร (Communication)
         4. ทักษะการนำเสนอ (Presenting)
         5. การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)
         6. การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
         7. ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)
     4. กระบวนการของการสื่อสารตามหลักสากลที่นิยมใช้ในองค์กร
         - การสื่อสารด้วยเสียง
         - การสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร
         - การสื่อสารต่อหน้า
     5. รูปแบบของเครือข่ายและการจัดการไหลของการสื่อสารทีดีในองค์กรที่่มีระบบ
         - การสื่อสารแบบบนลงล่าง (Downward Communication)
         - การสื่อสารล่างขึ้นบน (Upward Communication)
         - การสื่อสารแบบแนวราบ (Horizontal Communication)
         WORKSHOP 3 กิจกรรมฝึกทักษะ การสื่อสารแบบเครือข่ายประเภทต่างๆ อาทิ
         - Circle Model
         - Wheel Model
         - Chain Model
         - The Y Model
         - All Channel Model
     6. ระดับขั้นของการสื่อสารทีมีประสิทธิภาพ
         - Intrapersonal Communication (ตัวเอง)
         - Interpersonal Communication (2 คนขึ้นไป)
         - Group Communication (กลุ่ม)
         - Organization Communication (องค์กร)
      7. สรุปสาระสำคัญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถาม-ตอบระหว่างผู้เข้าฝึกอบรม-สัมมนา

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 1 ตุลาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

17 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 95 ครั้ง

Engine by shopup.com