อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูบทความหลักสูตร Professional Time Management (อบรม 29 ก.ย.63)

หลักสูตร Professional Time Management (อบรม 29 ก.ย.63)

 

หลักสูตร Professional Time Management

  

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 

 

29 กันยายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                      *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

             ปัจจุบันเวลากับการบริหารเวลาในการทำงานมีความสำคัญกับการสร้างความสำเร็จ และความพึงพอใจทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร รวมถึงลูกค้าต่าง ๆ ที่ต้องการติดต่อสื่อสารประสานงานให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เวลากับการการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพและผลสำเร็จที่ดีนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถในบริหารจัดการเรื่องเวลาที่ดี เพื่อผลผลิต (Productivity) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ที่ชัดเจน ได้มาตรฐาน และรวดเร็ว

            ดังนั้น เทคนิคการบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยการฝึกฝนความมีระเบียบ ความใส่ใจ ความชำนาญ และสร้างแนวคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานความรับผิดชอบงาน และการส่งต่องานไปยังจุดต่อไป เพื่อช่วยให้เกิดความรวดเร็วทันเวลาในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ด้านเทคนิคการบริหารเวลาไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันต่อไป

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวตนเอง มีหลักการและเทคนิคการจัดการงานกับการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Knowledge Results Objective)
      2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกทักษะการบริหารเวลาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถนำความรู้และเครื่องมือการจัดการและการบริหารเวลาไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิต ประจำวันได้อย่างเหมาะสม (Skill Results Objective)
      3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างผลผลิต (Productivity) และสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) แบบ 3 มิติ คือผู้บริหารองค์กร, ผู้ปฏิบัติงาน และลูกค้า (Attitude Results Objective)

 

 หัวข้อการบรรยายและ Workshop
      1. ปัญหาการบริหารเวลาไม่เหมาะสมกับการสร้างความสมดุลการบริหารเวลา
          - ในการใช้เวลาปกติทั่วไป
          - การจัดการเวลาตามเป้าหมาย
      2. การเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการทำงานด้วยเทคนิคการลดสิ่งรบกวนขณะทำงานต่อการเพิ่มผลผลิตกับความพึงพอใจ (Productivity and Satisfaction)
      3. WORKSHOP การบริหารเวลา 1 : การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของกิจกรรม (Activity Prioritization) เพื่อผลลัพธ์ของการใช้เวลากับกิจกรรมแต่ละประเภท
      4. การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป้าหมายระหว่างงานกับเวลา
      5. การกำหนดกิจกรรมสำคัญ แบบReactive และ Proactive ระหว่างผู้ปฎิบัติงานหน่วยงานและความต้องการของลูกค้า
      6. เครื่องมือการประเมินการวางแผนบริหารเวลาด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
      7. WORKSHOP การบริหารเวลา 2 : การวางแผนและจัดทำตารางการบริหารเวลา(Time Schedule) และผลสำเร็จของงานตามเป้าหมาย (Result Oriented) 
      8. การสร้างระบบการจัดการและบริหารเวลาของตนเอง
      9. การรับคำสั่ง การประชุม การมอบหมาย การสั่งงาน การกระจายงาน และการติดตามงาน
     10. การใช้สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีกับการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม
     11. WORKSHOP การบริหารเวลา 3 : เทคนิคการทำงานโดยใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผล ได้เป้าหมายและมีมาตรฐาน

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 29 กันยายน 2563

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 15 กันยายน 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
 โทรสาร  02-615-4479
 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
 อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining
Line id : @761mvkmp 


14 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 117 ครั้ง

Engine by shopup.com