อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูบทความหลักสูตร Power of Thinking (อบรม 21 ต.ค. 63)

หลักสูตร Power of Thinking (อบรม 21 ต.ค. 63)

Power of Thinking
(เสริมสร้างพลังความคิด….เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ)
*** 5 ความคิด : คิดบวก / คิดสร้างสรรค์ / คิดเป็นระบบ / คิดวิเคราะห์ / คิดเชิงรุก***

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

21 ตุลาคม 2563
 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                                               *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
           “ความคิด” เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการใหญ่ของเราที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการกระทำ ซึ่งเรานั้นต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยความคิดสำคัญที่เราทุกคนจำเป็นต้องมีก็คือ คิดบวก คิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงรุก ซึ่งมีคนอยู่ไม่มากนักที่จะสามารถมีทั้ง 5 ความคิดนี้อยู่ในตัว ดังนั้น 5 ความคิดนี้จึงถือสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นต้องมอง และ ต้องจุดประกายความคิดทั้ง 5 เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

           หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจ  ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนา “5 ความคิด”  เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ พัฒนาการทำงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวทางใหม่ๆ รวมทั้ง จะได้ร่วมทำกิจกรรมและเกมส์ด้านการพัฒนาความคิดที่ประยุกต์ขึ้นให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์:
      1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาพลังแห่งความคิด เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร
      2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้เทคนิคในการพัฒนา 5 ความคิด คิดบวก คิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงรุก อย่างได้ผล
      3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ 5 ความคิดมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
      4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการบรรยาย
Module 1: กระตุ้นต่อมความคิด....พิชิตความสำเร็จ
           1.ความสำคัญของการพัฒนาพลังความคิด

           2.เจาะลึก !!! 5 ความคิดหลากหลายรูปแบบ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
                         - ความคิดที่ 1 คิดบวก (Positive Thinking)
                         - ความคิดที่ 2 คิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
                         - ความคิดที่ 3 คิดเป็นระบบ (Systematic Thinking)
                         - ความคิดที่ 4 คิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
                         - ความคิดที่ 5 คิดเชิงรุก (Proactive Thinking)
            3.กิจกรรม Workshop มองเห็น เข้าใจ รูปแบบความคิดสู่ความสำเร็จในองค์กร
            
4.ความคิดที่ 1 คิดบวก(Positive Thinking) 

                         - กำแพงความคิด….ทำไมถึงไม่สามารถคิดได้อย่างเป็นรูปธรรม
                         - ปรับเปลี่ยนความคิดจากผู้ที่ไม่เคยคิด....ให้คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            5.กิจกรรม Workshop : ทะลายกำแพงความคิดพิชิตความสำเร็จ….ในการทำงาน
            6.ความคิดที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
                            - ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดความคิดในการทำงาน (Think Outside of the Box)

                          - ค้นหา เป้าหมาย ใหม่ๆ
            7.กิจกรรม/เกมส์ : คิดอย่างสรรค์สร้างสู่การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน
Module 2  พัฒนาความคิด....พิชิตความสำเร็จในการทำงาน
            8.ความคิดที่ 3 คิดอย่างเป็นระบบ....เทคนิคการบริหารจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ(Systematic Thinking) เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น (Effective Problem Solving)

                           - ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
                           - คิดทางเลือกต่าง ๆ
                           - วิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสีย ของทางเลือก
                           - ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีกึ๋น
            9.กิจกรรม Workshop : การคิดอย่างเป็นระบบ ....เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน
           10.ความคิดที่ 4 คิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
                           - สรรค์สร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการทำงานสู่ความสำเร็จ (Analytical Thinking to Success)

           11.กิจกรรม/เกมส์ มหัศจรรย์….พลังของความคิดวิเคราะห์
           12.ความคิดที่ 5 ความคิดเชิงรุก....ผสานความคิดสู่การพัฒนา ความคิดเชิงรุก อย่างได้ผล
                           - วิธีการนำความคิดเชิงรุกมาใช้ในการทำงาน

                           - โมเดลพัฒนาความคิดเชิงรุก
           13.การประยุกต์ใช้ 5 ความคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จในการทำงาน
           14.กิจกรรม Workshop ประยุกต์… 5 ความคิด พิชิตความสำเร็จ
           15.สรุป คำถาม และ คำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 1.5%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 7 ตุลาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 1.5%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
 โทรสาร  02-615-4479
 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
 อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining
Line id : @761mvkmp 


17 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 135 ครั้ง

Engine by shopup.com