hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตรอบรม ชัยชนะนักขายมือทอง (อบรม 4 ก.พ.62)

หลักสูตรอบรม ชัยชนะนักขายมือทอง (อบรม 4 ก.พ.62)

 

ชัยชนะนักขายมือทอง

(WIN for Sales)

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต ผู้บริหารฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี เป็นต้น

 

 

4 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)


                                                         *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

         ยุคนี้การขายไม่เหมือนเดิม ใครที่ขายเหมือนเดิม ตายแน่นอน!! คนที่จะประสบความสำเร็จในงานขายต้องขายอย่างแตกต่าง ขายอย่างเหนือชั้น มีชั้นเชิง มีมาดแห่งนักขาย พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ และลูกค้าแต่ละประเภท

         หลักสูตรนี้ ออกแบบขึ้นมาเฉพาะ พร้อมตอกย้ำด้วยเทคนิคลูกล่อลูกชนในการขาย ยกระดับพนักงานขาย ให้เป็น นักขายมือทองในปี 2015 พร้อมปรับตัวสู่ High-class environment

 

วัตถุประสงค์
  1.เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง การขายขั้นสูง  
  2.เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 กิจกรรมการต้อนรับลูกค้าก่อนการขาย
  1. การต้อนรับลูกค้าอย่างงามสง่าด้วยมาดมืออาชีพ

      • การยืนต้อนรับที่หน้างาน
      • การไหว้
      • การยื่นนามบัตร
      • การยิ้ม
      • การเชิญลูกค้า
      • คำพูดสุภาพ
  2. การพูดคุยสร้างสัมพันธ์ก่อนการขาย
  3. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าทุกระดับแบบฉบับลูกค้า VIP
       (กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าที่ได้มาตรฐาน เสมือนลูกค้าทุกระดับเป็น VIP เพื่อ          เป็นสร้างความเอกลักษณ์)

Modules 2 กิจกรรมขั้นตอนขณะขาย
  4. การเปิดการขายอย่างแนบเนียนลูกค้าไม่อึดอัดไร้การปฏิเสธ
       • คำพูดชักจูง
  5. เทคนิคการตั้งคำถามคำตอบเพื่อหยั่งลึกถึงความต้องการลูกค้า
      •
คำถามเพื่อการค้นหาความต้องการ
      •
คำถามเพื่อผูกโยงสินค้าที่จะนำเสนอ
      •
คำถามเพื่อค้นหาความประทับใจพิเศษในตัวสินค้าที่ลูกค้าสนใจ
      •
คำตอบที่เป็นสัญญาณของการต่อยอดโอกาสการขาย
      •
เทคนิคการตอบคำถาม เพื่อสร้างความฝันในการเป็นเจ้าของสินค้าแห่งความสุขของลูกค้า
  6. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ เข้าถึง ทะลุ ทะลวง ความต้องของลูกค้า
       (กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกการตั้งคำถามเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ และการตอบคำถามลูกค้าเพื่อ             เปิดใจลูกค้าก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอสินค้าต่อไป)
   7. การนำเสนอการขายอย่างเป็นขั้นตอน
      7.1. การใช้สินค้าตัวอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพ
         •
ลำดับขั้นตอนในการเชิญลูกค้าชมสินค้า
         •
สังเกตและจับพฤติกรรมระหว่างการนำเสนอผลิตภัณฑ์
         •
ทะลวงและเข้าถึงอารมณ์ความสนใจสินค้าด้วยการตอกย้ำจุดเด่นของสินค้าที่ลูกค้าสนใจ
      7.2การใช้สื่อ/เอกสารประกอบการนำเสนอ
         •
วิธีการใช้เอกสารให้น่าสนใจ
         •
มารยาทแห่งการสนทนาระหว่างการนำเสนอผ่านเอกสารประกอบการขาย
      7.3การเชิญลูกค้าทดลองใช้สินค้า
         •
คำพูดที่สร้างอารมณ์แห่งความเป็นเจ้าของสินค้า
         •
คำถามที่น่าสนใจระหว่างการสนทนา เพื่อวิเคราะห์สัญญาณซื้อขาย
         • หลักการตอบลูกค้าอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างอารมณ์แห่งความเชื่อมั่น
         •
ช่วงชิงโอกาสความสนใจของลูกค้าด้วยการทดลองปิดการขายเพื่อการจับสัญญาณลูกค้า
         •
การขจัดข้อโต้แย้งลูกค้า
         •
การเจรจาต่อรองเพื่อโอกาสการขาย
         •
การเชิญลูกค้านั่งสนทนา เพื่อปิดการขาย
         •
สรุป 8 กลเม็ดการจัดการลูกค้าให้อยู่มือ
         •
สรุป 5 คำถามเด็ดที่ควรถามลูกค้ามุ่งหวัง
  8. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมีกึ๋น
      • กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัตินำเสนอสินค้าด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบแต่ลงลึกถึงขั้นตอน             และรายละเอียด พร้อมทั้งวิธีการและเทคนิคเฉพาะ ซึ่งต้องการให้พนักงานได้เข้าถึงวิธีการนำเสนอ               สินค้าอย่างแท้จริง ดูแล้วเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
      • ขายในหลากหลายรูปแบบ เช่น ลูกค้ามาเป็นครอบครัว มาคนเดียว รวมถึงมาคู่ชายหญิง
  9. การปิดการขายอย่างแนบเนียน
      •
การหว่านล้อมและเล็งเป้าในใจลูกค้าก่อนปิดการขาย
      •
การปิดการขายด้วยคำถามเปิด
      •
การปิดการขายด้วยคำถามปิด
      •
การปิดการขายด้วยสินค้าในฝัน
  10. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการการปิดการขายที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ลง
      •
กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ลองปิดการขายจากสถานการณ์จริงหรือตัวอย่างจริงที่เคยเกิดขึ้นในการขาย และจากเหตุการณ์ที่วิทยากรประสบพบเจอมาแต่ต้องการให้พนักงานได้ลองฝึกปฏิบัติ

Modules 3 การติดตามลูกค้า
  11. การโทรติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพเพื่อการกระตุ้นและกระตุกต่อม
  12. การนัดพบลูกค้าที่มุ่งหวัง
  13. การเก็บข้อมูลผู้มุ่งหวัง เพื่อการนำไปใช้ต่อไป
  14. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การโทรติดตามลูกค้า
      •
กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกโทรศัพท์หาลูกค้าอย่างไม่ปล่อยให้หลุดมือ
  15. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้- ทักษะจำเป็นสำหรับพนักงานขาย

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 21 มกราคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

19 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 36 ครั้ง

Engine by shopup.com