hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตรอบรม Professional Sales Coordinator (อบรม 26 ธ.ค. 62)

หลักสูตรอบรม Professional Sales Coordinator (อบรม 26 ธ.ค. 62)

หลักสูตรอบรม Professional Sales Coordinator
(Sales Support / Sales Administration) 
นักประสานงานขายมืออาชีพ

 

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งในวงการมากกว่า 25 ปี

 

26 ธันวาคม 2562
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

กระบวนการขายขององค์กรไม่เพียงแต่จะต้องมีพนักงานขายที่ดีและเก่งเท่านั้น องค์กรนั้นยังจะมีหน่วยงานด้าน Sales Support และ Sales Administration ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่สำคัญที่จะช่วยให้การขายประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น พนักงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration จะต้องเป็นผู้ที่ต้องเข้าใจกระบวนการทำงานหรือขั้นตอนการทำงานอย่างดี อีกทั้ง จะต้องสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน Sales Support และ Sales Administration ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน การแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งได้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานของหน่วยงานของตนเองอีกด้วย ว่ามีส่วนช่วยหรือสนับสนุนให้การขายประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์:  

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ Sales Support และ Sales Administration 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
1. บทบาทและหน้าที่ของ Sales Support และ Sales Administration
    • การทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และ ฟันเฟืองของฝ่ายขาย
    • การทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย กรณีพนักงานขายไม่อยู่
2. การบริหารจัดการเรื่อง สต็อคสินค้า
    • การแบ่งประเภทของสต๊อค
    • เทคนิคการจดจำสต๊อค
    • การบริหารสต๊อคอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การรับ และ คีย์ออเดอร์ (Sales Order) เมื่อมีการสั่งซื้อ
    • การรับออเดอร์
    • การคีย์ออเดอร์
    • การตรวจทานออเดอร์
4. การประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ 
    • การประสานงานกับพนักงานขาย
    • การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า
    • การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น บัญชี
5. การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ทั้งกับลูกค้า และ พนักงานในองค์กร
    • แก้ปัญหา เรื่อง สินค้า
    • แก้ปัญหา เรื่อง การจัดส่ง
    • แก้ปัญหา เรื่อง เอกสาร 
6. กิจกรรม: การแก้ปัญหา อย่างมีทักษะและลูกล่อลูกชน
7. การจัดเตรียม และ การจัดเก็บเอกสารเพื่อสนับสนุนการขาย
8. สรุปและตอบคำถาม 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 11 ธันวาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

 

PROFESSIONAL INSTRUCTOR                 อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร  

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท                     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA)

                                       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรี                      เภสัชศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                        

