อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูบทความหลักสูตร Power of Thinking (อบรม 3 ก.ย.63)

หลักสูตร Power of Thinking (อบรม 3 ก.ย.63)

Power of Thinking
(เสริมสร้างพลังความคิด….เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ)
*** 5 ความคิด : คิดบวก / คิดสร้างสรรค์ / คิดเป็นระบบ / คิดวิเคราะห์ / คิดเชิงรุก***

 

วิทยากร: ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

3 กันยายน 2563
 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                                               *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
           “ความคิด” เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการใหญ่ของเราที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการกระทำ ซึ่งเรานั้นต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยความคิดสำคัญที่เราทุกคนจำเป็นต้องมีก็คือ คิดบวก คิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงรุก ซึ่งมีคนอยู่ไม่มากนักที่จะสามารถมีทั้ง 5 ความคิดนี้อยู่ในตัว ดังนั้น 5 ความคิดนี้จึงถือสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นต้องมอง และ ต้องจุดประกายความคิดทั้ง 5 เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

           หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจ  ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนา “5 ความคิด”  เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ พัฒนาการทำงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวทางใหม่ๆ รวมทั้ง จะได้ร่วมทำกิจกรรมและเกมส์ด้านการพัฒนาความคิดที่ประยุกต์ขึ้นให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์:
      1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาพลังแห่งความคิด เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร
      2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้เทคนิคในการพัฒนา 5 ความคิด คิดบวก คิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงรุก อย่างได้ผล
      3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ 5 ความคิดมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
      4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการบรรยาย
Module 1: กระตุ้นต่อมความคิด....พิชิตความสำเร็จ
           1.ความสำคัญของการพัฒนาพลังความคิด

           2.เจาะลึก !!! 5 ความคิดหลากหลายรูปแบบ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
                         - ความคิดที่ 1 คิดบวก (Positive Thinking)
                         - ความคิดที่ 2 คิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
                         - ความคิดที่ 3 คิดเป็นระบบ (Systematic Thinking)
                         - ความคิดที่ 4 คิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
                         - ความคิดที่ 5 คิดเชิงรุก (Proactive Thinking)
            3.กิจกรรม Workshop มองเห็น เข้าใจ รูปแบบความคิดสู่ความสำเร็จในองค์กร
            4.ความคิดที่ 1 คิดบวก(Positive Thinking)
                         - กำแพงความคิด….ทำไมถึงไม่สามารถคิดได้อย่างเป็นรูปธรรม

                         - ปรับเปลี่ยนความคิดจากผู้ที่ไม่เคยคิด....ให้คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            5.กิจกรรม Workshop : ทะลายกำแพงความคิดพิชิตความสำเร็จ….ในการทำงาน
            6.ความคิดที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
                            - ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดความคิดในการทำงาน (Think Outside of the Box)

                          - ค้นหา เป้าหมาย ใหม่ๆ
            7.กิจกรรม/เกมส์ : คิดอย่างสรรค์สร้างสู่การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน
Module 2  พัฒนาความคิด....พิชิตความสำเร็จในการทำงาน
            8.ความคิดที่ 3 คิดอย่างเป็นระบบ....เทคนิคการบริหารจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ(Systematic Thinking) เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น (Effective Problem Solving)

                           - ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
                           - คิดทางเลือกต่าง ๆ
                           - วิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสีย ของทางเลือก
                           - ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีกึ๋น
            9.กิจกรรม Workshop : การคิดอย่างเป็นระบบ ....เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน
           10.ความคิดที่ 4 คิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
                           - สรรค์สร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการทำงานสู่ความสำเร็จ (Analytical Thinking to Success)

           11.กิจกรรม/เกมส์ มหัศจรรย์….พลังของความคิดวิเคราะห์
           12.ความคิดที่ 5 ความคิดเชิงรุก....ผสานความคิดสู่การพัฒนา ความคิดเชิงรุก อย่างได้ผล
                           - วิธีการนำความคิดเชิงรุกมาใช้ในการทำงาน

                           - โมเดลพัฒนาความคิดเชิงรุก
           13.การประยุกต์ใช้ 5 ความคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จในการทำงาน
           14.กิจกรรม Workshop ประยุกต์… 5 ความคิด พิชิตความสำเร็จ
           15.สรุป คำถาม และ คำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 3 กันยายน 2563

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 1.5%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 13 สิงหาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 1.5%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
 โทรสาร  02-615-4479
 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
 อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining
Line id : @761mvkmp 


01 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 65 ครั้ง

Engine by shopup.com