อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูบทความหลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUES) อบรม 15 ก.ค. 63

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUES) อบรม 15 ก.ค. 63


เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

(EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUES)

วิทยากร: อาจารย์อุดมเดช  บูรพ์ภาค
นิติศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ROOSEVELT UNIVERSITY, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A.
Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประกอบธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจภัตตาคาร ณ   CALIFORNIA, U.S.A.

15 กรกฏาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล:

       ความคิดที่ดีอาจจะถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับอนุมัติถ้าหากขาดการนำเสนอที่ดี การนำเสนอที่ดีหรือการนำเสนออย่างมืออาชีพจึงเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ  ในการดำเนินธุรกิจ การขออนุมัติงาน  โครงการต่าง ๆ หรือการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  เทคนิคการนำเสนอเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  ลึกซึ้งขั้นตอนมากมาย  เป็นทักษะหรือพรแสวงที่จะต้องได้รับการฝึกฝน ตามแนวทางที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะเวลาหนึ่งที่จะทำให้มีทักษะเบื้องต้น  เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้สามารถนำเสนองานของตนเองต่อลูกค้าและผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิผล

  2. เพื่อให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการนำเสนองานทุกครั้ง
  3. เพื่อให้มีทักษะเบื้องต้นที่จะฝึกทักษะการนำเสนอในขั้นที่สูงขึ้นไป

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
  1. ความหมายและความสำคัญของการนำเสนองาน

  2. การนำเสนองานที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  3. องค์ประกอบที่ทำให้การนำเสนอประสบความสำเร็จ
  4. การเตรียมการนำเสนอที่มีประสิทธิผล
  5. เทคนิคการจัดความประหม่า  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ
  6. การวิเคราะห์ผู้ฟัง
  7. ข้อแนะนำ/ ข้อควรระวังในขณะที่นำเสนองาน
  8. เทคนิคการตอบคำถามผู้ฟังที่มีประสิทธิผล
  9. การใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการนำเสนอ
  10. ฝึกปฏิบัติการนำเสนองานที่มีประสิทธิผล
  11. สรุป คำถาม -  คำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 31 มิถุนายน 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
 โทรสาร  02-615-4479
 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
 อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining
Line id : @761mvkmp 


25 มีนาคม 2563

ผู้ชม 173 ครั้ง

Engine by shopup.com