อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูบทความหลักสูตร วิถีใหม่กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร (New Normal – Wage Structure Management) (อบรม 3 ธ.ค.63)

หลักสูตร วิถีใหม่กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร (New Normal – Wage Structure Management) (อบรม 3 ธ.ค.63)

วิถีใหม่กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร
 
(New Normal – Wage Structure Management)

 

 

วิทยากร: อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร
ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์  ม. ธุรกิจบัณฑิตย์   /Mini MBA จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
อดีตผู้พิพากษาศาลแรงงานสมทบฝ่ายนายจ้าง   อดีตอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคลสมุทรปราการ (PAAs)
  อดีต - ปัจจุบันงานด้าน ที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล บริษัท สยามไอชิเพรส /บริษัท Koo Yoo Hah ( IZUSU Dealer) ประเทศไทย /บริษัท Siam Brothers Group  ประเทศเวียดนาม  /  บริษัท Ciity Walk  จำกัด ( สวนสยาม)
ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล  บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน)


3 ธันวาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                             *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล:
    ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็นเสาหลักที่ต้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน เป็นปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร  แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้ก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนที่ยุติธรรม

     ดังนั้นการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่มีระบบ มีโครงสร้างค่าจ้างที่เหมาะสม  เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่การออกแบโครงสร้างค่าจ้างและบริหารค่าตอบแทนนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ชั้นสูง จึงทำให้นักบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก เพราะไม่สามารถนำนักปฏิบัติมานั่งเรียบเรียงความรู้หรือประสบการณ์ได้ทั้งหมด บทเรียนเรื่องการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จริง   

     หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความรู้ เทคนิค กระบวนการ แบบเจาะลึก จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากร  

 

วัตถุประสงค์:
     1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคและหลักการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในโครงสร้างเงินเดือน
     3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา   
1. ผลพวงวิถีใหม่จาก Covid – 19 ที่ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อจะทำให้ธุรกิจเดินต่อไปให้ได้ ?
2. ตัวเร่ง 6 ปัจจัยจาก Covid -19  กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่ HR จะต้องปรับปรุงมีอะไรบ้าง ?
3. ค่าจ้างหมายถึงอะไร ? และวิถีใหม่ในการบริหารโครงสร้างค่าจ้าง ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารสัญญาจ้างใหม่ ?
4. การจ่ายค่าจ้างตามตำแหน่งต่างๆ มีโครงสร้างค่าจ้างหรือไม่ ? และใครเป็นคนกำหนดค่าจ้าง ?
5. องค์กรมีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนบ้างหรือไม่  และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากองค์กรจ่ายค่าตอบแทนไม่เหมาะสม ?
6. องค์กรมีการสำรวจค่าจ้างบ้างหรือไม่ ? และข้อควรพิจารณาในการที่จะเข้าร่วมสำรวจค่าจ้าง

7. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำผลการสำรวจค่าจ้างในตลาดมาใช้ในการวางโครงสร้าง ?
8. หลักการ แนวคิด การบริหารค่าจ้าง
9. โครงสร้างค่าจ้างหมายถึงอะไร ? มีความสำคัญและประโยชน์อย่างไร ?

10. รูปแบบของโครงสร้างมีกี่แบบ ที่เหมาะสมและนิยมใช้ควรเป็นแบบไหน?
11. การวางโครงสร้างค่าจ้างและการกำหนดนโยบายสำหรับการบริหารโครงสร้างค่าจ้างที่สำคัญๆ เมื่อนำโครงสร้างมาใช้
12.วิธีปรับโครงสร้างค่าจ้างปัจจุบันให้เข้าสู่โครงสร้างค่าจ้างใหม่
13. เทคนิคการปรับค่าจ้างในกรณีต่างๆ  ให้เหมาะสมกับโครงสร้างค่าจ้างพร้อมศึกษาตัวอย่างการกำหนดงบประมาณ.สำหรับการประเมินผลงานปรับค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี โดยอิงกับโครงสร้างค่าจ้าง
14. สรุป คำถาม – คำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2563

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 19 พฤศจิกายน 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
 โทรสาร  02-615-4479
 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
 อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining
Line id : @761mvkmp 


16 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 101 ครั้ง

Engine by shopup.com