อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูบทความหลักสูตร การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย (อบรม 7 ก.ค. 63)

หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย (อบรม 7 ก.ค. 63)

การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพ

เพื่อบรรลุเป้าหมาย 

 

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Ph.D. Candidate)
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ
Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ  (Early Stage) 
วิทยากร ด้านการพัฒนาองค์กร การบัญชี-การเงิน การบริหารงานคุณภาพ
ประสบการณ์บรรยายมากกว่า 200 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

7 กรกฎาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล:

          ในยุค 4.0 เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี หลายองค์กรนำมาใช้ในการผลิตหรือบริการเป็นจำนวนมากขึ้น บทบาทของคนจะถูกลดจำนวนลง หากตัวเราไม่มีการปรับตัวปรับเปลี่ยนเพื่อการทำงานโดยการสร้างแนวคิดการทำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ หมายความว่า หากงานที่มีปัญหา หรือพบเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หากสามารถคิดวิเคราะห์หาคนทางแก้ไขและวิธีการทำงานใหม่ๆเพื่อตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นได้จะทำให้ตัวเราสามารถมีมูลค่าเพิ่มในด้านศักยภาพการทำงานและยกระดับฝีมือที่สามารถแข่งขันได้ และตอบโจทย์ตามเป้าประสงค์ขององค์การได้

          หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย เน้นกระบวนการคิด และพัฒนาคนให้สามารถทำงานในสถานการณ์การต่างๆได้ และเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ
  2. เพื่อเสริมสร้างการนำเครื่องมือและเทคนิคของแต่ละเครื่องมือมาใช้งานในกิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
  3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สามารถมีการแข่งขันกับองค์กรอื่นได้

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
2 กรอบแนวคิดการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความสำเร็จ       
      - สาเหตุของการปรับปรุงงานมาจากอะไร?
      - ทำไมถึงต้องปรับปรุง
      - การวางเป้าหมายของงาน
      - การพัฒนาต่อยอดสู่ความสำเร็จของงานต้องทำอะไร?
3 จุดเริ่มต้นความสำเร็จของงาน
     -  ความคิด พฤติกรรมคนทำงาน
     - การเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตน
     - การพัฒนาคนเองสู่ความสำเร็จของงาน
     - การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ
4 การค้นหาสาเหตุจากงานที่ทำเพื่อสู่การปรับปรุงงาน
      - การค้นหาสาเหตุปัญหาของงานตามหลัก 4 M
      - การเลือกปัญหาของงานโดยใช้ 5W1H
      - วิธีการแก้ไขปัญหาของงาน
5 การใช้เครื่องมือ The Fifth Discipline (วินัย 5 ประการ) เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงาน
     - การเพิ่มศักยภาพของตนเอง (Personal mastery)
     - การมุ่งสะท้อนความคิด (Mental models)
     - การมีส่วนร่วมทางความคิด (Share vision)
     - การทำงานร่วมกัน (Team learning)
     - การคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking
6 การนำไปปฏิบัติ (Implement)
      - การสร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโดย Balance Score Card (BSC)
      - การบริหารจัดการแบบยั่งยืน Management Road map กับกิจกรรม
7 ถาม-ตอบ สรุปการเรียนรู้

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 22 มิถุนายน 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
 โทรสาร  02-615-4479
 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
 อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง26 มีนาคม 2563

ผู้ชม 120 ครั้ง

Engine by shopup.com