โปรโมชั่น

ดูบทความหลักสูตร 12 อุปนิสัย สู่การสร้างความสำเร็จในการทำงาน (อบรม 11 ธ.ค. 63)

หลักสูตร 12 อุปนิสัย สู่การสร้างความสำเร็จในการทำงาน (อบรม 11 ธ.ค. 63)

12 อุปนิสัย สู่การสร้างความสำเร็จในการทำงาน

วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
จบการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย และรับใบอนุญาต จาก สภาการแพทย์แผนไทยรวม 4 สาขา
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย, ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย,
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านนวดไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านผดุงครรภ์ไทย
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย (นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใครๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

 

11 ธันวาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

 **สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

                                               

หลักการและเหตุผล

          หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรคือ พนักงาน ....สิ่งที่ควบคุมการทำงานของพนักงานให้ มี หรือ ไม่มี ศักยภาพ ก็คือ “อุปนิสัย”  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้องค์กรทั้งหลายนั้น เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา “12 อุปนิสัย” ที่จะมีผลต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต หากองค์กรใดสามารถปลูกฝั่งพนักงานให้เกิด “12 อุปนิสัย” นี้ได้ ก็จะส่งผลให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จ

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ พนักงานและหัวหน้างาน ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนา “12 อุปนิสัย”  โดยให้ผู้เข้าอบรม ได้ร่วมทำ กิจกรรม Workshop เพื่อฝึกฝนให้เกิดกระบวนการคิด จนสามารถสร้าง  “12 อุปนิสัย” จำเป็นนี้ขึ้นมาได้ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของ 12 อุปนิสัย ที่มีผลต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเสริมสร้างและพัฒนา 12 อุปนิสัย นี้และนำไปประยุกต์ได้ด้วยตัวเอง
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Section 1 Growth  Mindset 
      • เปิดใจ(Open Mind) ...เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
      •
หาประสบการณ์....... สร้าง Mindset ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
      •
ประยุกต์ใช้.....ฝึกฝนตัวเองให้มีการพัฒนา Mindset อย่างสม่ำเสมอ
      •
กิจกรรม Workshop Growth Mindset

Section 2 คิดและทำเชิงรุก
      • การทำงานเชิงรุก... ไม่ต้องมีใครบอก... มุ่งชนเป้าหมาย
      • ฝึกนิสัยให้เป็นคน ช่างคิด ช่างทำ ช่างสังเกต ช่างคาดการณ์
      •
คาดการณ์เหตุการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น....และป้องกันอย่างถูกต้อง (Safety)
      •
กิจกรรม Workshop : คิดและทำเชิงรุก

Section 3   มุ่งผลสำเร็จ  (Achievement)
      • ตั้งเป้าหมาย ตั้งผลลัพธ์ (Set Goals)
      • กล้าเผชิญ ... ต้องเป็นไปได้ (Challenge)
      • รู้และทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ (Awareness & Action)
      • มุ่งมั่นตั้งใจ....มุ่งสู่ความสำเร็จ (Achievement)
      • กิจกรรม Workshop : มุ่งสู่เป้าหมาย.... เพื่อพิชิตความสำเร็จ

Section 4  นำ และ ตามเป็น
      • การนำ !!! อย่างทรงพลัง ....ตาม !!! อย่างชาญฉลาด.... ยึดหลักความถูกต้อง ยุติธรรม
      • วิธีการสร้างภาวะผู้นำและผู้ตามในตนเอง
          - กล้าคิด
          - กล้าลงมือทำ
      • แชร์ประสบการณ์ บุคคลที่มีภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตามที่เราเคยพบ

Section 5  คิดและทำแบบ A B C
      •
การพิจารณาคนด้วยหลัก A B C
      •
การพิจารณางานด้วยหลัก A B C
      •
การพิจารณาเรื่องอื่นๆ ด้วยหลัก A B C
      •
กิจกรรม Workshop : คิดและทำแบบ A B C

Section 6  ทำงานอย่างชาญฉลาด (Work Smart)  
      •
วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
      •
ทำงานให้มีประสิทธิภาพ...ด้วยข้อผิดพลาดที่เป็นศูนย์
      •
เข้าใจ เข้าถึง ทุกคนที่เราร่วมงานด้วย
           - หัวหน้า
           - เพื่อนร่วมงาน
           - ลูกน้อง
      •
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เข้ากับผู้อื่น....อย่างชาญฉลาด
      •
มีล่อลูกชนในการแก้ปัญหา... อย่างสร้างสรรค์
      •
กิจกรรม Workshop : ทำงานอย่างชาญฉลาดปราศจากข้อผิดพลาด

Section 7 Communicator
      •
ฟังให้เข้าใจ....อย่างถ่องแท้
      •
สื่อออกไปอย่างทรงพลัง
      •
ปรับเปลี่ยนการสื่อสาร....ให้ทุกคนยอมรับ

Section 8 ประสานพลัง .....1 + 1 > 2
      •
เปิดมุมมองความคิด....ประสานพลังกาย พลังใจ สร้าง Teamwork
      •
สร้างมนุษย์สัมพันธ์ให้เกิดสายสัมพันธ์กับทุกคนที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
      •
ทำงานให้ 1+ 1 > 2
      •
กิจกรรม Workshop ประสานพลัง....มุ่งสู่เป้าหมาย

Section 9 คิดอย่าง “ผู้ชนะ”
      •
คิดอย่างผู้ชนะ.....เราชนะ – ลูกค้าชนะ หรือ เราชนะ – คนอื่นชนะฃ
      • สร้างความตระหนักถึงคำว่า ใจเขา ใจเรา
      • กิจกรรม Workshop : คิดอย่างผู้ ชนะ  

Section 10 Happy and Fun ความสุข ความสนุก
      •
สิ่งที่ทำให้ชีวิตเราต้อง....ทุกข์
      •
ขจัดความทุกข์...สร้างความสุข ความสนุกให้ชีวิต
      •
สร้างทุกวินาทีของชีวิตให้ “Happy and Fun”
      •
แชร์ประสบการณ์ ความสุขในชีวิต

Section 11 Recognize the value
      •
เห็นคุณค่าขององค์กร หัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงานและทุกคนที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วย (รักและแคร์)
      •
เห็นคุณค่าของผู้มีพระคุณ (ซื่อสัตย์ กตัญญู)
      •
เห็นคุณค่าของเงิน

Section 12  Self - Improvement
      •
ลงมือแก้ไขสิ่งที่เคยผิด....ให้เป็นถูก
      •
ลงมือทำอย่างละเอียด รอบคอบ สมบูรณ์
      •
สร้าง ภูมิคุ้มกัน ป้องกันไม่ให้สิ่งที่ผิด...หวนคืนกลับมา
      •
กิจกรรม วิเคราะห์ตนเอง 12 อุปนิสัยที่ขาดหาย
      •
สรุป คำถาม – คำตอบ

   ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

1

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

2

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

3

2,900.00

203.00

87.00

3,016.00

3,103.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
 โทรสาร  02-615-4479
 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
 อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 286 ครั้ง

Engine by shopup.com