อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูบทความหลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (10 ก.ย.63)

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (10 ก.ย.63)


เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

(PROBLEM-SOLVING & DECISION-MAKING  TECHNIQUES) 

  

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 

 

10 กันยายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                     *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาที่มาของปัญหา สาเหตุแห่งปัญหาและหนทางการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำให้ได้ก่อนการตัดสินใจแก้ปัญหา ช่วยให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะขั้นตอนการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้การตัดสินใจและการแก้ปัญหา ทั้งเรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องใหญ่ ที่ส่งผลกระทบความเสียหายต่อคน ลูกค้าและองค์กร
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ปัญหาโดยปราศจากการวิเคราะห์ที่ดีและแก้ปัญหาได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
     1. แนวความคิดและลักษณะของปัญหาที่ผู้ตัดสินใจต้องเผชิญ
     2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Information) ด้วยระบบการคิดแบบมีแนวทางที่ทางเลือกหลากหลาย
         - ข้อมูลที่มีความแน่นอน (Certain)
         - ข้อมูลที่มีความเสี่ยง (Risk)
         - ข้อมูลที่มีความไม่แน่นอน (Un-certain)
WORKSHOP : กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลกับการประเมินความเสี่ยงของปัญหาด้วยตารางเปรียบเทียบความเป็นไปได้เพื่อการตัดสินใจอย่างมีทิศทาง
     3. ชนิดของการจัดการกับปัญหา (Type of Managerial Problem)
     4. การวิเคราะห์โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นของแผนงานการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  
         - ทราบว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนั้นคืออะไร
         - ทราบว่าสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุมีสิ่งใดบ้าง
         - สามารถหาวิธีการป้องกันและลดโอกาสการเกิดของสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุ
         - มีมาตรการป้องกัน ไม่ใช่การรับประกันว่าปัญหาจะไม่เกิดขึ้น
         - มีวิธีการรับมืออย่างไร เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
         - ช่วยพัฒนาอุปนิสัย Proactive
     5. กระบวนการวิเคราะห์ปัญหามาใช้กับแผน 5 ขั้นตอน
         - ระบุปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
         - ระบุสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดปัญหา
         - ระบุมาตรการป้องกัน
         - ระบุผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
         - ระบุมาตรการรับมือ
     6. ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมมีทางเลือกที่ดีที่สุด
         - ระบุจุดมุ่งหมาย
         - กำหนดหลักเกณฑ์
         - ประเมินทางเลือก
         - พิจารณาความเสี่ยง
         - ตัดสินใจเลือก
     7. WORKSHOP : ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจตามชนิดของปัญหา การบริหารการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Managing Participation in Decision Making)
     8. สรุปผลนำไปใช้ของการฝึกอบรม-สัมมนา และถามตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 10 กันยายน 2563

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 27 กันยายน 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

06 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 290 ครั้ง

Engine by shopup.com