อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูบทความหลักสูตร Power of Communication (อบรม 3 ส.ค. 63)

หลักสูตร Power of Communication (อบรม 3 ส.ค. 63)

Power of Communication

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

3 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล    

       ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่ทุกองค์กรต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อทำให้การสื่อสารนั้นไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการในการสื่อสารอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าองค์กรใดไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เกิดข้อผิดพลาดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ก็จะส่งผลให้องค์กรนั้นต้องเผชิญกับความวุ่นวายและพบกับความล้มเหลวอย่างแน่นอน

        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ หัวใจสำคัญของ….

“การสื่อสารที่ทรงพลัง”  มองเห็นถึงปัญหาและข้อผิดพลาดของการสื่อสารที่เกิดขึ้น พร้อมหาวิธีรับมือและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์การสื่อสารให้ไม่มีข้อผิดพลาด เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็งและสามารถนำเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรมาประยุกต์ใช้กับภายนอกองค์กรได้อย่างเห็นผล โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมระดมสมองที่ประยุกต์ขึ้นให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม และเมื่อจบการอบรมผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการสื่อสารประสานงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหัวใจสำคัญของ….การสื่อสารที่ทรงพลัง

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารเกิดความผิดพลาด
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิค วิธีการ สร้างสรรค์การสื่อสารให้ทรงพลัง
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 เรียนรู้และเข้าใจหัวใจสำคัญของ….การสื่อสารที่ทรงพลัง
  1. กรอบแนวคิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

      - มุมมองที่แตกต่างกันในการสื่อสาร
      - ความหมายของการสื่อสาร
      - ความสำคัญของการสื่อสารที่ดี
      - ประเภทของการสื่อสาร
  2. องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารที่ จำเป็นต้องรู้ !!!
      - ผู้สื่อสาร
      - ผู้รับสาร
      - สารที่จะสื่อ
      - สื่อ…ในการสื่อสาร
      - สภาพแวดล้อมในการสื่อสาร
  3. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญ…สร้างการสื่อสารให้ทรงพลัง
  4. การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างถูกต้อง ชัดเจน

      - การใช้วัจนภาษา
      - การใช้อวัจนภาษา
  5. ลักษณะการสื่อสารแบบ One way Communication และ  Two  way Communication
  6. ปัญหาและข้อผิดพลาดของการสื่อสารที่องค์กรมักประสบ
      - สื่อแล้วผิดจนสร้างความเสียหายให้แก่องค์กร
      - สื่อแล้วไม่ครบจนทำให้งานที่ออกมาไม่ตรงกับผลลัพธ์
      - สื่อแล้วไม่ทบทวนจนทำให้ผู้รับสารเข้าใจแบบผิด ๆ และ คิดไปเอง
      - สื่อแล้วไม่ติดตามจนทำให้งานที่มอบหมายไม่คืบหน้า
  7. ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร
  8. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ข้อผิดพลาดของตัวเองในการสื่อสาร และวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง

Module 2 สร้างสรรค์การสื่อสารให้ทรงพลัง…ไม่มีข้อผิดพลาด
  9. กระบวนการการสื่อสารอย่างเป็นระบบ

      - ก่อนสื่อสาร
           - การเตรียมตัวและวางแผนก่อนการสื่อสาร
      - ขณะสื่อสาร
           - การเปิดการสนทนาด้วยการทักทายอย่างเป็นมิตร
           - การสอบถาม / ฟัง อย่างเข้าใจและเข้าถึง
           - การสื่อสารถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
           - การทบทวน สรุป ขอบคุณ
      - หลังสื่อสาร
           - การปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารให้ดีขึ้น
           - การติดตาม
  10. สุดยอด 5 ทักษะจำเป็น !!! ที่ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
      - การฟัง – ฟังอย่างไรให้เข้าใจ
      - การพูด – พูดอย่างไรให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
      - การอ่าน – อ่านอย่างไรให้ไม่ตีความแบบผิดๆ
      - การเขียน – เขียนอย่างไรให้รู้เรื่อง เข้าใจง่าย และ ครบถ้วน
      - การสรุปความ – สรุปความอย่างไรให้เข้าถึงแก่นหลักของสาร
  11. กิจกรรม ฝึกทักษะการฟัง – ฝึกสติ และ สมาธิ ในการฟังระหว่างรับสาร
  12. กิจกรรม ฝึกทักษะการพูด – ฝึกการพูดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อทำให้การดำเนินงานภายในองค์กรไม่เกิดความเสียหายตามมา
  13. กิจกรรม ฝึกทักษะการอ่าน – ฝึกการอ่าน ตัวอย่าง สารหรือการวิเคราะห์ตัวอย่างข้อความ
  14. กิจกรรม ฝึกทักษะการเขียน – ฝึกการเขียนเพื่อพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร ด้วยการ อ่าน หรือ ฟัง
  15. กิจกรรม ฝึกทักษะการสรุปความ – ฝึกการวิเคราะห์ ตัวอย่าง สารที่ได้รับเพื่อสรุปหาประเด็นสำคัญ
  16. สื่อสารเชิงบวกเพื่อลดความขัดแย้ง – พูดอย่างไรบนพื้นฐาน Positive Thinking
      - ตัวอย่างคำพูด
  17. สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการสื่อสาร
  18. การประยุกต์ความรู้เรื่องการสื่อสารภายในองค์กร มาใช้กับ การสื่อสารภายนอกองค์กร
  19. กิจกรรม Workshop ประยุกต์ใช้การสื่อสารอย่างได้ผล
  20. สรุป คำถามและคำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน  19 กรกฎาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
   โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
   โทรสาร  02-615-4479
   เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
   อีเมล์ hipotraining@gmail.com
  
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining
  
 Line id : @761mvkmp

 

 

20 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 376 ครั้ง

Engine by shopup.com