โปรโมชั่นสุดพิเศษ

ดูบทความหลักสูตร Modern Business Management (การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ) (อบรม 27 เม.ย. 63)

หลักสูตร Modern Business Management (การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ) (อบรม 27 เม.ย. 63)

 

Modern Business Management

(การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ) 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

27 เมษายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          ในยุคสมัยใหม่ที่การแข่งขันทางธุรกิจนั้นสูงขึ้น ทุกองค์กรนั้นล้วนต้องการผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การบริหารงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารองค์ให้เป็นองค์กรยุคใหม่  การบริหารคนให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้อง รวมไปถึงการบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ ผู้บริหาร ได้เรียนรู้ วิธีการสร้างประสิทธิให้กับองค์กร การพัฒนาบุคคลกรในองค์กรให้เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งความสุขได้  เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีบริหารงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นองค์กรยุคใหม่
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารคนเพื่อให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้องการ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดธุรกิจจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 การสร้างประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นองค์กรยุคใหม่
  1. การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ชาญฉลาด (Smart)
       • สร้างวัฒนธรรมฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกแก้ปัญหา
  2. การปลูกฝังภาวะผู้นำให้ทุกคนในองค์กรสามารถนำตัวเองได้ (Self – directed)
       •
หาความกลัวในใจลูกน้อง....ที่ทำให้ไม่กล้านำ ไม่กล้าคิด
       •
กระตุกกระตุ้น....ความเป็นผู้นำในตัวลูกน้อง
  3. การสร้างจิตสำนึกสร้างรายได้ให้องค์กร  (Revenue)
       •
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร
       •
การพัฒนาฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดให้เป็นผู้นำแห่งการสร้างรายได้
       •
การวางแผนและแก้ปัญหาในงานบริการเพื่อสร้างความประทับให้กับลูกค้า
  4. การสร้างองค์กรแห่งความปลอดภัย (Safety First)
  5. กิจกรรม Workshop  การสร้างประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นองค์กรยุคใหม่

Module 2 การบริหารคนให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้องการ
  6. การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณค่า
       •
มองให้ออก มองให้เป็น ระหว่าง “งานล้นคน” หรือ “คนล้นงาน”
       • ก
ารเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
  7. การสรรหาและคัดเลือก “คนเก่ง” และ “คนดี” เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง !!!
  8. การพัฒนาลูกน้องให้สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง
       •
พัฒนาทักษะ
       •
พัฒนาความรู้
       •
ปลูกฝังทัศนคติ
       •
การปลูกฝังและพัฒนาพฤติกรรม
  9. การรักษาลูกน้องให้คงอยู่กับองค์กร
  10. กิจกรรม Workshop การบริหารคนให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้องการ

 Module 3 การบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
  11. การสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน
  12. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
  13. สร้างจิตสำนึกรักองค์กร
  14. กิจกรรม Workshop การบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
  15. กิจกรรม วิเคราะห์ตนเอง เพื่อปรับปรุงองค์กร
  16. สรุปถาม-ตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 27 เมษายน 2563

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

7,000.00

490.00

210.00

7,280.00

7,490.00

สมาชิก HIPO

6,700.00

469.00

201.00

6,968.00

7,169.00

พิเศษ! ชำระภายใน 12 เมษายน 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

6,000.00

420.00

180.00

6,240.00

6,420.00

สมาชิก HIPO

5,700.00

399.00

171.00

5,928.00

6,099.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

13 มีนาคม 2563

ผู้ชม 362 ครั้ง

Engine by shopup.com