อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูบทความหลักสูตร Modern Communication and Coordination Development (อบรม 4 ก.ย. 63)

หลักสูตร Modern Communication and Coordination Development (อบรม 4 ก.ย. 63)


Modern Communication and Coordination Development

 “การสื่อสารและการประสานงาน หัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร”

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

 

4 กันยายน 2562
9.00 – 16.00
*** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
 
                                                                          *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          ในโลกธุรกิจสมัยใหม่ การสื่อสารประสานงานนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร หากภายในองค์กรล้วนแต่เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารประสานงาน ก็จะส่งผลถึงความน่าเชื่อถือ และ ความไว้วางใจที่ลูกค้ามอง เพราะ ฉะนั้น การสื่อสารประสานงานนั้น จึงถือเป็นตัวแปรหลัก ที่องค์กรสมัยใหม่ต้องมองและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง      

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสารและการประสานงาน เรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรค์การสื่อสารที่องค์กรประสบ เข้าใจถึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ทำให้การสื่อสารเกิดความผิดพลาด ตลอดจนได้เรียนรู้ทักษะและวิธีการสื่อสารที่จำเป็นเพื่อสร้างวิธีการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ โดยผ่านกิจกรรมระดมสมองประยุกต์การสร้างสรรค์มิติใหม่ขององค์กร เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารล้มเหลวทั้งในและนอกองค์กร
  2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของคนแต่ละประเภท ที่เราจำเป็นต้องสื่อสารด้วย
  3.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิค วิธีการ และทักษะ ที่จะให้การสื่อสารประสบความสำเร็จ
  4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม
Module 1 สร้างแนวทางการสื่อสารประสานงานสมัยใหม่....เพื่อสรรค์สร้างองค์กรที่มีคุณภาพ
  1. แนวทางการสื่อสารประสานงานในโลกธุรกิจสมัยใหม่
      • ปรับเปลี่ยน
      • ถูกเปลี่ยน
  2. ความคิดและทัศนคติสำคัญของการสื่อสารประสานงานในโลกธุรกิจสมัยใหม่
  3. กิจกรรม Workshop มองใหม่....เปลี่ยนความคิดสร้างการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
  4. ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารประสานงานเกิดความผิดพลาด
        • ความหลากหลายของช่วงอายุ
        •
พฤติกรรมแต่ละบุคคล
  5. กิจกรรม Workshop “ ปฏิวัติ “ การสื่อสารประสานงาน..... สู่องค์กรสมัยใหม่
  6. พฤติกรรมการสื่อสารของคน 4 ประเภท ที่จำเป็นต้องรู้ !!!
        •
พฤติกรรมของแต่ละประเภท
        •
ลักษณะการสื่อสาร
  7. กิจกรรม Workshop : รับมือกับพฤติกรรมการสื่อสารของคน 4 ประเภท...ได้อย่างอยู่หมัด

Module 2 : สร้างสรรค์วิธีการสื่อสารประสานงานสมัยใหม่....สร้างหัวใจสำคัญให้กับองค์กร
  8. ลืม !!! การสื่อสารประสานงานแบบเดิมๆ....สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับองค์กร
  9. องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยการสื่อสารประสานงานนั้นสัมฤทธิ์ผล
        • การใช้วัจนภาษา
        •
การใช้อวัจนภาษา
  10. ทักษะ 4 ประการที่จะช่วยเสริม….การสื่อสารประสานงานให้มีประสิทธิภาพ
        •
การฟังอย่างเข้าใจ
        •
การพูดอย่างสร้างสรรค์
        •
การอ่านอย่างเข้าถึง
        •
การเขียนอย่างมีจริต
  11. กิจกรรม Workshop “สื่อสารประสานงานให้ได้ผลงานอย่างสร้างสรรค์ ”
  12. กรณีศึกษา การสื่อสารประสานงานบนพื้นฐานความคิดที่ถูกต้อง !!!
        •
กรณี ขอความร่วมมือ
        •
กรณี เกิดความขัดแย้ง
        •
กรณี เกิดปัญหากับลูกค้า
  13. จิตวิทยา” กุญแจแห่งการสื่อสารประสานงานด้วยหลักการ H I P O
  14. กิจกรรม Role Play การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์...เพื่อสร้างการทำงานสมัยใหม่
  15. สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการสื่อสารประสานงาน
  16. สรุป คำถามและคำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 4 กันยายน 2563

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 21 สิงหาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

20 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 193 ครั้ง

Engine by shopup.com