อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูบทความหลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างานอย่างมีชั้นเชิง(อบรม 16 ต.ค. 63)

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างานอย่างมีชั้นเชิง(อบรม 16 ต.ค. 63)

 

การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน

 

 

วิทยากร: ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งในวงการมากกว่า 25 ปี

 

 

16 ตุลาคม 2563

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                               *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

หลักการและเหตุผล:
               ในยุคปัจจุบันการทำงาน หรือ การทำธุรกิจล้วนหนีไม่พ้นกับคำว่า   “ ปัญหา ” เพียงแต่ว่าใครหรือองค์กรไหนจะมีปัญหามากหรือน้อย เร็วหรือช้า แตกต่างกันออกไป และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กรด้วยแล้ว ผู้ทำหน้าที่ในการแก้ปัญหา จะต้องมีสติ เทคนิค และ วิธีการในการตัดสินใจเลือกใช้วิธีแก้ไขอย่างถูกต้อง เพราะหากตัดสินใจผิดพลาดอาจหมายถึงความล้มเหลวที่องค์กรจะได้รับ ฉะนั้น การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจึงต้องรวดเร็ว และ มีความถูกต้องเป็นอย่างมาก แต่ในทางตรงข้ามหากการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจไร้ซึ่งระบบ และ ล่าช้า ย่อมทำให้โอกาสแห่งความสำเร็จลดลงได้

               หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานอย่างตรงจุดและถูกต้อง ภายในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่เข้มแข็ง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ประยุกต์ให้สามารถใช้งานได้จริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่เข้มแข็ง
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1: หัวใจสำคัญ !!! ของการเป็นหัวหน้างานมือโปร
     1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะ “ผู้ขับเคลื่อนองค์กร”
     2. กฎแห่งการเป็น “ หัวหน้างานมือโปร ”  เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งพิชิตปัญหา เก่งตัดสินใจ
     3. แบบอย่างพฤติกรรมและคุณลักษณะของหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
        • 
มองและรับรู้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
         • พุ่งชน !!! ปัญหา และ แก้ไขได้อย่างดีเยี่ยม
         • กล้าตัดสินใจ กล้าลงมือแก้ปัญหา
         • เป็นนักคาดการณ์ปัญหา
     4. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ตนเอง…ค้นหาสิ่งที่ขาดหาย
     5. ปัญหาและอุปสรรคที่หัวหน้างานมักประสบ
         - แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด…เสียเวลาแก้ไข ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก
         - ตัดสินใจผิดพลาด…สร้างความเสียหายให้องค์กร
         - อื่น ๆ
      6. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ปัญหา…หาต้นตอเหตุแห่งความผิดพลาด

Module 2 : สรรค์สร้างการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเหนือชั้น...สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
    7. เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น….สำหรับหัวหน้างาน
        • ระบุปัญหาและสาเหตุให้ชัดเจน
        • 
หาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย
        • 
วิเคราะห์ทางเลือก และ หาเกณฑ์การตัดสินใจเลือก
        • 
ตัดสินใจเลือก และ ลงมือแก้ไขอย่างชาญฉลาด
        • 
สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
    8. การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเหนือชั้น
        • 
6 W’s 1 H
        • 
เทคนิคการใช้แผนภาพ
        • 
อื่น ๆ
    9. กิจกรรม Workshop สร้างอาวุธที่เข้มแข็ง…ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
    10. การสร้างลูกน้องให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจเป็น
        • 
การฝึกฝนให้ลูกน้องกล้าเผชิญกับปัญหา
        • 
การสอนเทคนิควิธีการ ลูกล่อลูกชน ในการแก้ปัญหา
        • 
การฝึกฝนให้ลูกน้องใช้ ปฏิภาณ ไหวพริบในการแก้ปัญหา อย่างถึงลูกถึงคน
    11. กิจกรรม Workshop ถ่ายทอดวิธีการ สร้างนักแก้ปัญหาในองค์กร
    12. ลดปัญหาด้วยการสื่อสาร และ ประสานงานอย่างได้ผล
    13. Action Plan : ฝึกฝนตนเอง พัฒนาลูกน้องให้เป็นนักแก้ปัญหา
    14. สรุปคำถามและคำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 16 ตุลาคม  2563

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 2 ตุลาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
 โทรสาร  02-615-4479
 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
 อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining
Line id : @761mvkmp 


16 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 257 ครั้ง

Engine by shopup.com