อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูบทความหลักสูตร การตลาด 4 G บนสื่อออนไลน์ (อบรม 21 ก.ค. 63)

หลักสูตร การตลาด 4 G บนสื่อออนไลน์ (อบรม 21 ก.ค. 63)

การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์
(Digital Marketing)

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

21 กรกฎาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)


 *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันในโลกธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ซึ่งนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การตลาดก็นับเป็นอาวุธสำคัญ ที่แต่ละธุรกิจใช้เป็นอาวุธเพื่อชิงชัยความได้เปรียบในการแข่งขันหลายท่านอาจคิดว่า การตลาดที่ได้ผลนั้น จะต้องลงทุนมากๆกับสื่อจำพวกโทรทัศน์ หรือวิทยุเท่านั้น จึงจะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง แต่ความจริงแล้วในโลกยุคดิจิตอลนี้ ยังมีการตลาดอีกแบบหนึ่ง ที่เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมากได้ โดยไม่ต้องลงทุนเยอะ และที่สำคัญสามารถสื่อสารแบบ 2 ทางกับผู้บริโภค หรือสามารถโต้ตอบกับผู้บริโภคบนอินเตอร์เน็ตได้...การตลาดแบบนี้ เราเรียกว่า “การตลาดในยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์”

          นอกจากนั้นการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้น ยังสามารถแทรกเข้าถึงได้ทุกวัยและทุกวงการอาชีพ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมเข้าถึงBrandสินค้าได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังนิยมการตลาดแบบยุคเก่า หรือแบบ Offline หลักสูตรนี้จึงเน้นทั้งการตลาดบนโลกออนไลน์และ โลกออฟไลน์

 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้วิเคราะห์และเข้าใจกลยุทธ์การตลาดของตนเองในยุคปัจจุบัน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอลให้กับองค์กร
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคิดและเข้าใจการตลาดในยุค 0 และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะ กับสภาพตลาดและการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมทางการตลาดขององค์กรได้
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ในยุค 4.0
  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1 การบริหาร Brand และ การสร้างนวัตกรรมในยุค 4.0
  1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการตลาดในยุค 4.0
  2. พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อการตลาดในยุค 4.0
  3. กิจกรรม : เรียนรู้ พฤติกรรมลูกค้ายุค 0 อย่างเหนือชั้น
  4. การวิเคราะห์เส้นทางการซื้อของลูกค้า Customer Journey
  5. บริหารแบรนด์อย่าง ผู้นำ และ ผู้ตาม
       • กลยุทธ์ของ ผู้นำ ที่ต้องทำ
       •
กลยุทธ์ของ ผู้ตาม ที่ต้องลงมือปฏิบัติ
  6. การตลาดสำหรับ Mass Market และ Premium Market
       •
การบริหาร Brand ของสินค้าที่เป็นตลาด Mass
       • กา
รบริหาร Brand ของสินค้ากลุ่มพรีเมี่ยม
  7. กิจกรรม Workshop : กลยุทธ์การบริหาร Brand ในยุค 0 ให้ได้ผล

 Module 2 การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ในยุค 4.0 (การตลาดดิจิตอล)
  8. กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ในยุค 0 ที่ดี
  9. การสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้าอย่างทรงพลัง
       •
ความถี่ในการสื่อสารกับลูกค้า
       •
ความสั้นยาวของสาร
       •
การสร้างสารที่สื่อให้ติดใน Search Engine (SEO)
       •
การเชื่อมโยงการสื่อสารในทุกสื่อออนไลน์ของธุรกิจ
  10. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของสื่อออนไลน์
       •
Website
       •
Social Medias
  11. กิจกรรม วิเคราะห์สื่อทางการตลาดที่คุณสนใจ
       •
ข้อดี
       •
ข้อปรับปรุงและพัฒนา
  12. กิจกรรม วิเคราะห์สื่อทางการตลาดของธุรกิจคุณ
       • ข้อดี
       •
ข้อปรับปรุงและพัฒนา
  13. การบริหารงบประมาณในการสร้างเครื่องมือทางการตลาดในยุค0 บนสื่อออนไลน์
  14. สรุปคำถามและคำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 7 กรกฎาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

20 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 286 ครั้ง

Engine by shopup.com