การทำงานในปัจจุบัน

ทำงานในตำแหน่ง General Manager ให้กับบริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด เป็นวิทยากรและ
ที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ  ตัวอย่าง เช่น
    •  สำนักงานประกันสังคม สมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา สถาบันวิจัย และพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลังโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทดุสิตพัฒนาเพื่อผู้บริหาร จำกัด (เครือโรงแรมดุสิตธานี) โรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่
    •  บมจ. ปตท. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  บมจ.คริสเตียลนีและนีลเส็น(ไทย) บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร    บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา บมจ.Central Food Retails บจ. Toshiba Carrier  บจ.Panasonic Management บจ. CPF Training Center บมจ. CP Land  บมจ. CP All บมจ.TCC Land บมจ.เบทาโกร บมจ.ปัญญธารา บมจ.ดีแทคบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บมจ.ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.เกียรตินาคิน ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.ซูมิโตโม มิตซุย คอร์ปอเรชั่น  ธ.เพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ทหารไทย บมจ.กรุงศรีออโต้
    •  บมจ. Property Perfect บมจ. มั่นคงเคหะการ บมจ.NC Housing Group บจ. UniThai Shipyard and Engineering บมจ.CDG Group บมจ. หอแว่น บจ. โอทิส เอ       ลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. ไทยยาซากิ บจ. IT One บจ.Affinity Solution บมจ.หาญเอ็นจิเนียริ่ง บมจ.เตียวฮงสีลม  บจ. คาเนโบ (ประเทศไทย) บจ.ยัสปาล  บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป บมจ.กระจกไทยอาซาฮี   บมจ.ค้าเหล็กไทย บมจ.น้ำตาลมิตรผล บจ. สิทธิพร แอสโซซิเอท บจ.Nippon Express
    •  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บมจ. ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ บจ. บางกอก ฟอร์ซ บจ. วิศวกรรมเคมี บจ. Hafele บจ.Jardine Engineering บจ. Diebold (Thailand) บจ. Kodak (Thailand) บจ.Thai Glico บมจ.SB Furniture บมจ. ไทยประกันชีวิต  บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ. ไทย  ประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.AEGON Direct & Affinity Marketing Services บจ.บูพาประกันภัย บจ.GMM O-Shopping บจ.Jagota บจ.SEIKO
    •  บจ. Blackmores บจ.Novo Nordisk บจ. Thai Otsuka บจ.General Hospital Products บจ. Takeda (Thailand) บจ.Boehringer Ingelheim (Thai) บจ.Sanofi  Aventis บจ.Fresenius Kabi บจ. Ferring Pharmaceuticals บจ.Great Eastern Drugs โรงพยาบาลในเครือ BDMS โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สภากาชาดไทย) โรงพยาบาลบางโพ  โรงพยาบาลเวชธานี บจ.Royal Canin บจ.ดีทแฮล์ม บมจ.ไชโย เอ เอ บมจ.เธียรสุรัตน์ สำนักงานอุทยาน  การเรียนรู้ (TKPark) บจ. Schenker (Thai) บจ. บมจ. BEC Tero บจ.โตโยต้ามอเตอร์ บจ.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ บจ.สยามนิสสัน บจ.เชฟโลเรต  เซลส์ บจ.ฮอนด้า ออโต โมบิล บจ.เอพี ฮอนด้า เป็นต้น
    •  เป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกอบรมให้หลักสูตร สำหรับผู้สนใจทั่วไป (Public Training) ทางด้านการขาย การตลาด การบริการ การบริหาร และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ การขายและการเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์ การจัดการกับข้อร้องเรียนและความไม่พอใจของลูกค้า การวางแผน การขายและการตลาด การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้สูงสุด เป็นต้น
    •  อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการตลาด และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ

        เคยทำงานในตำแหน่ง Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  ผ่านงานในตำแหน่ง Product Manager ฝ่ายการตลาด บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จากฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังเคยผ่านงานฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำจากเยอรมนี รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการกว่า 30 ปี

 

หัวข้อการบรรยาย
    •  การขาย การตลาด และการบริการ (Sales, Marketing and Services)
    •  การบริหารและการจัดการสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (Management)
    •  การพัฒนาความคิดและทัศนคติ (Thinking and Attitude)

 

ตำราวิชาการ       
    1.  การบริหารงานขาย (Sales Management) กับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
    2.  รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management) กับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

