อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูบทความหลักสูตร Power of Communication (อบรม 2 พ.ย. 63)

หลักสูตร Power of Communication (อบรม 2 พ.ย. 63)


Power of Communication

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา 
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

2 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล    

       ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่ทุกองค์กรต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อทำให้การสื่อสารนั้นไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการในการสื่อสารอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าองค์กรใดไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เกิดข้อผิดพลาดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ก็จะส่งผลให้องค์กรนั้นต้องเผชิญกับความวุ่นวายและพบกับความล้มเหลวอย่างแน่นอน

        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ หัวใจสำคัญของ….

“การสื่อสารที่ทรงพลัง”  มองเห็นถึงปัญหาและข้อผิดพลาดของการสื่อสารที่เกิดขึ้น พร้อมหาวิธีรับมือและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์การสื่อสารให้ไม่มีข้อผิดพลาด เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็งและสามารถนำเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรมาประยุกต์ใช้กับภายนอกองค์กรได้อย่างเห็นผล โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมระดมสมองที่ประยุกต์ขึ้นให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม และเมื่อจบการอบรมผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการสื่อสารประสานงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหัวใจสำคัญของ….การสื่อสารที่ทรงพลัง

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารเกิดความผิดพลาด
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิค วิธีการ สร้างสรรค์การสื่อสารให้ทรงพลัง
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 เรียนรู้และเข้าใจหัวใจสำคัญของ….การสื่อสารที่ทรงพลัง
  1. กรอบแนวคิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

      - มุมมองที่แตกต่างกันในการสื่อสาร
      - ความหมายของการสื่อสาร
      - ความสำคัญของการสื่อสารที่ดี
      - ประเภทของการสื่อสาร
  2. องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารที่ จำเป็นต้องรู้ !!!
      - ผู้สื่อสาร
      - ผู้รับสาร
      - สารที่จะสื่อ
      - สื่อ…ในการสื่อสาร
      - สภาพแวดล้อมในการสื่อสาร
  3. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญ…สร้างการสื่อสารให้ทรงพลัง
  4. การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างถูกต้อง ชัดเจน

      - การใช้วัจนภาษา
      - การใช้อวัจนภาษา
  5. ลักษณะการสื่อสารแบบ One way Communication และ  Two  way Communication
  6. ปัญหาและข้อผิดพลาดของการสื่อสารที่องค์กรมักประสบ
      - สื่อแล้วผิดจนสร้างความเสียหายให้แก่องค์กร
      - สื่อแล้วไม่ครบจนทำให้งานที่ออกมาไม่ตรงกับผลลัพธ์
      - สื่อแล้วไม่ทบทวนจนทำให้ผู้รับสารเข้าใจแบบผิด ๆ และ คิดไปเอง
      - สื่อแล้วไม่ติดตามจนทำให้งานที่มอบหมายไม่คืบหน้า
  7. ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร
  8. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ข้อผิดพลาดของตัวเองในการสื่อสาร และวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง

Module 2 สร้างสรรค์การสื่อสารให้ทรงพลัง…ไม่มีข้อผิดพลาด
  9. กระบวนการการสื่อสารอย่างเป็นระบบ

      - ก่อนสื่อสาร
           - การเตรียมตัวและวางแผนก่อนการสื่อสาร
      - ขณะสื่อสาร
           - การเปิดการสนทนาด้วยการทักทายอย่างเป็นมิตร
           - การสอบถาม / ฟัง อย่างเข้าใจและเข้าถึง
           - การสื่อสารถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
           - การทบทวน สรุป ขอบคุณ
      - หลังสื่อสาร
           - การปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารให้ดีขึ้น
           - การติดตาม
  10. สุดยอด 5 ทักษะจำเป็น !!! ที่ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
      - การฟัง – ฟังอย่างไรให้เข้าใจ
      - การพูด – พูดอย่างไรให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
      - การอ่าน – อ่านอย่างไรให้ไม่ตีความแบบผิดๆ
      - การเขียน – เขียนอย่างไรให้รู้เรื่อง เข้าใจง่าย และ ครบถ้วน
      - การสรุปความ – สรุปความอย่างไรให้เข้าถึงแก่นหลักของสาร
  11. กิจกรรม ฝึกทักษะการฟัง – ฝึกสติ และ สมาธิ ในการฟังระหว่างรับสาร
  12. กิจกรรม ฝึกทักษะการพูด – ฝึกการพูดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อทำให้การดำเนินงานภายในองค์กรไม่เกิดความเสียหายตามมา
  13. กิจกรรม ฝึกทักษะการอ่าน – ฝึกการอ่าน ตัวอย่าง สารหรือการวิเคราะห์ตัวอย่างข้อความ
  14. กิจกรรม ฝึกทักษะการเขียน – ฝึกการเขียนเพื่อพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร ด้วยการ อ่าน หรือ ฟัง
  15. กิจกรรม ฝึกทักษะการสรุปความ – ฝึกการวิเคราะห์ ตัวอย่าง สารที่ได้รับเพื่อสรุปหาประเด็นสำคัญ
  16. สื่อสารเชิงบวกเพื่อลดความขัดแย้ง – พูดอย่างไรบนพื้นฐาน Positive Thinking
      - ตัวอย่างคำพูด
  17. สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการสื่อสาร
  18. การประยุกต์ความรู้เรื่องการสื่อสารภายในองค์กร มาใช้กับ การสื่อสารภายนอกองค์กร
  19. กิจกรรม Workshop ประยุกต์ใช้การสื่อสารอย่างได้ผล
  20. สรุป คำถามและคำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 19 ตุลาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
   โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
   โทรสาร  02-615-4479
   เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
   อีเมล์ hipotraining@gmail.com
  
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining
  
 Line id : @761mvkmp

 

 

28 กันยายน 2563

ผู้ชม 538 ครั้ง

Engine by shopup.com