โปรโมชั่น

ดูบทความOnline Training การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management and Communication) (อบรม 27 ม.ค.64)

Online Training การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management and Communication) (อบรม 27 ม.ค.64)

 

 

การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต
(Crisis Management and Communication)

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

27 มกราคม 2564
09.00 – 16.00 น.
อบรม Online ผ่าน Zoom

 

หลักการและเหตุผล

            การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติ จากการร้องเรียนผ่านสื่อ Social Media จากการประท้วง การจลาจล จากระบบการทำงานขัดข้อง รวมถึง จากผู้บริหารหรือบุคลากรในบริษัทสร้างความเสื่อมเสีย หากพนักงานและผู้บริหารขาดทักษะและวิธีการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตเหล่านี้ที่เกิดขึ้น อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายและปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย

            หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตเหล่านั้นได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจวิธีการรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาและสื่อสารอย่างถูกต้องตรงประเด็น  โดยผ่านการทำกิจกรรม Workshop กรณีตัวอย่าง และ Role Play

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงภาวะวิกฤต
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และเกิดทักษะในการสื่อสารและการบริหารภาวะวิกฤต
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 : ภาวะวิกฤตคืออะไร… ?
  1. องค์กรกับภาวะวิกฤต....ที่จำเป็นต้องรู้
  2. ประเภทของภาวะวิกฤต
  3. กระบวนการ.......การจัดการภาวะวิกฤต
      • ก่อนเกิดวิกฤต
      • ขณะเกิดวิกฤต
      • หลังเกิดวิกฤต
  4. การวางแผนและการจัดการภาวะวิกฤต
      • การรอดพ้นจากภาวะวิกฤต
      • การสื่อสารในภาวะวิกฤต
  5. การจัดตั้งทีมงานป้องกันแก้ไขภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. กิจกรรมWorkshop :  การวางแผนและการจัดการภาวะวิกฤต

Module 2 : Crisis Communication  Management
  7. ความสำคัญของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
  8. ขั้นตอน และ แนวทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤต
     • การวางแผนการสื่อสาร
     •
การลงมือดำเนินการสื่อสาร
     •
การตรวจสอบผลการสื่อสาร
     •
การติดตามผล และ การสื่อสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  9. การสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต
     •
การสื่อสารภายในองค์กร
     •
การสื่อสารภายนอกองค์กร
  10. กิจกรรม Workshop : สื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเข้าใจใน....ภาวะวิกฤต
  11. เคล็ดไม่ลับ !!! กลยุทธ์การสื่อสารภาวะวิกฤตอย่างเหนือชั้น
  12. ปัญหา และ ข้อพึงระวัง ในการสื่อสารภาวะวิกฤต
  13. กิจกรรม Workshop : ยุทธวิธี...การสื่อสารและบริการจัดการภาวะวิกฤตอย่างตรงจุด กรณีภัยธรรมชาติ
  14. กิจกรรม Role Play การสื่อสารและการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
  15. การดำเนินการหลังเกิดภาวะวิกฤต
        • การฟื้นฟู และ การปรับปรุง
        • ป้องกันและพัฒนา
  16. สร้างภูมิคุ้มกัน....และ เทคนิคการจัดการภาวะวิกฤตอย่างยั่งยืน
  17. สรุป ถาม – ตอบ

 ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ
อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน

 

 

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
โทรสาร  02-615-4479
เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining
Line id : @761mvkmp 


15 มกราคม 2564

ผู้ชม 669 ครั้ง

Engine by shopup.com