หลักสูตรที่สอน
    1.หมวดการขายและการตลาด
        •  หลักสูตร นักขาย 360 องศา
        •  หลักสูตร Professional Selling Skills
        •  หลักสูตร เจราจาต่อรองการขายและโน้มน้าวใจอย่างมืออาชีพ
        •  หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอย่างได้ผล
        •  หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
        •  หลักสูตร ขายและให้บริการอย่างที่ปรึกษา Consulting Sales
        •  หลักสูตร การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า
        •  หลักสูตร Professional TeleSelling
        •  หลักสูตร Key Account Management
        •  หลักสูตร Sales Planning
        •  หลักสูตร การขาย การบริการอย่างที่ปรึกษาและการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
        •  หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ DISC
        •  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างได้ผล
        •  หลักสูตร เทคนิคและศิลปะในการเจรจาต่อรองในการขาย
        •  หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ และการจัดระบบการประเมินผลพนักงานขาย
        •  หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ และการใช้สคริปต์เพี่อเพิ่มยอดขาย
        •  หลักสูตร ปลุกขวัญ สร้างพลังจุดไฟหัวใจพนักงาน
        •  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างได้ผล
        •  หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าราคาสูง
        •  หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ
        •  หลักสูตร การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
        •  หลักสูตร เจาะลึกกลเม็ด...การขายตามสถานการณ์ลูกค้า
        •  หลักสูตร พลิกวิธีคิด...พิชิตยอดขาย
        •  หลักสูตร การวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
        •  หลักสูตร PC มืออาชีพ
        •  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ
        •  หลักสูตร ทักษะการเป็นนักขายมือทอง
        •  หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก
        •  หลักสูตร การวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
    2.หมวดบริการ
        •  หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
        •  หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM
        •  หลักสูตร Professional Customer Service
        •  หลักสูตร Customer Complaint Management
        •  หลักสูตร Customer insight
        •  หลักสูตร Service Maketing
        •  หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
        •  หลักสูตร Effective Communication & Service mind
        •  หลักสูตร Customer Focus
        •  หลักสูตร ศิลปะการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
        •  หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าให้อยู่หมัด CCM
        •  หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM
        •  หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ
        •  หลักสูตร นักบริการ 360 องศา
        •  หลักสูตร เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและความไม่พอใจของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
        •  หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
        •  หลักสูตร ศิลปะการใช้โทรศัพท์เพื่อสร้างความประทับใจ
        •  หลักสูตร การรับโทรศัพท์และการประชาสัมพันธ์
        •  หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง
        •  หลักสูตร การบริหารลูกค้ารายสำคัญ KAM
        •  หลักสูตร มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานบริการระดับมืออาชีพ
        •  หลักสูตร Service Mind and Service Excellence
        •  หลักสูตร Super Servicer Excellence
    3.  หมวดหัวหน้างาน
        •  หลักสูตร Coaching Communication
        •  หลักสูตร Supervisor Skill Development
        •  หลักสูตร First Step Manager
        •  หลักสูตร Project Management
        •  หลักสูตร Supervisor Skill for Supervisor
        •  หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager
        •  หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมือใหม่
        •  หลักสูตร Super Leadership
        •  หลักสูตร Call Center Supervisor
        •  หลักสูตร หัวหน้าที่เก่งงาน เก่งคน เก่งบริหาร
        •  หลักสูตร จิตวิทยาบริหารงานขายและจูงใจพนักงานขาย
        •  หลักสูตร Mindset Change Manager
        •  หลักสูตร People Management
        •  หลักสูตร หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการและบริษัทเชิดชู
        •  หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ (ระดับหัวหน้า)
        •  หลักสูตร Coaching Mentor
        •  หลักสูตร Effective Communication and the art of teamwork
        •  หลักสูตร การบริหารงานขายสำหรับผู้บริหารทีมขาย
        •  หลักสูตร Supervisor Leadership
        •  หลักสูตร ผู้นำและภาวะผู้นำในยุคศตวรรษที่ 21
        •  หลักสูตร 8 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ
        •  หลักสูตร ศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน
        •  หลักสูตร Management Skills for Sales Manager
        •  หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ
    4.  หมวดความคิดและทักษะอื่นๆ
        •  หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
        •  หลักสูตร เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุข
        •  หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
        •  หลักสูตร Competency & KPI
        •  หลักสูตร finance for Non Finance
        •  หลักสูตร Happy @ Workplace
        •  หลักสูตร Systematic Thinking
        •  หลักสูตร Team Spirit
        •  หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
        •  หลักสูตร Positive Thinking
        •  หลักสูตร พนักงานผู้มีหัวใจเป็นเจ้าของธุรกิจ
        •  หลักสูตร Problem Solving and Decision Making
        •  หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงงาน
        •  หลักสูตร การพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สูตร ABC
        •  หลักสูตร การทำงานเชิงรุก เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
        •  หลักสูตร ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน
        •  หลักสูตร บริหารคนเพื่อมุ่งสู่...ความสำเร็จขององค์กร
        •  หลักสูตร Mindset Change to Success
        •  หลักสูตร Can Do Attitude
        •  หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

 

  การติดต่อ       02-615-4499, 086-318-3151-2

 

19 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 943 ครั้ง

Engine by shopup.com